532/02-02-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθμ. 532/2024

(ΦΕΚ Β’ 824/02-02-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως της παρ. 10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4985/2022 (Α’ 203),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation GDPR) (L 119),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του ν.δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (Α’ 29),

ζ) του Π.Δ.6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),

η) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

θ) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

ια) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ιβ) του Π.Δ.2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ) του Π.Δ.86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ιδ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιε) του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιστ) του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιζ) του Π.Δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281),

ιη) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπ’ αρ. 102928/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

3. Την υπό στοιχεία Υ12/07-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

4. Την υπ’ αρ. 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

5. Την υπ’ αρ. 6810 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικράτειας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)” (Β’ 988)» (Β’ 3399).

6. Την υπ’ αρ. 247/8.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)» (Β’ 968).

7. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων» (Β’ 762).

8. Την υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

9. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

10. Την υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την ανάγκη δυνατότητας των πολιτών να αποθηκεύουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σε μορφή αρχείου pdf, για δική τους χρήση και προκειμένου να μπορούν να αποστείλουν το αρχείο αυτό ηλεκτρονικά, όπου αυτό απαιτείται.

12. Την υπό στοιχεία 2311 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Επιπτώσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της υπό εξέταση κοινής υπουργικής απόφασης προκύπτουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ. του ΠΔΕ του Υ.Ψη.Δ., οι οποίες θα αντιμετωπιστούν από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ του Υ.Ψη.Δ. από το έργο με ενάριθμο 2023ΝΑ16300005 και ειδικότερα από το υποέργο με τίτλο «Επέκταση λειτουργικότητας ψηφιακής εφαρμογής κινητών συσκευών και ψηφιακής πλατφόρμας Gov.gr Wallet» προϋπολογισμού 260.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

 

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 (Β’ 3982) κοινής απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η αποθήκευση των στοιχείων ταυτοποίησης του άρθρου 3 διενεργείται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές. Η αποθήκευση δύναται να γίνει και σε μορφή αρχείου pdf.»

 

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 (Β’ 3982) κοινής απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Τα στοιχεία των παρ. 1 και 2 εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία της εφαρμογής, υπό τη μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR. Στην περίπτωση αποθήκευσης των στοιχείων της παρ. 1 σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2, αυτό έχει ισχύ φωτοαντιγράφου των στοιχείων του Δ.Α.Τ.».

 

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 (Β’ 3982) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ