5578/120/18.10.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1433/20/25-02-2021 (Β’ 891) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 6952/137/15-12-2020 (Β’ 6038) όμοιας απόφασης στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», το οποίο καταρτίστηκε με την υπ’ αρ. 1375/19/29-04-2014 (Β’ 1683) απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3045/52/21-10-2014 (Β’ 3198) όμοια απόφαση

Αριθμ. απόφ. 5578/120/18.10.2022

(ΦΕΚ Β’ 5823/16-11-2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α’ 112),
β. του άρθρου 10 του ν. 2336/1995 (Α’ 189),
γ. του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’ 188),
δ. της παρ. 7 του άρθρου 6, της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 8, της περ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2956/2001 (Α’ 258),
ε. του ν. 4144/2013 (Α’ 88),

2. Την υπ’ αρ. 1521/35/11-10-2022 γνώμη της Επιτροπής του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.

3. Τη γνώμη των μελών του.

4. Ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί του προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την αποδοχή της υπ’ αρ. 1521/35/11-10-2022 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. ως προς την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1433/20/25.02.2021 (Β’ 891) απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 6952/137/15-12-2020 (Β’ 6038) όμοιας απόφασης στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», ως εξής:
Άρθρο 1
«Αντικείμενο προγράμματος-Στόχος του προγράμματος».
«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, συνολικά τριακοσίων είκοσι (320) ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν εκατόν σαράντα οκτώ (148) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής, εκατόν είκοσι (120) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις μέλη αυτής καθώς και σαράντα τρία (43) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε., καθώς και εννέα (9) άτομα στο ΣΕΒ και τους συνδέσμους αυτού.
Οι εκατόν σαράντα επτά (147) θέσεις που αφορούν στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής: Έως οκτώ (8) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση και έως τρεις (3) θέσεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση.
Οι εκατόν είκοσι (120) θέσεις που αφορούν στην Ε.Σ.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής: Έως δέκα (10) θέσεις στην τριτοβάθμια οργάνωση, έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση και έως δύο (2) θέσεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση.
Οι σαράντα τρεις (43) θέσεις που αφορούν στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. κατανέμονται ως εξής:
Από τις συνολικά σαράντα τρεις (43) θέσεις, οι είκοσι έξι (26) θέσεις κατανέμονται στα παραρτήματα/γραφεία του Σ.Ε.Τ.Ε. και συγκεκριμένα έως δύο (2) θέσεις ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας.
Όσον αφορά στις δέκα (10) θέσεις που αφορούν στο ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:
1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Τρεις (3) θέσεις.
2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία (1) θέση.
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος: Δύο (2) θέσεις
4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας: Μία (1) θέση.
5) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ): Δύο (2) θέσεις
6) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ): Μία (1) θέση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ