5407/5.12.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β’ 2798).

 

ΦΕΚ Β 6180/5.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 4918/2022 «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο “Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων” και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις» (Α’ 68)

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’ και τα άρθρα 84-89.

3. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 20.

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτι-κότητας.

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

14. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’ 2857).

15. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

16. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

17. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθε-ντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).

21. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

22. Την ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 58/01) αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

23. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241» (Β’ 4498).

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021.

25. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ16224/15-2-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 2527/15-2-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 063 (ΑΔΑ: 993Φ46ΜΤΛΡ-Α78).

26. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ45481/4-5-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 8975/24-5-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 051 (ΑΔΑ: 61Ν546ΜΤΛΡ-3Ο8).

27. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.9.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

28. Την υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/6.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.9.2021 όμοιας απόφασης.

29. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 14113/3-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102) της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μι-κρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 17646/10-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου «Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112) της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μι-κρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 54800/20-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου «Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168467) της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

32. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, διαχείρισης και εκτέλεσης της Δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με κωδικό 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

33. Την υπ’ αρ.3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β’ 2798).

34. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 (Β’ 2798) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς την ανακατανομή κυρίως του προϋπολογισμού εντός των κατηγοριών των Προγραμμάτων Ι και ΙΙΙ έτσι ώστε, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο σε κάποια κατηγορία, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αιτήσεων σε άλλη κατηγορία που έχει ξεπεράσει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.

35. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκύπτουν περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., πέραν αυτής που προκαλείται από το άρθρο 10 του ν. 4918/2022 (Α’ 68), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β’ 2798), ως εξής:

1. Στο άρθρο Α.2 στον τρίτο ορισμό για Επιταγή/voucher/Κουπόνι, τροποποιείται ο ορισμός, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και διαμορφώνεται, ως εξής:

« […] “Επιταγή/voucher/Κουπόνινου” Άυλη επιταγή που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δύναται να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών.».

2. Στο άρθρο Α.4 στο τέταρτο σημείο προστίθεται η φράση «όπου είναι εφικτό» και το τέταρτο σημείο διαμορφώνεται ως εξής:

«- Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω επισήμανση, όπου είναι εφικτό (αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).».

3. Στο άρθρο Α.4 στον συνημμένο πίνακα και στον υπολογισμό του Κριτηρίου Κ2, στην πέμπτη στήλη, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση όπου οι ΕΜΕ για το 2020 είναι 0 και το έτος αναφοράς είναι το 2020, τότε λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 0.».

4. Στην υποπερ iv) της παρ. 3 του άρθρου Α.5., η πρόταση

«Ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση» διαγράφεται και αντικαθίσταται από δύο νέα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

«Σε περίπτωση όπου, μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων παραμένει αδιάθετος προϋπολογισμός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, το ποσό που πλεονάζει είναι δυνατό να διατεθεί για τη χρηματοδότηση αιτήσεων σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες αν και έχουν αξιολογηθεί θετικά, δε δύναται να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού των κατηγοριών αυτών. Η διαδικασία ανακατανομής δύναται να εξειδικευθεί περαιτέρω στην αντίστοιχη πρόσκληση του Προγράμματος.».

5. Στο άρθρο Α.5. στον πίνακα «i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1», στην πρώτη στήλη [Μέγεθος Επιχείρησης (μ)], η τρίτη γραμμή με την ένδειξη «0,01 ΕΜΕ < μ ≤ = 5 ΕΜΕ» διορθώνεται, λόγω τυπογραφικού σφάλματος, στο ορθό «0,01 ΕΜΕ ≤ = μ ≤ = 5 ΕΜΕ».

6. Στη παρ. 1 του άρθρου Α.6 στην τρίτη σειρά η φράση «μιας συγκεκριμένης λύσης» αντικαθίσταται από την φράση «συγκεκριμένων λύσεων» και δημιουργείται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά συγκεκριμένων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών). Κάθε λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).».

7. Στο άρθρο Γ.2 τροποποιείται ο ορισμός για την Επιταγή/voucher/Κουπόνι και προστίθεται δεύτερο εδάφιο και ο ορισμός διαμορφώνεται ως εξής:

«Άυλη επιταγή που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δύναται να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών.».

8. Στο άρθρο Γ.4 στο πίνακα «v. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 5», η «Μέγιστη Τιμή» του Κ1 Κριτηρίου «Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ», λόγω τυπογραφικού σφάλματος, διορθώνεται από «19.600» στο ορθό «4.000».

9. Στο άρθρο Γ.4 στον πίνακα «vi. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6», η «Μέγιστη Τιμή» του Κ1 Κριτηρίου «Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ», λόγω τυπογραφικού σφάλματος διορθώνεται από «19.600» στο ορθό «4.000».

10. Στο πέμπτο σημείο στο άρθρο Γ.4 για τις επιχειρήσεις των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 προστίθεται η φράση «όπου είναι εφικτό» και το πέμπτο σημείο διαμορφώνεται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην αμέσως ανωτέρω επισήμανση, όπου είναι εφικτό (αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).».

11. Το δεύτερο εδάφιο της περ. vi) της παρ. 3 του άρθρου Γ.6 διαγράφεται η πρόταση «Ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση» και αντικαθίσταται από δύο νέα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

«Σε περίπτωση όπου, μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων παραμένει αδιάθετος προϋπολογισμός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, το ποσό που πλεονάζει είναι δυνατό να διατεθεί για τη χρηματοδότηση αιτήσεων σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες αν και έχουν αξιολογηθεί θετικά, δε δύναται να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού των κατηγοριών αυτών. Η διαδικασία ανακατανομής δύναται να εξειδικευθεί περαιτέρω στην αντίστοιχη πρόσκληση του Προγράμματος.».

12. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β’ 2798).

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών Επικρατείας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ