5392/21-12-2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7194/29.10.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός των προϊόντων της περ. γ) του άρθρου 2 και της περ. β) του άρθρου 2 του ν. 4792/2021 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις” (Α’ 54)» (Β’ 5141)

Αριθμ. 5392/21-12-2022

(ΦΕΚ Β’ 6716/27-12-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 7194/29-10-2021 απόφασης

Στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 7194/29-10-2021 (Β’ 5141) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αυτού καταργείται και η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην κατηγορία των προϊόντων της περ. γ) του άρθρου 2 του ν. 4792/2021, ήτοι “Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα”, περιλαμβάνονται τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της “Συνδυασμένης ονοματολογίας” (ΣΟ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (L 256), καθώς και όσα προϊόντα μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 7194/29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός των προϊόντων της περ. γ) του άρθρου 2 και της περ. β) του άρθρου 2 του ν. 4792/2021 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις” (Α’ 54)».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ