520/26-01-2024
Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/τριας

Αριθμ. 520/2024

(ΦΕΚ Β’ 658/31-01-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184) και ιδίως της παρ. 19 του άρθρου 107 του νόμου αυτού,
β) του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109) και ειδικά της περ. 2 της παρ. Β και των περ. 5 και 6 της παρ. Δ του άρθρου 20 αυτού,
γ) των άρθρων 47 και 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
δ) της παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),
ε) του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-05-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005),
στ) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation-GDPR) (L119/1),
η) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
θ) του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, (Α’ 45),
ι) της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762),
ια) της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),
ιβ) της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849),
ιγ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιδ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ιε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ιστ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιη) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Kυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιθ) της υπ’ αρ. 80/05-01-2024 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 69).

2. Το αίτημα προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας με υπ’ αρ. 21346 «Παροχή στοιχείων εγγραφής σε σχολείο».

3. Το καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. όπως ισχύει, τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 03/08/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 51) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/08/2022 με Κωδικό Καταχώρισης 3001855, σύμφωνα με την από 10/08/2022 και υπ’ αρ. 2680492 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/005/2080/Β1/09-01-2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την υπό στοιχεία 519ΕΞ2024/09-01-2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες η έκδοση της παρούσας δεν προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΥΨηΔ και της Ανώνυμης Εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/ τριας, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

Άρθρο 2
Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων φοίτησης μαθητή/τριας

1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), κατά τους όρους του ν. 4624/2019 και του άρθρου 47 παρ. 2 του ν. 4623/2019, μέσω της οποίας κάθε χρήστης δύναται να αιτείται και να λαμβάνει βεβαιώσεις φοίτησης μαθητή/τριας, είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για ανήλικα πρόσωπα, επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (γονείς/κηδεμόνες ή άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων προσώπων).

2. Οι βεβαιώσεις ως προς το περιεχόμενο περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
α) Στοιχεία ταυτοποίησης του/της μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας),
β) στοιχεία του σχολείου φοίτησης (όνομα σχολείου φοίτησης, τάξη εγγραφής στο τρέχον σχολικό έτος, περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης του σχολείου, διεύθυνση σχολείου, ΤΚ, τηλέφωνο, email).
Τα στοιχεία των περ. α και β της παρούσας προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις φοίτησης τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα τους όρους του άρθρου 26 «Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης» του ν. 4727/2020 και την υπ’ αρ. 5620 ΕΞ 26-02-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης

1. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες, εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή οι γονείς/κηδεμόνες που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτών, ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλειά αυτών, με τον περιγραφόμενο στο προηγούμενο εδάφιο τρόπο και επιλέγουν στην ειδική εφαρμογή το τέκνο για το οποίο θέλουν να εκδώσουν την ηλεκτρονική βεβαίωση φοίτησης.

2. Οι παραπάνω βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Η επαλήθευση του περιεχομένου των βεβαιώσεων της παρ. 2 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

4. Οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δύνανται, βάσει του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στις εκδοθείσες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας/εφαρμογής

1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσας διαλειτουργεί με:
– Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων φοίτησης,
– την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
– το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων ανήλικων τέκνων.

2. Μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις, η βεβαίωση εκδίδεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας και είναι έτοιμη προς λήψη από τον/την αιτούντα/αιτούσα.

3. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης βεβαίωσης σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου χρήστη στο Π.Σ. «myschool» δεν επαληθεύονται, η βεβαίωση φοίτησης εκδίδεται χειρόγραφα.

Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 2 της παρούσας. Το Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος επέχει θέση εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων μέσω του πληροφοριακού συστήματος my school, και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

3. Οι ρόλοι, η ευθύνη και οι ειδικότερες υποχρεώσεις μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα περιληφθούν σε Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Processing Agreement DPA), που θα υπογραφεί μεταξύ των μερών. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο παραπάνω Συμφωνητικό.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ) ενήλικους/ες μαθητές/τριες.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ