56604 ΕΞ 2022/27.4.2022
Τροποποίηση της υπ’αρ. 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου» (Β’ 3265)

(ΦΕΚ Β’ 2185/04.05.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδίως δε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
γ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
ε) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131) και τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, ως προς το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184),
στ) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α’ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»,
ζ) των άρθρων 58 έως 60 του ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (Α’ 266),
η) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) του Π.Δ.81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),
ι) του άρθρου 34 του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιβ) της υπό στοιχεία 70330 οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ, (Β’ 1421),
ιγ) της υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),
ιδ) της υπ’ αρ. 145940 ΕΞ 2020/21.12.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των με αριθμό 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιων αποφάσεων, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π..
ιε) της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).
ιστ) της υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 2020/24.08.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3266).

2. Το γεγονός ότι στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4635/ 2019 (Α’ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π..

3. Την με κωδικό αριθμό αναφοράς 2019/657/GR γνωστοποίηση σχεδίου υπουργικής απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.81/2018 (Α’ 151).

4. Την υπό στοιχεία 549/6α/26.03.2021 απόφαση με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441), σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία οικ. 16745/16.11.2021 έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Επικαιροποιημένα Σχέδια διατάξεων επί Εισηγήσεων της Ε.Ε.Ε.Π. για την έκδοση απόφασης τροποποίησης Κανονισμών Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων καθώς και για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.».

5. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες με την παρούσα τροποποιήσεις δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε. βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (L 241), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν ήδη ισχύοντες ή/και γνωστοποιηθέντες περιορισμούς, ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441), ως εξής:

1. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«15.1. O Κάτοχος Άδειας συνάπτει σύμβαση με τον Κατασκευαστή που λειτουργεί τον Ειδικό Χώρο.
15.2. Ο Ειδικός Χώρος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λειτουργεί υπό την ισχύ άδειας που έχει εκδοθεί από αρμόδια ρυθμιστική αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
15.3. Ο Ειδικός Χώρος δεν επιτρέπεται να φιλοξενείται σε μη συνεργάσιμα Κράτη στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθώς και σε χώρες της παρ. 3 του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
15.4. Ο Ειδικός Χώρος είναι ασφαλής και προστατεύεται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
15.5. Για την πρόσβαση στον Ειδικό Χώρο ή σε επιμέρους τμήματα αυτού εφαρμόζονται διαδικασίες διαβαθμισμένης πρόσβασης και επαρκή συστήματα ελέγχου πρόσβασης.
15.6. Στον Ειδικό Χώρο τηρούνται πολιτικές και διαδικασίες καταγραφής και ιχνηλασίας του εξοπλισμού που εγκαθίσταται ή απομακρύνεται από αυτόν.
15.7. Ο Ειδικός Χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) σε 24ωρη βάση. Τα δεδομένα της εγγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών. Στην περίπτωση διαφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26, τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς. Τα αποθηκευμένα δεδομένα διατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον ζητηθούν, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών.
15.8. Ο Ειδικός Χώρος διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης.
15.9. Τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που εγκαθίστανται και λειτουργούν στον Ειδικό Χώρο έχουν λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
15.10. Οι Ειδικοί Χώροι Γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Κάτοχο Άδειας. Η Γνωστοποίηση περιλαμβάνει:
α. Την ακριβή τοποθεσία του Ειδικού Χώρου.
β. Τον Κατασκευαστή υπό την ισχύ της άδειας του οποίου λειτουργεί ο Ειδικός Χώρος, καθώς και αντίγραφο της άδειας αυτής.
γ. Σύμβαση συνεργασίας με τον ανωτέρω Κατασκευαστή.
δ. Πιστοποίηση συμμόρφωσης του Ειδικού Χώρου με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης.
ε. Κατάλογο με τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά διεξαγωγής που έχουν εγκατασταθεί στον Ειδικό Χώρο ή, παρότι δεν βρίσκονται στον Χώρο, χρησιμοποιούνται ως στοιχεία του εξοπλισμού διεξαγωγής των Παιγνίων στον Ειδικό Χώρο.
στ. Τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας του Ειδικού Χώρου, του εξοπλισμού και του προσωπικού που εφαρμόζει ο Κατασκευαστής.
ζ. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Κατασκευαστή που διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Ειδικό Χώρο, με την οποία δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. στον Ειδικό Χώρο, τα συστήματα, τον εξοπλισμό και τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.
15.11. Στην περίπτωση που απαγορευθεί οριστικά από αρμόδια αρχή η λειτουργία Ειδικού Χώρου ή παύσει η ισχύς της άδειας του Κατασκευαστή, ο Κάτοχος Άδειας παύει αμελλητί τη Διεξαγωγή Παιγνίων στον Ειδικό Χώρο, χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση, από την ημερομηνία απαγόρευσης της λειτουργίας του Χώρου. Κάθε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του Ειδικού Χώρου ή η με οποιονδήποτε τρόπο παύση της ισχύος της άδειας του Κατασκευαστή, γνωστοποιείται από τον Κάτοχο Άδειας στην Ε.Ε.Ε.Π., αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας του Χώρου ή προσωρινής παύσης της ισχύος της άδειας του Κατασκευαστή, η Διεξαγωγή των Παιγνίων στον Ειδικό Χώρο παύει για όσο χρόνο ισχύει η απαγόρευση ή η παύση.
15.12. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση διάθεσης νέων Παιγνίων στο κοινό, υποβάλλεται Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Κάτοχο Άδειας. Τη Γνωστοποίηση συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν.
15.13. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά Μητρώα των Ειδικών Χώρων και των ΤΜΚΥ που χρησιμοποιούνται για τη Διεξαγωγή Παιγνίων στους Χώρους αυτούς. Τα Μητρώα περιλαμβάνουν, ανά είδος ΤΜΚΥ, στοιχεία εγκατάστασης και λειτουργίας TMKY (ενδεικτικά τόπος, χώρος έναρξη, διακοπή, βλάβη, κατάργηση, συντήρηση, αποθήκευση), στοιχεία Ειδικών Χώρων, εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών διεξαγωγής των Παιγνίων, Μητρώο προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, δεδομένο και αρχείο που ορίζει η Ε.Ε.Ε.Π.. Τα ανωτέρω Μητρώα, αρχεία, δεδομένα και πληροφορίες τηρούνται κατά τον τρόπο και τη μορφή που ορίζει η Ε.Ε.Ε.Π.. Ο Κάτοχος Άδειας καθώς και ο Κατασκευαστής υπό την ισχύ της Άδειας του οποίου λειτουργεί ο Ειδικός Χώρος, εξασφαλίζουν ότι η Ε.Ε.Ε.Π. έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτά.
15.14 Με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται, ο φορέας, ο τύπος και το κατ’ ελάχιστον απαιτούμενο περιεχόμενο των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».

2. Η παρ. 33.9 του άρθρου 33 τροποποιείται ως εξής:

«33.9. Ο εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης της κύριας Διάταξης Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), φιλοξενείται σε υποδομή (Data Center), εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από την κύρια Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe) και συγχρονίζεται με αυτήν το αργότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά, με ασφαλή σύνδεση αφιερωμένη αποκλειστικά στο σκοπό αυτόν. Η εγκατάσταση του εναλλακτικού χώρου αποθήκευσης της κύριας Διάταξης Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe) πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.13.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ