512222/20-11-2023
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος

Αριθμ. οικ. 512222/2023

(ΦΕΚ Β’ 6611/23-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90),
β. του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α’ 111),
ε. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)», διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
στ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ζ. του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),
η. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
θ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
ι. του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Α’ 103),
ια. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ιβ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
ιγ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) ιδίως του άρθρου 6 αυτού,
ιδ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ιε. του π.δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιστ. της υπ’ αρ. 102928 ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441) και
ιζ. της υπ’ αρ. 2/23510/0094/30-3-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (Β’ 1083).

2. Την υπ’ αρ. 443030/29-09-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία, με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, πέραν αυτής που καλύπτεται από τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 196 ν. 4662/2020,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
«Ταμείο Αλληλεγγύης»-Διοίκηση-Οργάνωση

1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης διοικείται από Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως Πρόεδρος.
β) Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
γ) Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ως μέλη.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται γραμματέας από τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση και εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης έργων, προμηθειών και μελετών, για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών. Δικαιούχοι χρηματοδότησης μπορεί να είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

3. α. Η Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζεται ως αρμόδια Υπηρεσία για την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δικαιούχους υποβολής, τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την εύρυθμη διαχείριση του «Ταμείου Αλληλεγγύης».
β. Η αρμόδια Υπηρεσία της περ. α’ μεριμνά για:
βα) την διοικητική υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των απαιτούμενων, από τους δικαιούχους, εγγράφων προς λήψη της χρηματοδότησης και γενικότερα, για την υλοποίηση των σκοπών του Ταμείου,
ββ) την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων σχετικά με το έργο του «Ταμείου Αλληλεγγύης», τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και γενικότερα, την άρτια ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος χρηματοδότησης τους από το Ταμείο Αλληλεγγύης,
βγ) τον τυπικό έλεγχο, σε πρώτο στάδιο, της πλήρους υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου, εφόσον αυτά έχουν πλήρως υποβληθεί, να προωθηθούν στη συνέχεια στην Επιτροπή του παρόντος άρθρου για την, κατά το δεύτερο στάδιο, περαιτέρω εξέταση και ουσιαστική αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων των δικαιούχων.

4. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να παρέχει στην αρμόδια Υπηρεσία της περ. α’ της παρ. 3 πλήρη ενημέρωση και υποστήριξη για όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και του αντικειμένου του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης-απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων, προμηθειών ή μελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αίτηση χρηματοδότησης από τους δικαιούχους είναι τα εξής:
α. Πρόταση του αιτούντος στην οποία να παρατίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινομένου έργου, προμήθειας ή μελέτης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο τους, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης τους, στοιχεία ωριμότητας υλοποίησης (μελέτες, κυριότητα χώρου/μίσθωση κ.λπ.) καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής διασύνδεσης τους με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.
β. Προτεινόμενο αναλυτικό προϋπολογισμό και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, προμήθειας ή μελέτης.
γ. Ειδικώς για την περίπτωση που αιτών για το προτεινόμενο έργο, προμήθεια ή μελέτη, είναι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου Οργάνου που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό για καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα αναφορικά με τη λήψη ανάλογων αποφάσεων.

3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή του άρθρου 1 διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την υποβολή επιπλέον διευκρινήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων που θεωρεί αναγκαία για την ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες ενημερώνονται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία και ορίζεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται σε φάκελο στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 3
Στάδια και κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων-Όροι και προϋποθέσεις-Διαδικασία

1. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης των δικαιούχων ελέγχονται και αξιολογούνται εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την υποβολή τους. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια και συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο βάσει αντικειμενικών-τυπικών κριτηρίων και στο δεύτερο στάδιο βάσει ουσιαστικών κριτηρίων.

2. Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η πλήρης υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, η αρμόδια Υπηρεσία απορρίπτει απευθείας την αίτηση, χωρίς την περαιτέρω παραπομπή της στο δεύτερο στάδιο για την κατ’ ουσίαν αξιολόγησή της από την Επιτροπή του άρθρου 1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν πλήρως υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και, συνεπώς πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω, κατ’ ουσίαν εξέταση τους, η αρμόδια Υπηρεσία προωθεί τον φάκελο της αίτησης στην Επιτροπή, ώστε η τελευταία να προβεί στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης.

3. α. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται από την Επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσας η ουσιαστική αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης. Για την ουσιαστική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη ουσιαστικά κριτήρια τα οποία, χωρίς να απαριθμούνται περιοριστικώς στην παρούσα, είναι, ενδεικτικώς:
αα. Η επιλεξιμότητα του έργου, προμήθειας ή μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
αβ. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων πολιτών τρίτων χωρών στις μονάδες φιλοξενίας (υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες).
αγ. Η συνάφεια του προτεινόμενου έργου με την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που έχουν επιβαρυνθεί από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.
αδ. Η αναγκαιότητα του προτεινόμενου έργου, προμήθειας ή μελέτης και οι λόγοι που αιτιολογούν την υλοποίησή τους, λαμβανομένων υπόψη πραγματικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο ή την Περιφέρεια, την επικράτεια των οποίων αφορούν.
αε. Η σκοπιμότητα και ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας του προτεινόμενου έργου, προμήθειας ή μελέτης, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

4. Σε περίπτωση που καλύπτονται τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και προτάσεων, η Επιτροπή του άρθρου 1 εγκρίνει τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου με την αίτηση έργου/προμήθειας/μελέτης και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στην οποία αναφέρεται ο τίτλος του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός τους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ότι η χρηματοδότηση του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης θα γίνεται μέχρι του εγκεκριμένου ποσού.
Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή με απόφαση της απορρίπτει την υποβληθείσα αίτηση.

5. Σε περίπτωση που η αίτηση δικαιούχου απορριφθεί αποκλειστικά για τυπικούς λόγους κατά το πρώτο στάδιο, ήτοι για λόγους που αφορούν αποκλειστικά στη μη πλήρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο εκάστοτε δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει ανά πάσα στιγμή τη σχετική αίτησή του, υποβάλλοντας πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχουν νέας αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. Με την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης ως προκαταβολή.

Άρθρο 4
Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, διαδικασία και δικαιολογητικά εκταμίευσης

1. Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης και η εν γένει υλοποίηση του εγκεκριμένου προς χρηματοδότηση έργου, προμήθειας ή μελέτης πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του δικαιούχου, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των διαδικασιών προκήρυξης του έργου, επιλογής αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, παραλαβής του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης και πληρωμής του αναδόχου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις και διαδικασίες. Το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στις παραπάνω διαδικασίες τηρούνται στο φάκελο του έργου, της προμήθειας ή μελέτης και κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έως την οριστική παραλαβή του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης όποτε ζητηθούν.

2. α. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του αναδόχου και κατόπιν υποβολής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνοδευόμενης από ακριβές αντίγραφο της ανωτέρω σύμβασης, και μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 1, καταβάλλεται η β’ δόση (ενδιάμεση δόση) ύψους 90% του υπολειπόμενου ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης.
β. Μετά την υλοποίηση και την οριστική παραλαβή του έργου, της προμήθειας ή της μελέτης και κατόπιν υποβολής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνοδευόμενης από έγγραφα δια των οποίων πιστοποιείται η ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του εγκεκριμένου έργου, προμήθειας ή μελέτης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου, προμήθειας ή μελέτης, μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 1, καταβάλλεται το υπολειπόμενο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή τους (γ’ δόση).
Σε περίπτωση που απαιτηθεί παράταση του χρόνου υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου, προμήθειας ή μελέτης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα, πλήρως αιτιολογημένο στην αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να προωθηθεί προς εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφανθεί θετικά, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Οι εκταμιεύσεις της προκαταβολής του 40% του ποσού της παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας καθώς και η εκταμίευση της β’ και γ’ δόσης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, γίνονται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά τις προβλεπόμενες σε αυτό διαδικασίες και διατάξεις, μετά την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία από τους δικαιούχους Δήμους σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου, προμήθειας ή μελέτης προκειμένου να ελέγχεται η εξέλιξη της υλοποίησής τους.

5. Η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του «Ταμείου Αλληλεγγύης» στο λογιστικό σύστημα της Κεντρικής Διοίκησης (ΟΠΣΔΠ) γίνεται από τη ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέχρι την προσαρμογή του ΟΠΣΔΠ, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου και προκειμένου έως τότε να αναγνωρίζονται τα εν λόγω λογιστικά γεγονότα στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, η ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο, σε δεδουλευμένη βάση και σύμφωνα με το π.δ. 54/2018 και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τις οδηγίες του τελευταίου.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις δικαιούχων

1. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενός έργου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση προσωρινής πινακίδας σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Στην προσωρινή πινακίδα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά o φορέας υλοποίησης, το όνομα του έργου, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Ταμείο Αλληλεγγύης. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της επιφάνειας της πινακίδας. Επιπλέον αναγράφεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης όπως αναφέρεται στη διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και εντός προθεσμίας δύο μηνών το αργότερο, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση της προσωρινής πινακίδας και για την ανάρτηση μόνιμης πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε περίπτωση χρηματοδότησης προμήθειας ο δικαιούχος είναι, αντιστοίχως, υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εντός δύο μηνών το αργότερο, για την ανάρτηση μόνιμης πινακίδας σημαντικού μεγέθους, στον οικείο χώρο που έχει διατεθεί η προμήθεια και σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Στην πινακίδα αναγράφονται υποχρεωτικά η ονομασία του έργου ή της προμήθειας, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός, η σημαία της Ελλάδας, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ειδικώς για την περίπτωση της προμήθειας κινητών πραγμάτων όπως μηχανοκίνητων οχημάτων, η πινακίδα μπορεί να υποκατασταθεί και από μόνιμη επιγραφή ή σήμανση επί του κινητού πράγματος, στην οποία θα αναφέρονται στοιχεία όπως ορίζονται στην παρ. 1.
Τέλος, σε περίπτωση χρηματοδότησης μελέτης, ο δικαιούχος υποχρεούται να αναγράφει στην πρώτη σελίδα της, την ονομασία της μελέτης, τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, τη σημαία της Ελλάδας, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η πρώτη σελίδα της μελέτης θα περιλαμβάνει μόνο τα ανωτέρω στοιχεία, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

3. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Αλληλεγγύης έργου ή προμήθειας, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του, σύμφωνα με το σκοπό υλοποίησης του έργου ή της προμήθειας, τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. Εάν κάποιος δικαιούχος δεν διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου ή της προμήθειας για πέντε (5) χρόνια, τότε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, δεν έχει κάνει ορθή και σύννομη χρήση της χρηματοδότησης και απαιτείται επιστροφή του ποσού που του έχει καταβληθεί για την αιτία αυτή από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ειδικώς για την περίπτωση μελετών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί σε υλοποίηση αυτών εντός τριών ετών από την υλοποίησή τους, σε αντίθετη περίπτωση, κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου δεν έχει κάνει ορθή και σύννομη χρήση της χρηματοδότησης και απαιτείται επιστροφή του ποσού που του έχει καταβληθεί για την αιτία αυτή από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

4. α. Εφόσον διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι οι δικαιούχοι δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση της προκαταβολής ή του συνόλου της χρηματοδότησης που έχουν λάβει, διά των οποίων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτηθεί οτιδήποτε εκτός του εγκεκριμένου κατά τις διατάξεις της παρούσας έργου, προμήθειας ή μελέτης, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 1, η χρηματοδότηση ανακαλείται και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης το ποσό που έχουν λάβει, νομιμοτόκως από την ημερομηνία εκταμίευσής του, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
β. Εφόσον διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι οι δικαιούχοι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 1, ποσοστό 5 % της συνολικής χρηματοδότησης ανακαλείται και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης το ποσό που αναλογεί στο ως άνω ποσοστό, νομιμοτόκως από την ημερομηνία εκταμίευσης του, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
γ. Οι ανωτέρω αποφάσεις των περ. α’ και β’ της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και προτάσεις δικαιούχων, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί.

Άρθρο 7
Καταργούμενες Διατάξεις

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. 451019/13-12-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (Β’ 6043).

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 20 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ