51489 ΕΞ 2023
Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020) μέχρι την 5η.12.2023

30/11/2023
Α.Π.: 51489 ΕΞ 2023ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
diavgeia@mindigital.gr

Θέμα: Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020) μέχρι την 5η.12.2023.

I. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμό 50055 ΕΞ 2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ: Β’ 6606/22.11.2023 – ΑΔΑ: ΨΨΕΚ46ΜΤΛΠ-Β4Γ) με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 13687 ΕΞ 11.5.2021 (ΦΕΚ: Β’ 2009/14.05.2021 – ΑΔΑ: Ω18Η46ΜΤΛΠ-1Υ7) Υπουργική Απόφαση περί της ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών των επιχορηγούμενων από τη γενική κυβέρνηση φορέων. Με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση ορίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2022 έως 31.12.2022, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 5η.12.2023.

II. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω υπ’ αριθμό 50055 ΕΞ 2023 Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Αντίθετα, η Υπουργική Απόφαση παρατείνει την προθεσμία υποβολής στοιχείων για τους φορείς εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία, ή το έχουν κάνει με εκκρεμότητες/σφάλματα. Αυτοί οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις για δαπάνες συντελεσθείσες το προηγούμενο έτος (2022) μέχρι την Τρίτη 5.12.2023.

III. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 Υπουργικής Απόφασης, οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους φορείς, φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ, φέρουν επίσης σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https://mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020».

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής διατίθενται στον σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό Υλικό» στο κάτω μέρος της σελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων, μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Πρότυπα αρχεία Excel, CSV και XML είναι διαθέσιμα από την επιλογή καταχώρησης δαπανών «Από Αρχείο», επίσης μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα. Η παρούσα εγκύκλιος, καθώς και το σύνολο του Θεσμικού Πλαισίου, αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory framework).

Επισημαίνεται ότι τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι προς ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορείς, καλούνται να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση της εφαρμογής, καθώς και τις συχνές ερωτήσεις και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο, τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής και στα οποία εκ νέου παραπέμπουμε.

IV. Παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε μέσο για την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών, καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών του «Προγράμματος Διαύγεια», μέσω της λειτουργίας «Έκτακτες Ανακοινώσεις» (μετά την είσοδό τους με τους κωδικούς τους στο σύστημα). Οι οικείες Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες καλούνται να διασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή της. Για τον ίδιο λόγο, η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους υπόχρεους φορείς που έχουν εγγραφεί και εισάγει στοιχεία επικοινωνίας στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων έως την ημερομηνία έκδοσής της.

Για την άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα/ερωτήματα που τυχόν ανακύψουν, παρακαλούμε για την χρήση του μηχανισμού υποβολής αιτημάτων που διατίθεται στη διεύθυνση http://ticketing.ktpe.gr/diavgeiamko/. Παράλληλα, εφόσον απαιτηθεί η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ενέργεια αυτή συντελείται στη θυρίδα diavgeia@mindigital.gr, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος ότι αυτό αφορά το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΜΕΦ).

 

Με Εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος