55415/30.5.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442)

 

(ΦΕΚ Β’ 2741/02.06.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως την παρ. Γ του άρθρου 129.

5. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.» (Α’ 174).

9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).

11. Την υπ’ αρ. 95189/14-09-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β’ 3961).

12. Την από 26.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ.

13. Την υπ’ αρ. 54091/25.05.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’αρ. 62564/4-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442), ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 4 «Έκδοση Πρόσκλησης/Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης» αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Για την ένταξη συγκεκριμένων έργων ή έργων στρατηγικής σημασίας, δεν απαιτείται η έκδοση Πρόσκλησης και αρκεί η Ανακοίνωση της πρόθεσης χρηματοδότησης προς τον φορέα υλοποίησης του έργου. Η Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης, σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης από το ΤΠΑ/ΠΠΑ, τα κριτήρια αξιολόγησης και τυχόν επιπλέον πληροφορίες.
5. Έργα ωρίμανσης/προετοιμασίας για μεταφορά στο ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα με συνέργεια/συμπληρωματικότητα με έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάσσονται στο ΕΠΑ με τη διαδικασία της ανακοίνωσης της πρόθεσης χρηματοδότησης προς τον φορέα υλοποίησης του έργου, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης, σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης από το ΤΠΑ/ ΠΠΑ και τυχόν επιπλέον πληροφορίες.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 62564/4-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ