52248/20-02-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646/27.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 6789)

Αριθμ. 52248/2024

(ΦΕΚ Β’ 1256/21-02-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 131).

5. Την υπό στοιχεία Υ12/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

6. Την υπ’ αρ. 156/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410).

7. Την υπ’ αρ. 74104/5570/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’4408).

8. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

9. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

12. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων. (Α’ 130), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’139).

13. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

14. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 77 αυτού.

15. Τον ν. 4820/2020 (Α’ 130) και ειδικότερα το άρθρο 195 «Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Προσθήκη άρθρου 280Α στον ν. 4738/2020».

16. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

17. Της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/159992 ΕΞ 2021/14.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ 98Η2Η-2ΥΡ) με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB.2. ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ (κωδικός ΟΠΣ 5150133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

18. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» (Α’33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

19. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105) και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.

20. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

21. Τον ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

22. Τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

23. Τον ν. 4915/2022 περί «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 92 αυτού (Α’ 63).

24. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

25. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

26. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

27. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2831/2023 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

28. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

29. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/02.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης Β’ 2573)» (Β’ 2857).

30. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

31. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

32. Την υπό στοιχεία ΓΝ 168/2022 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

33. Την υπ’ αρ. 121323/2659/24.11.2022 εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

34. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/159772 ΕΞ 2021/14.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του έργου με τίτλο “SUB.2. Πράσινα Ταξί” (κωδικός ΟΠΣ 5150133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 98 Η2Η-2ΥΡ).

35. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/18687 ΕΞ 2024/05.02.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου“SUB.2. Πράσινα Ταξί”(κωδικός ΟΠΣ 5150133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Δράση 16924)» (ΑΔΑ: Ε4ΓΖΗ-ΧΞΖ).

36. Την υπό στοιχεία 176871/ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ/02.12.2022 Έγκριση πρόσκλησης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» του έργου «SUB.2. ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150133), της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

37. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

38. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

39. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

40. Την υπ’ αρ. 389216/20.12.2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

41. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/136291/3300/ 22.12.2023 Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

42. Την υπό στοιχεία ΓΝ 173/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

43. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση ουδεμία πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν απ’αυτή που είχε προκληθεί στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646/27.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 6789)»,

αποφασίζουμε:

Την πρώτη (1η) τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646/27.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 6789) ως εξής:

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο Ευθύνης της δράσης ως εξής:
«Άρθρο 2
Φορέας Υλοποίησης της Δράσης
Φορέας υλοποίησης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βάσει του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139)».

Άρθρο 2

Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 τροπoποιείται ως εξής:
«Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 της Επιτροπής για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (EE L354/1 της 28.12.2013) του Συμβουλίου, στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών.».

Άρθρο 3

Τα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 5 τροποποιούνται ως προς το Υπουργείο ευθύνης της δράσης και ως προς τον νέο Κανονισμό που ισχύει για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και διαμορφώνονται ως εξής:
«Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του άρθρου 5 της παρούσας.
Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://yme.gov.gr και στην ιστοσελίδα της δράσης https://prasinataxi.gov.gr.
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 2831/2023 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 (De Minimis).».

Άρθρο 4

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη δράση και διαμορφώνεται ως εξής:
«Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 9η Ιανουαρίου 2023».
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης και προστίθεται νέο εδάφιο, ως προς την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καταβολής της ενίσχυσης και διαμορφώνονται ως εξής:
«Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οι αιτήσεις καταβολής της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθούν έως 31/8/2025.».

Άρθρο 5

1. Το πέμπτο, έκτο και όγδοο εδάφιο του άρθρου 7, καθώς και ο συνοδευτικός πίνακας μετά το ενδέκατο εδάφιο της ως άνω παραγράφου τροποποιούνται ως προς το ποσό προσαύξησης ως εξής:
«Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
Ειδικά για τις κατηγορίες οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι εννέα (29) έτη και είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ, οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.»

Τύπος Οχήματος:
ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ (ΒEV)
Κατηγορία Ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη
Ιδιοκτήτης/ες άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ
Αριθμός Οχημάτων
Ένα (1) ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ
Οικολογικό Bonus
40%, έως 17.500 €
Υποχρεωτική Απόσυρση
5.000 €
«Έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο
500 € ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ
ΑμεΑ
2.000 €
Νέοι ηλικίας έως 29 ετών
2.000 €
Οικογένειες με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα
2.000 €

2. Το δέκατο τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 τροποποιείται ως προς το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος και διαμορφώνεται ως εξής:
«Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.».

Άρθρο 6

Το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της παρ. 8.2 του άρθρου 8 τροποποιούνται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνονται ως εξής:
«Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον σημείων επαναφόρτισης η/ο στη λίστα αυτή. Η επιλογή και η καταχώρηση των επιπλέον σημείων επαναφόρτισης η/ο γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μετά από σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα συσκευών (σημείων επαναφόρτισης) που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων είτε σε οικιακό περιβάλλον, είτε σε χώρο στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».
Οι αιτήσεις των κατασκευαστών/εισαγωγέων κατατίθενται:
α) ηλεκτρονικά μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Πράσινα Ταξί», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https://prasinataxi.gov.gr,
β) εγγράφως στη διεύθυνση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,Ταχ. Κώδικας: 156 69, Παπάγου, Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

Άρθρο 7

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνεται ως εξής:
«Επίσης, αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με εφαρμογές για υποστήριξη των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, των αντιπροσωπειών οχημάτων/επίσημων εμπόρων, της υπηρεσίας αρωγής χρηστών, του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.».

Άρθρο 8

1. Η παρ. 5 του άρθρου 13 τροποποιείται ως προς το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης και διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Ο Φορέας Υλοποίησης διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis aid) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ενημερώνεται σχετικά ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης ότι η αίτηση είτε απορρίπτεται εφόσον έχει ήδη εξαντληθεί το όριο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας είτε γίνεται αποδεκτή με περικοπή της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έως της συμπλήρωσης του ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού 2023/2831, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000 €) ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Στην περίπτωση όπου υπάρξει υπέρβαση του ορίου, τότε ο Φορέας Υλοποίησης προσαρμόζει το ποσό ενίσχυσης που θα λάβει η ενιαία επιχείρηση από τη δράση, έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που θα χορηγηθεί να ισούται με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 13 τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Μετά την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και υποχρεούται εντός οκτώ (8) μηνών, να υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.».

3. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών της παρ. 2 του παρόντος αφορά ωφελούμενους για τους οποίους εκδίδεται απόφαση Υπαγωγής μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 9

1. Η ενότητα 16.2 του άρθρου 16 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και το όνομα του λογαριασμού στον οποίο καταλήγουν τα ποσά που δεν πληρώνονται και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Αρμόδιος Φορέας για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Υλοποίησης της δράσης.
3. Από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης εξάγεται: α) αναλυτική κατάσταση ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το Α.Φ.Μ. τους. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται στον λογαριασμό εκάστου εξ’ αυτών και αναλογικά σύμφωνα με τα ποσοστιαία μερίδια που διαθέτουν επί της άδειας. Η ηλεκτρονική μορφή της παραπάνω αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε». (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται β) συγκεντρωτική κατάσταση ωφελούμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον αριθμό των ωφελούμενων και τη συνολική δαπάνη ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη ΔΙΑΣ Α.Ε.. Το ποσό της συνολικής δαπάνης σύμφωνα και με τις αποφάσεις υπαγωγής, εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έπειτα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης.
5. Με βάση την ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση, εκδίδεται εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μεταφέρεται το ποσό της συνολικής δαπάνης, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως υπόλογος διαχειριστής για την εκκαθάριση και μεταφορά του ποσού της δαπάνης του έργου, σε ενδιάμεσο λογαριασμό που ανοίγεται στην ΤτΕ προς το σκοπό αυτό με την ονομασία «Πληρωμές με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.»: α) του συνολικού ποσού προς τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες και β) του ποσού που αφορά στο συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ).
6. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. με βάση την αναλυτική κατάσταση πληρωμής μεταφέρει τα ποσά για την καταβολή της ενίσχυσης, με χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού στον οποίο έχει μεταφερθεί το συνολικό ποσό και πίστωση του τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων του ωφελούμενου/ ων ή σε περίπτωση εκχώρησης στον δηλωθέντα λογαριασμό.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους με ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΔΙΑΣ Α.Ε.
8. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν μεταφέρονται στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ «ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ» με IBAN GR8501000233100100000231000, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα ίδια έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το ΠΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
9. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο ύψος της πίστωσης του ενδιάμεσου λογαριασμού της παρ. 6.
10. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ).
β) Η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
γ) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 16.2.
δ) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής πληρωμής (eps) για τη μεταφορά του ποσού της συνολικής δαπάνης στον ενδιάμεσο λογαριασμό και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτέλεση της πληρωμής.
11. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.».

2. Η παρ. 2 της ενότητας 16.3 του άρθρου 16 τροποποιείται ως προς το Υπουργείο ευθύνης και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η καταβολή τόκων αφορά όλο το χρονικό διάστημα που επωφελήθηκε με την ενίσχυση ο δικαιούχος και με επιτόκιο ίσο με εκείνο που θα είχε εφαρμοστεί σε περίπτωση που είχε αναγκαστεί να δανειστεί το εν λόγω ποσό στην αγορά». Για τον προσδιορισμό δε του επιτοκίου εφαρμόζονται, κατ’ ελάχιστον, τα επιτόκια ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

Άρθρο 10

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 τροποποιείται ως προς τον νέο Κανονισμό DeMinimis και διαμορφώνεται ως εξής:
«Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση, και διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, μη τήρηση των προϋποθέσεων του ΕΚ 2831/2023 ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, και προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν ποσό, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου ή μέρους της χορηγηθείσας ενίσχυσης, εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.».

Άρθρο 11

Το άρθρο 19 τροποποιείται ως προς το απώτατο χρονικό σημείο για την υποβολή αιτήματος παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της αίτησης ως ακολούθως:
Μετά από έγκριση του Φορέα Υλοποίησης, επιτρέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της αίτησης, ήτοι των οκτώ (8) μηνών για τους οποίους η έγκριση του θεωρείται ενεργή, για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών. Η ανωτέρω παράταση δύναται να δοθεί μόνο μία (1) φορά. Για τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος παράτασης πέραν της 31.05.2025 και η καταβολή της επιδότησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31.12.2025.

Άρθρο 12

Το παράρτημα I Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης τροποποιείται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Σημαντική Σημείωση:
Στην παρακάτω λίστα δικαιολογητικών, στα δικαιολογητικά όπου υπάρχει η ένδειξη (*), είναι εφικτή η άντλησή τους ηλεκτρονικά μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων και ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά εφόσον τα στοιχεία αντλούνται ηλεκτρονικά (η ανάρτηση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών είναι προαιρετική). Στη περίπτωση όμως που κάποιο δικαιολογητικό με την ένδειξη (*) για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντληθεί ηλεκτρονικά, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα πρέπει να το προσκομίσει στο σύστημα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει η ένδειξη (*), η προσκόμιση δικαιολογητικών είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.
i. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (*).
ii. Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους του προς απόσυρση οχήματος (*).
iii. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ.
iv. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.
v. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα 1). Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
vi. Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ, προσκομίζεται «Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας» που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (*) ή άλλο δημόσιο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας1 (Μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ).
vii. Σε περίπτωση ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (*) (Μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ).
viii. Σε περίπτωση ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης (Mόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/ και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ).
ix. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, περί μη πτώχευσης/μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση/μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα 2).
x. Σε περίπτωση εταιρείας, σύσταση εταιρίας από Γ.Ε.Μ.Η. ή Γενικό Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η. (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας).
xi. Σε περίπτωση εταιρείας, Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από Γ.Ε.Μ.Η. (*).
xii. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης προσκομίζεται αντίγραφο των στοιχείων μητρώου όπως προκύπτουν από την Α.Α.Δ.Ε. ή Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η.
xiii. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την ψηφιακή πύλη myAADE.
xiv. Σε περίπτωση ιδιοκτήτη άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, ηλικίας έως 29 ετών, προσκομίζεται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (*) ή άλλο συναφές έγγραφο που να τεκμηριώνει την ηλικία2 (Μόνο για περίπτωση ατομικής επιχείρησης).
xv. Σε περίπτωση εταιρείας, Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα 7).
xvi. Σε περίπτωση εταιρείας, σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων [του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)]. Ειδικά για την περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζεται αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α’ 91), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε οικιακό περιβάλλον
i. Επίσημη προσφορά για το «έξυπνο σημείο» επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
ii. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που αναγράφεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή δηλώνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.
iii. Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης είτε υπάρχει συγκύριος του χώρου είτε ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του συγκύριου/εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης».
Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση
i. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
ii. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εν λόγω θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.
iii. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την θέση στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σημείο επαναφόρτισης.
iv. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr), ότι το σημείο επαναφόρτισης η/ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση.

Άρθρο 13

Το παράρτημα II Απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής της ενίσχυσης τροποποιείται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Στην παρακάτω λίστα δικαιολογητικών, στα δικαιολογητικά όπου υπάρχει η ένδειξη (*), είναι εφικτή η άντλησή τους ηλεκτρονικά μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων και ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά εφόσον τα στοιχεία αντλούνται ηλεκτρονικά (η ανάρτηση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών είναι προαιρετική). Στην περίπτωση όμως που κάποιο δικαιολογητικό με την ένδειξη (*) για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντληθεί ηλεκτρονικά, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα πρέπει να το προσκομίσει στο σύστημα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει η ένδειξη (*), η προσκόμιση δικαιολογητικών είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.
i. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500 € (*).
ii. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500 € (*)
iii. Απόδειξη/Τιμολόγιο αγοράς οχήματος.
iv. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος, όπως άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (*).
v. Σύμβαση χρονομίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος.
vi. Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς, δηλαδή:
ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ (e-BANKING):
i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού.
ii. Αντίγραφο παραστατικού μεταφοράς στο οποίο να εμφανίζονται τα στοιχεία του χρεώμενου και του πιστούμενου λογαριασμού.
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγήςημερομηνία-ποσό-αποδέκτης).
ii. Αντίγραφο του σώματος της επιταγής. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγήςημερομηνία-ποσό-αποδέκτης).
ii. Αντίγραφο του σώματος της επιταγής. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης. ΜΕΤΡΗΤΑ:
Αντίγραφο απόδειξης είσπραξης ή βεβαίωσης εξόφλησης (ή σχετική αναγραφή στο εν λόγω τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το τιμολόγιο/παραστατικό είναι χειρόγραφο).
ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:
Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων του λογαριασμού που τηρείται στον πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:
Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της πιστωτικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας. Εναλλακτικά, απόδειξη πληρωμής μέσω της κάρτας όπως εκδίδεται από το POS του καταστήματος.
ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ POS:
Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της χρεωστικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ/ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ:
i. Αποδεικτικά έκδοσης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή.
ii. Αποδεικτικά είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή.
→ ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι λογαριασμοί τόσο του ωφελούμενου της Δράσης, από τον οποίο θα μεταφέρονται τα ποσά, όσο και του προμηθευτή, προς τον οποίο θα μεταφέρονται, θα πρέπει να ανήκουν στην στο φυσικό πρόσωπο/επιχείρηση.
Τιμολόγια καθαρής αξίας άνω των 500€ (χωρίς ΦΠΑ) εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό μέσο πληρωμής.
η. (Σε περίπτωση σύναψης δανείου) υποβάλλονται: (α) Δανειακή σύμβαση (β) τραπεζική συναλλαγή για την καταβολή του ποσού προκαταβολής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης.
vii. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ και για επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας/ σύσταση πριν από το 2001 για τις οποίες απαιτείται σωρευτικά και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.
Επιπλέον για την υποχρεωτική απόσυρση:
i. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος.
ii. Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από πιστοποιημένο επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης σε οικιακό περιβάλλον
i. Απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης η/ο.
ii. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
iii. Αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρθρο 27, ν. 4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.
Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση
i. Απόδειξη/Τιμολόγιο αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης η/ο.
ii. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
iii. Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 27 του ν. 4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.

Άρθρο 14

Το παράρτημα ΙΙΙ Υποδείγματα τροποποιείται ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Άρθρο 15

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646/27.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 6789).

2. Η κωδικοποιημένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://prasinataxi.gov.gr.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 20 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Eθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
NIKOΛAOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

 

1Σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρονική άντληση του δικαιολογητικού μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων ισχύει μόνο για το ΚΕΠΑ. Για οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας πέραν του ΚΕΠΑ, η προσκόμιση του απαιτούμενου δικαιολογητικού στο πληροφοριακό σύστημα είναι υποχρεωτική.

2Σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρονική άντληση του δικαιολογητικού μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων ισχύει μόνο για τον Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Για οποιονδήποτε συναφές έγγραφο πιστοποίησης της ηλικίας πέραν του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, η προσκόμιση του απαιτούμενου δικαιολογητικού στο πληροφοριακό σύστημα είναι υποχρεωτική.