56082/07-06-2023
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 12.10.2022 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού»

Αριθμ. 56082/2023

(ΦΕΚ Β’ 3699/08-06-2023)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

3. Το άρθρο 56 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Τα άρθρα 24 και 25 του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (Α’ 163), σε συνδυασμό με το άρθρο 63 του π.δ. 13/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 180) και το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Tο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και ιδίως το άρθρο 90, σε συνδυασμό με το παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121).

9. Την από 14.11.2022 αίτηση του Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών για επέκταση της από 12.10.2022 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/ αισθητικού», με Π.Κ. 27/18.10.2022, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της περ. α της παρ. 2.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.

10. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 31η.5.2023.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 12.10.2022 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού», με Π.Κ. 27/18.10.2022, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο, που αυτή αφορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2023

Η Υπουργός
ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ