530132/10-04-2024
Παροχή οδηγιών για την απόδοση και τη λειτουργία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

e-ΕΦΚΑ 10/04/2024
Α. Π.: 530132

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18,
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Ζωντανός Κωνσταντίνος
Ορφανίδου Παρασκευή
Τηλέφωνο 210 52 85 578
210 52 85 685
E-mail : tm.mitroon@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την απόδοση και τη λειτουργία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)»

ΣΧΕΤ: 1) Το άρθρο 74 Ν.4826/2021
2) Η υπ’ αριθ. Φ80320/109864/14.12.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 7280/22-12-2023)
3) Η υπ’ αριθ. Φ80320/25192/01-04-2024 οδηγία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Σας κοινοποιείται για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ’ αριθ.Φ80320/25192/01-04-2024 οδηγία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και αδρανοποίησης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και της εν γένει λειτουργίας αυτού, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ.Φ80320/109864/14.12.2023 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 7280Β’/22.12.2023).

Με την οδηγία αυτή, επιχειρείται μεταξύ άλλων, η πλήρης κωδικοποίηση των περιπτώσεων έκδοσης και ενεργοποίησης ΑΜΚΑ, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά και τα προαπαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα, που αποδεικνύουν τη νομιμότητα διαμονής στη χώρα και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για την έκδοση ΑΜΚΑ.

Η Έκδοση – Ενεργοποίηση – Εκ νέου Ενεργοποίηση ΑΜΚΑ πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την 01/04/24. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ολοκλήρωση κάθε σχετιζόμενης με τον ΑΜΚΑ ενέργειας καθώς και ο τρόπος καταγραφής των απογραφικών στοιχείων περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 11 και 12 της ανωτέρω ΚΥΑ και στο εγχειρίδιο λειτουργίας της ΗΔΙΚΑ, ενώ στα άρθρα 1 και 18 αναφέρονται οι Υπηρεσίες έκδοσης ΑΜΚΑ. Επισημαίνεται ότι η εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκκινεί στις 22-12-2024. Μέχρι την ημερομηνία αυτή οι πολίτες τρίτων χωρών απευθύνονται στον e-ΕΦΚΑ και στα ΚΕΠ.

Η εν λόγω ΚΥΑ, μέσω της θέσπισης διαδικασιών στοχεύει μεταξύ άλλων, στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου ΑΜΚΑ. Προς τον σκοπό αυτό καθίσταται υποχρεωτική η επικαιροποίηση των απογραφικών στοιχείων του κατόχου κατά την έκδοση και την ενεργοποίηση ΑΜΚΑ, ενώ είναι δυνατή και η επικαιροποίηση στοιχείων κατόπιν αιτήματος οποιαδήποτε στιγμή.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 12 της σχετικής ΚΥΑ τα δικαιολογητικά και τυχόν εξουσιοδοτήσεις που προσκομίζονται τηρούνται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΜΚΑ. Όσα δικαιολογητικά δεν δύνανται να αντληθούν διαλειτουργικά, σαρώνονται και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΜΚΑ. Μέχρι να δοθεί η δυνατότητα ανάρτησης των σαρωμένων εγγράφων, αντίγραφά τους θα διατηρούνται ταξινομημένα σε αρχείο, μαζί με τα αντίστοιχα έγγραφα που θα αποστέλλονται από τα ΚΕΠ χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης.

Με την έκδοση της ΚΥΑ ενεργοποιούνται οι προβλέψεις του άρθρου 74 του ν. 4826/2021 και ως εκ τούτου, παύουν εφεξής να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί βάσει των προβλέψεων της αρχικής μορφής του άρθρου 153 του ν. 3655/2008, καθώς και βάσει της υπ.αριθ.οικ.7791/245/Φ80321/01-04-2009 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄596) η οποία καταργείται ρητώς με το άρθρο 17 της ΚΥΑ. Επομένως από 14 Δεκεμβρίου 2023 κάθε σχετική με τον ΑΜΚΑ διαδικασία διέπεται από το άρθρο 153 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4826/2021 (Α’ 160), την υπ.αριθ.Φ80320/109864/14.12.2023 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 7280/22-12-2023) καθώς και την συνημμένη εγκύκλιο.

Δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρησή τους.

Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ καλούνται να λάβουν γνώση του παρόντος, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ