53387/6.6.2022
Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2022

 

(ΦΕΚ Β’ 2831/06.06.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 234), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),
β) της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 236), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),
γ) της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 41 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 186 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
ε) της περ. 10 της υποπαρ. Β της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

6. Το Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

7. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Tην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπ’ αρ. 38499/21-5-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (Β’ 2107).

11. Την υπ’ αρ. 43526/10-05-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.291.691,25), η οποία περιλαμβάνεται στη δαπάνη που προσδιορίσθηκε στην υπ’ αρ. 38499/21-5-2022 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» (Β’ 2107) για το έτος 2022, ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.650.000,00) ευρώ.

13. Την υπ’ αρ. 17066/23-2-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ύψους 3.650.000,00 €, που καταχωρήθηκε με α.α.21542 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΒΑΤ46ΜΤΛΚ-ΓΔ1),

αποφασίζουμε:

Ορίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), οι ανάγκες σε προσωπικό των παιδικών εξοχών κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2022 καλύπτονται από επτά είκοσι τρία (723) άτομα, εποχικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες.

Η κατανομή του προσωπικού αυτού ανά ειδικότητα στις παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις, των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί στους δήμους, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων που πρόκειται να καλύψουν τις, βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες ανάγκες, προηγείται ανακοίνωση κατ’ αναλογία του άρθρου 41 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ