521653/24.6.2022
Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση υποχρεώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ. ΥΠ.Α.) προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.)

Ημερ.: 24/06/2022
Αριθμ . Πρωτ.: 521653

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 174.56 ΑΛΙΜΟΣ
Πληροφορίες: A. Σουσουρογιάννη
Τηλ.: 210.99.89.856
Ε-mail: a.sousourogianni@oaed.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση υποχρεώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ. ΥΠ.Α.) προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.).

ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο 50 του ν. 4811/2021 (Α’ 108).
2. Η με αριθμό 25798/17-03-2022 K.Y.A. των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1323).
3. Το άρθρο 79 «Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020» του ν. 4916/2022 (Α’65).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β’1323 δημοσιεύτηκε η με αριθμό 25798/17-03-2022 K.Y.A. των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.)» που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4811/2021 (Α’ 108) αναφορικά με την εκτέλεση υποχρεώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ. ΥΠ.Α.) προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, εφεξής Ε.Β.Ζ.

Για τη σωστή εκτέλεση της ανωτέρω ΚΥΑ, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4916/2022 (Α’65) μέρος των ανεξόφλητων απαιτήσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.), ως την 31/12/2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (A’ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), καταβάλλεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) απευθείας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς το προσωπικό της, για το χρονικό διάστημα από 16.10.2019 έως 31.5.2021, έως του ποσού των 1.441.477,00€, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του ν. 4811/2021 (Α’ 108).

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων απαιτήσεων της Ε.Β.Ζ. δεν μπορεί να υπολείπεται του ως άνω ποσού των 1.441.477,00€ και οι κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στα καταβαλλόμενα ποσά ανά δικαιούχο βαρύνουν την Ε.Β.Ζ.

Για την καταβολή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στους δικαιούχους εργαζόμενους μέρους των ανεξόφλητων απαιτήσεων της Ε.Β.Ζ. πρέπει:

1. Να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις της Ε.Β.Ζ. απορρέουσες από την επιδότηση μισθολογικού κόστους παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) έναντι του ελληνικού δημοσίου και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ. ΥΠ.Α.) μέχρι 31-12-2015.

ii. Να υποβληθεί σχετική αίτηση από την Ε.Β.Ζ. στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

iii. Να παραιτηθεί η Ε.Β.Ζ. από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά της για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΠΑ2 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) – ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων εργαζομένων από την Ε.Β.Ζ., στην οποία δηλώνονται τα εξής:

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο του δικαιούχου εργαζόμενου,

β) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ) ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου(Α.Φ.Μ.),

δ) το ποσό ανεξόφλητων καθαρών αποδοχών ανά δικαιούχο εργαζόμενο, ανά μήνα και το συνολικό ποσό για το χρονικό διάστημα από 16.10.2019 έως 31.5.2021,

ε) το άθροισμα των ανεξόφλητων καθαρών αποδοχών όλων των δικαιούχων εργαζομένων, για το χρονικό διάστημα από 16.10.2019 έως 31.5.2021.

Η ανωτέρω κατάσταση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ε.Β.Ζ., ο οποίος, επιπρόσθετα, βεβαιώνει ότι δεν έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους δικαιούχους εργαζόμενους.

3. Να εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης της Ε.Β.Ζ.

Ως αρμόδια Υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ορίζεται το ΚΠΑ2 Ορεστιάδας, το οποίο στο πλαίσιο της παρούσας εκδίδει απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης της Ε.Β.Ζ.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ, το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων απαιτήσεων της Ε.Β.Ζ. δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.441.477,00€.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους εργαζόμενους ως εξής:

α. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους εργαζόμενους

Κάθε δικαιούχος εργαζόμενος δύναται να υποβάλει «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ (Ε.Β.Ζ.)», ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://www.dypa.gov.gr/ επιλέγοντας ΔΥΠΑ e-Services – Είσοδος Χρήστη στο Σύστημα από την Δευτέρα 27 / 06 / 2022 ώρα 13.00 μέχρι την Τρίτη 26 / 07 / 2022 ώρα 23.59 με τα εξής στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του δικαιούχου εργαζόμενου,

β) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ) ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου(Α.Φ.Μ.),

δ) ο Αριθμός της Αστυνομικής του Ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου, και

ε) λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στην διαδικτυακή πύλη “www.aade.gr” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

β. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων και καταβολής των ποσών

i. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους πραγματοποιείται μετά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης του δικαιούχου και την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης καταβολής στον δικαιούχο εργαζόμενο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών ΙΒΑΝ με χρέωση του ΚΑΕ 2493 μέσω του e-pde από την Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

ii. Τα καταβληθέντα κατά τα ανωτέρω ποσά στους δικαιούχους εργαζόμενους είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Διαδικασία επιβεβαίωσης ανεξόφλητων απαιτήσεων της Ε.Β.Ζ.

i. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, το ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης καταβολής του συνολικού ποσού ανεξόφλητων καθαρών αποδοχών, ανά δικαιούχο εργαζόμενο, για το χρονικό διάστημα από 16.10.2019 έως 31.5.2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα από την ΕΒΖ συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων εργαζομένων.

ii. Μετά την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους εργαζόμενους, το υπόλοιπο ποσό των ανεξόφλητων απαιτήσεων της Ε.Β.Ζ. αποσβέννυται με τη χορήγηση στην Ε.Β.Ζ. ισόποσης έκπτωσης από οφειλές της στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 «Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020» του ν. 4916/2022 (Α’65).

Κατόπιν των ανωτέρω με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

1. Το άρθρο 50 του ν. 4811/2021 (Α’ 108).

2. Η με αριθμό 25798/17-03-2022 K.Y.A. των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1323).

3. Το άρθρο 79 «Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020» του ν. 4916/2022 (Α’65).

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜ. ΚΟΝΤΟΒΑΣ