535159/Σ.168061/22-12-21
Νέα διαδικασία είσπραξης εκπλειστηριασμάτων μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 8/2019

Αρ. Πρωτ.: 535159/Σ.168061/22-12-21
Ημ/νία : 22/12/21

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 12, ΤΚ.10677, Αθήνα
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ.: 210 52 91 778, 718, 720
E-mail: anagkastika@keao.gov.gr
Πληροφορίες: Σώχου Αναστασία

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ.: 210 52 91 756
E-mail: oikonomiko@keao.gov.gr
Πληροφορίες: Καραμήτρου Βάγια

Θέμα: «Νέα διαδικασία είσπραξης εκπλειστηριασμάτων μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 8/2019.»

Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΩΝ

Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν συσταθεί και λειτουργούν, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 8/2019 (ΦΕΚ Α’ 8/23-1-2019) δώδεκα (12) Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.). Στις εν λόγω νέες υπηρεσίες λειτουργούν Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης τα οποία ασκούν εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας κατ’ αποκλειστικότητα πλέον το σύνολο των οικονομικών αρμοδιοτήτων και για το λόγο αυτό πραγματοποιούν κάθε είδους ταμειακή συναλλαγή είτε χρεωστική (π.χ. καταβολή δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης σε δικαστικούς επιμελητές) είτε πιστωτική (π.χ. είσπραξη εκπλειστηριάσματος).

Με τη λειτουργία των ΠΥΣΥ και την σταδιακή κατάργηση των οικονομικών αρμοδιοτήτων από τις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα κατά την είσπραξη μέσω των υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) των διανεμηθέντων εκπλειστηριασμάτων από τους Συμβολαιογράφους οι οποίοι διενεργούν ηλεκτρονικά Πλειστηριασμούς οι οποίοι επισπεύδονται από Τρίτους κατά οφειλετών του Φορέα.

Το πρόβλημα ιδίως εντοπίζεται στην περίπτωση όπου ο Συμβολαιογράφος του Πλειστηριασμού έχει συστήσει λόγω έδρας την παρακαταθήκη του εκπλειστηριάσματος στην εγγύτερη σε αυτόν ΤΠΔ η οποία όμως δεν βρίσκεται πλησίον της αρμόδιας υπηρεσίας ΚΕΑΟ που χειρίζεται τις ασφαλιστικές οφειλές του καθ’ ού.

Η μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενη διαδικασία είσπραξης εκπλειστηριασμάτων απαιτούσε την εκτέλεση μιας ανάστροφης ταμειακής συναλλαγής, δηλαδή πρώτα την έκδοση ταμειακού παραστατικού εξόφλησης των αναγγελθεισών οφειλών για τις οποίες μας κατέταξε ο Συμβολαιογράφος και ικανοποιούνται από το εκπλειστηρίασμα, στη συνέχεια την φυσική είσπραξη του εκπλειστηριάσματος με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ του εν λόγω ταμειακού παραστατικού (εξόφλησης των οφειλών) και εν τέλει την αυθημερόν κατάθεση του εισπραχθέντος ποσού στο ταμείο της υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. για την ισοσκελισμένη συμφωνία του ταμείου στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Με την κατάργηση των ταμειακών συναλλαγών από την πλειοψηφία των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. η προαναφερθείσα ιδιότυπη ταμειακή συναλλαγή είσπραξης των εκπλειστηριασμάτων δεν μπορεί να υποστηριχθεί πλέον από τις νέες ταμειακές διαδικασίες των ΠΥΣΥ.

Β. ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΩΝ

Κατόπιν συνεργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΠΔ, ορίστηκε νέα διαδικασία είσπραξης των εκπλειστηριασμάτων με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία είσπραξης εκπλειστηριασμάτων προβλέπονται τα ακόλουθα βήματα:

1. Παραλαβή γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης από τον Συμβολαιογράφο.
Η διαδικασία παραλαβής των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης από τον Συμβολαιογράφο παραμένει ως έχει υπό την έννοια ότι τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο (εντολοδόχο) της δικαιούχου υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. προγραμματισμένα (κατόπιν ραντεβού). Ο νόμιμος εκπρόσωπος της δικαιούχου υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., όπως διευκρινίζεται παρακάτω, δύναται να εξουσιοδοτήσει υπάλληλο και άλλης υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλης τοπικής οργανικής μονάδας του e-ΕΦΚΑ, εφόσον ο Συμβολαιογράφος βρίσκεται εκτός της έδρας της δικαιούχου υπηρεσίας ΚΕΑΟ.

2. Συμπλήρωση αίτησης-δήλωσης μεταφοράς πίστωσης.
Για την είσπραξη του εκπλειστηριάσματος απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού εντύπου αίτησης- δήλωσης μεταφοράς πίστωσης (εφεξής αίτησης), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος εγγράφου και έχει αποσταλεί ήδη σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου κειμένου (Word) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπηρεσιών σας.

Στο έντυπο της αίτησης συμπληρώνονται τα κάτωθι στοιχεία:

i. Τα στοιχεία της δικαιούχου Υπηρεσίας ΚΕΑΟ και τα προσωπικά στοιχεία του αρμοδίου οργάνου αυτής (Νομίμου Εκπροσώπου).
Στο έντυπο της αίτησης συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας/αλληλογραφίας της δικαιούχου υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του αρμοδίου οργάνου αυτής (Νομίμου Εκπροσώπου).
Αναφορικά με την αρμοδιότητα υπογραφής των εν λόγω αιτήσεων από τους Προϊσταμένους των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ σας διευκρινίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 67 του ως άνω Π.Δ, η κατ’ αντικείμενο αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ – τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος – περιλαμβάνει την άσκηση του συνόλου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Διαχείρισης Οφειλετών και Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κ.Ε.Α.Ο. για τους οφειλέτες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα. Ως εκ τούτου, νόμιμος εκπρόσωπος για την διαδικασία είσπραξης εκπλειστηριάσματος στην εν λόγω περίπτωση νοείται ο Προϊστάμενος του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ ο οποίος και θα υπογράφει το έντυπο της αίτησης.
Για την τεκμηρίωση της αρμοδιότητας εκπροσώπησης κάθε υπηρεσίας ΚΕΑΟ από τον υπογράφοντα νόμιμο εκπρόσωπο, θα κατατίθεται πάντα από κοινού με την αίτηση και η σχετική απόφαση τοποθέτησής του ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος στην υπηρεσία ΚΕΑΟ.
Τέλος, η αίτηση πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας.

ii. Τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου (Εντολοδόχου).
Στην αίτηση συμπληρώνονται απαραίτητα τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου (Εντολοδόχου) ο οποίος θα παρασταθεί με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση από το προαναφερθέν αρμόδιο όργανο της δικαιούχου υπηρεσίας ΚΕΑΟ ώστε να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ την αίτηση και τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης.
Ως εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος θα δηλώνεται πάντα υπάλληλος της δικαιούχου υπηρεσίας ΚΕΑΟ, εφόσον η υπηρεσία ΤΠΔ βρίσκεται πλησίον της έδρας της δικαιούχου υπηρεσίας ΚΕΑΟ, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, θα δηλώνεται υπάλληλος της πλησιέστερης (στην αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ) τοπικής υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ, κατόπιν σχετικής συνεννόησης.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων ιβ’ της περίπτωσης α’ και ια’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του ΠΔ. 8/2019 (ΦΕΚ Α’ 8/23-1¬2019) τα Τμήματα α) Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών και β) Ασφάλισης και Εισφορών κάθε Τοπικής Διεύθυνσης e- Ε.Φ.Κ.Α. έχουν αρμοδιότητα να υποστηρίζουν τις εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο., όπως παραλαβή και διεκπεραίωση εγγράφων καθώς και να συνεπικουρούν σε συγκεκριμένες εργασίες αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα, μετά από σχετική παραγγελία των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο..
Ως εκ τούτου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπηρεσιών ΚΕΑΟ μπορούν να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους τοπικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για την κατάθεση της αίτησης-δήλωσης μεταφοράς πίστωσης και των επισυναπτόμενων σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ όταν αυτή δεν βρίσκεται πλησίον της πρώτης.
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου δεν θα συμπληρώνονται και θα παραμένουν κενά εφόσον η αίτηση και τα δικαιολογητικά ταχυδρομηθούν απευθείας από την δικαιούχο υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. προς την αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες της επόμενης ενότητας.

iii. Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας ΤΠΔ.
Εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακαταθήκες μπορούν να συσταθούν από τους συμβολαιογράφους και σε άλλα τρία καταστήματα του ΤΠΔ στον Πειραιά, στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, καθώς και στα λοιπά Γραφεία Παρακαταθηκών σε όλη την ελληνική επικράτεια τα οποία λειτουργούν εντός των οικείων ΔΟΥ. Ως εκ τούτου, στην αίτηση-δήλωση μεταφοράς πίστωσης θα πρέπει να δηλώνεται η υπηρεσία ΤΠΔ στην οποία έχει συσταθεί η παρακαταθήκη, π.χ. Γραφείο Παρακαταθηκών ΔΟΥ Σύρου, Κατάστημα ΤΠΔ Πειραιά, Κεντρική Υπηρεσία ΤΠΔ, κλπ.
Διευκρινίζεται ότι, οι συμβολαιογράφοι δεν δεσμεύονται χωρικά ως προς την σύσταση της παρακαταθήκης αλλά έχουν την ευχέρεια να συστήσουν την παρακαταθήκη και σε υπηρεσία ΤΠΔ εκτός της έδρας τους, π.χ. Συμβολαιογράφος Σύρου μπορεί να συστήσει παρακαταθήκη στην Κεντρική Υπηρεσία ΤΠΔ.

iv. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του εκπλειστηριάσματος.
Το εκπλειστηρίασμα εφεξής θα πιστώνεται απευθείας σε υποδεικνυόμενο από την δικαιούχο υπηρεσία ΚΕΑΟ τραπεζικό λογαριασμό και δεν θα συντελείται, όπως μέχρι σήμερα, φυσική ταμειακή συναλλαγή με είσπραξη επιταγής και για το λόγο αυτό θα πρέπει στα ειδικά πεδία της αίτησης να αναγράφεται, αφενός, το Πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός και, αφετέρου, ο σχετικός αριθμός ΙΒΑΝ αυτού.
Όπως προαναφέρθηκε, μετά την σύσταση και λειτουργία των ΠΥΣΥ, καταργήθηκαν οι οικονομικές αρμοδιότητες και οι ταμειακές συναλλαγές για την πλειοψηφία των υπηρεσιών ΚΕΑΟ και για το λόγο αυτό έκλεισαν και οι αντίστοιχοι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Ωστόσο, διατηρήθηκαν, κατ’ εξαίρεση, οι ταμειακές συναλλαγές μόνο για τις Α’ και Β’ Περιφερειακές Διευθύνσεις ΚΕΑΟ Αττικής, για την Περιφερειακή Δ/νση ΚΕΑΟ Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και για την Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας και για το λόγο
αυτό οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί παραμένουν ακόμα ενεργοί. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υπηρεσίες ΚΕΑΟ θα δηλώνουν στην αίτησή τους τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού.
Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες ΚΕΑΟ οι οποίες συστεγάζονται με υπηρεσίες ΠΥΣΥ, όπως π.χ. η Περιφερειακή Δ/νση ΚΕΑΟ Πελοποννήσου, το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Μυτιλήνης, το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Ρόδου κλπ, θα δηλώνουν στην αίτησή τους τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της συστεγαζόμενης υπηρεσίας ΠΥΣΥ.
Τέλος, οι λοιπές υπηρεσίες ΚΕΑΟ οι οποίες δεν έχουν ούτε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό ούτε συστεγάζονται με υπηρεσία ΠΥΣΥ, θα δηλώνουν στην αίτησή τους τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της Α’ Περιφερειακής Δ/νσης ΚΕΑΟ Αττικής, η οποία θα αναλαμβάνει, μετά την κατάθεση από την υπηρεσία ΤΠΔ του εκπλειστηριάσματος στον λογαριασμό της, την έκδοση του σχετικού γραμματίου είσπραξης (π.χ. ως προς την ημερομηνία υπολογισμού προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΠΔ.

Η συμπληρωμένη αίτηση, πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. και επικυρωμένη με την στρογγυλή σφραγίδα του Φορέα, κατατίθεται από κοινού με τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης και τα λοιπά έγγραφα τεκμηρίωσης στην αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ από τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο με αυτοπρόσωπη παρουσία.
Εναλλακτικά, σύμφωνα και με σχετική διαβεβαίωση από την Κεντρική Υπηρεσία ΤΠΔ, παρέχεται η πρόσθετη δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών με συστημένη ταχυδρομική αποστολή αυτών προς την αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ απευθείας από την δικαιούχο υπηρεσία ΚΕΑΟ.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης θα χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών ΤΠΔ φάκελος Α4 ο οποίος στην εξωτερική του όψη θα αναγράφει εκτός από τα στοιχεία της δικαιούχου υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ».

Δ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Μετά την κατάθεση της αίτησης και των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης, η αρμόδια υπηρεσία ΤΠΔ εκδίδει επιταγή με το αντίστοιχο ποσό του εκπλειστηριάσματος σε διαταγή του Πιστωτικού Ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο υποδεικνυόμενος στην αίτηση τραπεζικός λογαριασμός. Παράλληλα συντάσσει και αποστέλλει προς το Πιστωτικό Ίδρυμα έγγραφη εντολή η οποία συνοδεύεται από την εκδοθείσα επιταγή, προκειμένου αυτό να προβεί στην τραπεζική συναλλαγή της μεταφοράς του αναγραφόμενου στην επιταγή ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της αίτησης. Μόλις το Πιστωτικό
Ίδρυμα ολοκληρώσει την μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της αίτησης αποστέλλει πίσω στην υπηρεσία ΤΠΔ αποδεικτικό πίστωσης για την τακτοποίηση του σχετικού εντάλματος. Το εν λόγω αποδεικτικό πίστωσης το Πιστωτικό Ίδρυμα το κοινοποιεί και στην αιτούσα δικαιούχο υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο..

Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς του ποσού από το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αναγραφόμενο στην αίτηση τραπεζικό λογαριασμό, ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ο οποίος έχει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να ανιχνεύσει την πιστωτική κίνηση της απόδοσης του εκπλειστηριάσματος, να ταυτοποιήσει την πίστωση ως προς ποιον πλειστηριασμό αφορά και στη συνέχεια, να εκδώσει μέσω Ο.Π.Σ. τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης καθυστερούμενων εισφορών ώστε να απεικονιστεί το εκπλειστηρίασμα ως πιστωτική κίνηση στην καρτέλα οφειλέτη του καθ’ ου.
Εφόσον στην αίτηση έχει δηλωθεί ΙΒΑΝ υπηρεσίας ΠΥΣΥ – διότι η δικαιούχος υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. συστεγάζεται με την υπηρεσία ΠΥΣΥ – τότε για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης του εκπλειστηριάσματος θα πρέπει η υπηρεσία ΠΥΣΥ που χειρίζεται τον λογαριασμό να συνεργαστεί με την δικαιούχο υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να εκδοθούν ορθά τα γραμμάτια είσπραξης ως προς τις οφειλές οι οποίες θα εξοφληθούν ανά ΑΜΟ, την ημερομηνία υπολογισμού προσαυξήσεων, κλπ).
Αντίστοιχη συνεργασία για τους ίδιους λόγους θα πρέπει να προηγηθεί και στην περίπτωση όπου στην αίτηση έχει δηλωθεί (από έτερη υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.) ο λογαριασμός της Α’ Περιφερειακής Δ/νσης Κ.Ε.Α.Ο..

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ