55577 ΕΞ 16-04-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 31484 ΕΞ 2024/27.02.2024 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets)» (Β’ 1372)

Αριθμ. 55577 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 2369/19.04.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 128 του Π.Δ.284/1988 (Α’ 128), η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 100 του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

γ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ζ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181),

η) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

θ) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και

ι) του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. α) Την υπό στοιχεία 171091 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 6807).

β) Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185) σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 5062/2023 (Α’ 183) και το άρθρο 47 του ν.5099/2024 (Α’ 48).

3. Το από 04.03.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία 53703 ΕΞ 2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets).

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 31484 ΕΞ 27-02-2024 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets)» (Β’ 1372), ως εξής:

Α. Προσθέτουμε νέα, υπ’ αρ. 17 και 18, μέλη στην παρ. B.I του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«17. Δημήτριο Δημητρίου, ορκωτό ελεγκτή,

18. Ελευθέριο Κρητικό, οικονομολόγο, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ».

Β. Αντικαθιστούμε την Γραμματέα στην παρ. Β II. του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Δημήτριος Δεληασλανίδης, υπάλληλος με βαθμό Γ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ».

II. Ως εκ τούτου, η παρ. Β του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. I. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της ως κατωτέρω:

1. Ιωάννη Μπλάτσο, υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε’- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο.

2. Μαριάννα Ηλιοκαύτου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Παναγιώτη Νικολόπουλο, συνεργάτη του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Σταυρούλα Μηνασίδου, συνεργάτη του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Ιωάννη Κασσιμάτη, συνεργάτη του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Αθανάσιο Κουρκουμέλη, νομικό, πολιτικό επιστήμονα.

7. Ανδρέα Τσιρώνη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Χατζηνικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της ΑΑΔΕ.

8. Ιωάννα Τζίμα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Δεληασλανίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

9. Σοφία Κάρμα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Πέτρο Φασίλη, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

10. Χαράλαμπο Κουνάδη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος την Μαρία Κακούνη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11. Αθηνά Τζαράκη, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ (Οικονομικό), που υπηρετεί στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Καρπούζη, Αστυνομικό/Υπαστυνόμο Β’ που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

12. Ευγενία Παναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Παναγιώτη Δούμα, Αστυνομικό με Βαθμό Αστυνόμου Β’ που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

13. Γεώργιο Νάσκαρη, Φορολογικό Σύμβουλο που υπηρετεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Δασμάνογλου, δικηγόρο, που υπηρετεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

14. Μιχάλη Καλλιάνη, δικηγόρο που υπηρετεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Ιωάννα Νικητοπούλου, Εποπτεύουσα της Υποδιεύθυνσης Φοροτεχνικής Στήριξης Τράπεζας και Ομίλου, που υπηρετεί στην Εθνική Τράπεζα.

15. Αλέξανδρο Καλιοντζόγλου, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Ψηφιακών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αγάπη Κασιμάτη, υπάλληλο στο ίδιο Τμήμα.

16. Θεμιστολή Κοσσίδα, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σπυρίδωνα Καπιτσίνα, στέλεχος στη Διεύθυνση Φορέων, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

17. Δημήτριο Δημητρίου, ορκωτό ελεγκτή.

18. Ελευθέριο Κρητικό, οικονομολόγο, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

II. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το ως άνω, υπ’ αρ. 8 αναπληρωματικό μέλος».

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2024

Με εντολή Υπουργού

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ