5440/Β4-1125/6.8.2021
Καθορισμός αποζημίωσης των απογραφέων που θα απασχοληθούν στη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021
(ΦΕΚ Β’ 3701/11.08.2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),
β. του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17) και ειδικότερα, της παρ. 3 του άρθρου 10, των άρθρων 12, 13 και 18, της παρ. 5 του άρθρου 17, και της παρ. 4 του άρθρου 24,
γ. του Π.Δ.73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (Α’ 114),
δ. της υπό στοιχεία ΓΠ-400/27-8-2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390),
ε. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ζ. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145),
η. του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),
θ. των άρθρων 36, 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
ι. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201),
ια. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Π.Δ.63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιβ. της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.189/ 2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221),
ιγ. του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιδ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805) και
ιε. του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) όπως κατά παρέκκλιση ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του υπό στοιχεία 1β του προοιμίου της παρούσας.

2. Την υπό στοιχεία 22957ΕΞ2021/25.2.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

3. Την υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9-3-2021) απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Ανάθεση της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων» (Β’ 1024).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης και τους σχετικούς εφαρμοστικούς Κανονισμούς.

6. Την υπό στοιχεία 4525/Α2-3285/09.07.2021 «Απόφαση ένταξης ταμειακών διαθεσίμων στον Προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έτους 2021».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (40.910.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύψει, για το έτος 2021. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ΚΑΕ 4129, οικονομικού έτους 2021.

8. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης έχει εγκριθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 4129, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2021, με υπό στοιχεία 5049/Α2-3616/26-7-2021 (ΑΔΑ: 60ΛΖ6ΣΙ-ΨΨΝ) με α/α 479, συνολικού ποσού σαράντα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (40.910.000,00 €).

9. Την εισήγηση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ με υπό στοιχεία ΓΠ-322/23-7-2021,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος και τον τρόπο αποζημίωσης των Απογραφέων, που θα απασχοληθούν για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, καθώς και τον ανώτερο αριθμό αυτών, ως εξής:

(α) Έργο των Απογραφέων:

Έργο των Απογραφέων είναι η διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών στο Απογραφικό Τμήμα που θα τους ανατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό και την αναγνώριση του Απογραφικού Τμήματος ευθύνης τους από το χαρτογραφικό υλικό και λοιπό υλικό που θα παραλάβουν από τον Τομεάρχη τους, την ενημέρωση του καταλόγου κατοικιών για τυχόν αλλαγές, τη διανομή σε όλες τις κατοικίες του Απογραφικού Τμήματος αρμοδιότητάς τους ενημερωτικής επιστολής με τον ατομικό κωδικό απογραφής κάθε κατοικίας-νοικοκυριού, που είναι απαραίτητος για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αυτοαπογραφής. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής του πληθυσμού στο Απογραφικό Τμήμα ευθύνης τους, καθώς και την υποστήριξη και παροχή βοήθειας και διευκρινήσεων στους αυτοαπογραφόμενους κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από αυτούς ηλεκτρονικά, και τον έλεγχο της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους αυτοαπογραφόμενους. Μετά το πέρας της αυτοαπογραφής έργο των Απογραφέων είναι ο εντοπισμός των κατοικιών-νοικοκυριών που δεν έχουν αυτοαπογραφεί, με βάση τον ενημερωμένο κατάλογο κατοικιών με όσα νοικοκυριά έχουν αυτοαπογραφεί, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μέσω συνέντευξης όπου δεν έχει γίνει αυτοαπογραφή, με επίσκεψη στα νοικοκυριά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η καταχώριση των ερωτηματολογίων σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο έλεγχος πληρότητας των ερωτηματολογίων και η έγκαιρη υποβολή όλων των ερωτηματολογίων που τους έχουν ανατεθεί. Οι Απογραφείς θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και τις σχετικές εγκυκλίους για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021. Κάθε Απογραφέας αναλαμβάνει τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών σε ένα Απογραφικό Τμήμα που περιλαμβάνει κατά μέσο όρο περίπου 150 κατοικίες και τον αντίστοιχο αριθμό ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε αυτές.

(β) Χρονικό διάστημα απασχόλησης: οι Απογραφείς θα ξεκινήσουν να απασχολούνται στα μέσα Οκτωβρίου για τη διανομή των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αυτοαπογραφή του πληθυσμού και θα ολοκληρώσουν την εργασία τους εντός δύο μηνών, με την καταχώριση και τον ποιοτικό έλεγχο των στοιχείων και την παράδοση του απογραφικού υλικού στον αρμόδιο Επόπτη.

(γ) Ανώτερος αριθμός: θα απασχοληθούν έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) Απογραφείς, Τακτικοί, Ειδικοί και Εφεδρικοί. Εξ αυτών, οι Εφεδρικοί θα ανέλθουν σε περίπου δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν Απογραφείς που τυχόν παραιτηθούν κατά τη διάρκεια των απογραφικών εργασιών.

(δ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά συμπληρωμένο (είτε μέσω αυτοαπογραφής είτε μέσω συνέντευξης), ελεγμένο και ορθώς καταχωρισμένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή ερωτηματολόγιο (i) κατοικίας, (ii) ατόμου που διαμένει μόνιμα στην κατοικία και (iii) ατόμου που έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό από το 2010 και μετά. Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, προβλέπεται ειδική πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ανθρωποημέρα απασχόλησης Απογραφέα που θα χρειαστεί να μεταβεί σε νησί διαφορετικό από αυτό της μόνιμης κατοικίας του, λόγω έλλειψης Απογραφέων στο νησί αυτό. Στην αποζημίωση συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπου προκύψει.

(ε) Ύψος αποζημίωσης:

 

Αριθμός ερωτηματολογίων Αποζημίωση ανά ερωτηματολόγιο (€) Σύνολο αποζη- μίωσης (€)
Ενότητα Α1: Απογραφή Κατοικιών, Συλλογικών καταλυμάτων και ειδικών χώρων
Συμπληρωμένα, ελεγμένα και ορθώς καταχωρισμένα ερωτηματολόγια κατοικιών ή συλλογικών καταλυμάτων ή ειδικών χώρων 6.800.000 2,25 15.300.000,00
Ενότητα Α2: Απογραφή ατόμων (Μόνιμος Πληθυσμός)
Συμπληρωμένα, ελεγμένα και ορθώς καταχωρισμένα ερωτηματολόγια ατόμων που διαμένουν μόνιμα στις απογραφόμενες κατοικίες ή συλλογικά καταλύματα ή ειδικούς χώρους 11.000.000 2,30 25.300.000,00
Ενότητα Α3: Απογραφή ατόμων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό
Συμπληρωμένα, ελεγμένα και ορθώς καταχωρισμένα ερωτηματολόγια ατόμων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό από το 2010 και μετά 600.000 0,35 210.000,00
Ενότητα Α4: Ειδική πρόσθετη αποζημίωση για απασχόληση Απογραφέων που θα χρειαστεί να μεταβούν σε νησί διαφορετικό από αυτό της μόνιμης κατοικίας τους
Πρόσθετη αποζημίωση για απασχόληση Απογραφέα που θα χρειαστεί να μεταβεί σε νησί διαφορετικό από αυτό της μόνιμης κατοικίας του Ανθρωποημέρες (Α/Η) απασχόλησης Αποζημίωση ανά Α/Η (€) Σύνολο αποζημίωσης (€)
1.000 100 100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ (Α1+Α2+Α3+Α4) 40.910.000,00

 

Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των Απογραφέων, ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (40.910.000,00 €).

2. Στην αμοιβή των ερωτηματολογίων των ανωτέρω Ενοτήτων Α1, Α2 και Α3, συμπεριλαμβάνονται, τυχόν δαπάνες μετακίνησης, τηλεφωνίας και χρήση διαδικτύου (internet) για τη συμπλήρωση και υποβολή των ερωτηματολογίων. Κατά συνέπεια, πέραν των ανωτέρω αμοιβών ανά ερωτηματολόγιο, η ΕΛΣΤΑΤ ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ