Νόμος 5095/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5095

Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις  κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματο δοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ, ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ

Άρθρο 3: Έκδοση κληρονομητηρίου μετά από πράξη δικηγόρου Αντικατάσταση άρθρου 819 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 4: Περιεχόμενο της πράξης για την παροχή κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 820 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 5: Ένδικα μέσα κατά της πράξης για την παροχή κληρονομητηρίου Αντικατάσταση άρθρου 824 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 6: Παροχή κληρονομητηρίου δυνάμει πράξης ή απόφασης Τροποποίηση άρθρου 1956 Αστικού Κώδικα

Άρθρο 7: Απόδειξη του περιεχομένου της αίτησης για την παροχή κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 1958 Αστικού Κώδικα

Άρθρο 8: Αυτεπάγγελτη έρευνα των δηλώσεων αυτού που ζητεί το κληρονομητήριο Τροποποίηση άρθρου 1959 Αστικού Κώδικα

Άρθρο 9: Παροχή κοινού κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 1960 Αστικού Κώδικα

Άρθρο 10: Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 1961 Αστικού Κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Άρθρο 11: Αποδοχή κληρονομιάς με πράξη δικηγόρου Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ

Άρθρο 12: Εγγραφή και εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης με πράξη δικηγόρου Προσθήκη άρθρου 208 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 13: Τίτλος για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Αντικατάσταση άρθρου 1274 Αστικού Κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14: Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου Τροποποίηση άρθρου 421 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 15: Κατάθεση κατά την προδικασία στη διοικητική δίκη Τροποποίηση άρθρου 185 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 16: Πίνακας αμοιβών και πάγιων εισφορών δικηγόρων Τροποποίηση Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 17: Αποκλειστική αρμοδιότητα συμβολαιογράφου ή δικηγόρου για λήψη ένορκης βεβαίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 18: Δυνατότητα εξαίρεσης δικηγόρων όταν εκδίδουν πράξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Τροποποίηση άρθρου 52 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 19: Διενέργεια προελέγχου για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 20: Ένταξη των αδικημάτων δωροδοκίας στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4990/2022

Άρθρο 21: Αρμοδιότητα εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος για την άσκηση ποινικής δίωξης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 22: Εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Τροποποίηση άρθρου 6 ν.δ. 1017/1971

Άρθρο 23: Εξαίρεση κατά την καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας του ελέγχου για οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3226/2004

Άρθρο 24: Σύσταση ομάδας εργασίας για την εκκαθάριση και εξόφληση απαιτήσεων από την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας

Άρθρο 25: Πληρωμή αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας

Άρθρο 26: Νομοτεχνική προσαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας λόγω της πληρωμής αποζημιώσεων Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 69 ν. 5016/2023

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 28: Mεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 29: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 30: Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για την προώθηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα

Άρθρο 31: Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Προσθήκη άρθρου 265Α στον ν. 4512/2018

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι: α) η αποφόρτιση των δικαστηρίων από διαδικασίες που μπορούν με πρόσφορο τρόπο να διενεργηθούν από τους δικηγόρους μέσω της μεταφοράς ύλης από τα δικαστήρια με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση νομικών ενεργειών και κατ’ επέκταση την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, και

β) η άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας στους δικηγόρους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι: α) η μεταφορά ύλης από τα δικαστήρια στους δικηγόρους, με στοχευμένες παρεμβάσεις στον Αστικό Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164) και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) που αφορούν:

αα) στην έκδοση και παροχή κληρονομητηρίου, αβ) στην αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας, αγ) στις προσημειώσεις υποθηκών, αδ) στην παροχή ενόρκων βεβαιώσεων,

β) η θέσπιση διατάξεων για την οργάνωση θεμάτων του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας με παρεμβάσεις στο ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) και τον ν. 3226/2004 (Α’ 24).

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ, ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ

Άρθρο 3
Έκδοση κληρονομητηρίου μετά από πράξη δικηγόρου Αντικατάσταση άρθρου 819 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Το άρθρο 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί της έκδοσης κληρονομητηρίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 819 1. Το πιστοποιητικό για το κληρονομικό δικαίωμα (κληρονομητήριο) χορηγείται μετά από πράξη δικηγόρου, μέλους του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του πρωτοδικείου του δικαστηρίου της κληρονομιάς, κατόπιν αίτησης, η οποία κατατίθεται στο δικαστήριο της κληρονομιάς από τον κληρονόμο ή τον καταπιστευματοδόχο ή τον κληροδόχο ή τον εκτελεστή διαθήκης και η οποία αναρτάται σε ειδικό χώρο του καταστήματος του ειρηνοδικείου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Η αίτηση του πρώτου εδαφίου υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο και συνοδεύεται από το σχετικό γραμμάτιο προείσπραξης, καθώς και από ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής της αμοιβής του δικηγόρου του πρώτου εδαφίου, που εκδίδει ο δικηγορικός σύλλογος του οποίου μέλος είναι ο ανωτέρω δικηγόρος. Όταν το Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποβάλλουν την αίτηση του πρώτου εδαφίου καταβάλλουν το ήμισυ της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τον δικηγόρο του πρώτου εδαφίου που εκδίδει την πράξη.

2. Ο δικηγόρος ορίζεται από κατάλογο, που καταρτίζει και διαβιβάζει, πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος, και ορίζεται, τηρουμένης της σειράς του καταλόγου, από τον γραμματέα του δικαστηρίου στην πράξη κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνει, έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα μετά από την πάροδο του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παρούσας, επί των οποίων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 1956 περί της έννοιας του κληρονομητηρίου, 1957 περί του περιεχομένου της αίτησης κληρονομητηρίου, 1958, 1959, 1960 περί περισσότερων κληρονόμων και 1961 περί περιεχομένου του κληρονομοτηρίου του Αστικού Κώδικα ο δικηγόρος εκδίδει σχετική απορριπτική πράξη. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει την έκδοση της πράξης ή αν αποβιώσει ή αν δεν εκδώσει την πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου, την έκδοση της οποίας αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει την πράξη εμπροθέσμως, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του δευτέρου εδαφίου.

3. Αν εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ασκηθεί παρέμβαση τρίτου, ο ειρηνοδίκης προσδιορίζει δικάσιμο για τη συζήτησή της, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής. Η άσκηση της παρέμβασης του πρώτου εδαφίου αναστέλλει την ισχύ της πράξης και την έκδοση του πιστοποιητικού.

4. Το πιστοποιητικό (κληρονομητήριο) εκδίδεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση και παραδίδεται σε αυτόν που αιτήθηκε την έκδοσή του με απόδειξη παραλαβής, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου. Αν την έκδοση του πιστοποιητικού διατάζει το δικαστήριο που δίκασε ύστερα από έφεση, το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον γραμματέα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, στον οποίο αποστέλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση αντίγραφο της απόφασης».

Άρθρο 4
Περιεχόμενο της πράξης για την παροχή κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 820 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στο άρθρο 820 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί του περιεχομένου της απόφασης για την παροχή κληρονομητηρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «Η διάταξη του ειρηνοδίκη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Η πράξη του δικηγόρου», β) στην παρ. 2, η λέξη «ειρηνοδίκη» αντικαθίσταται από τη λέξη «δικηγόρου» και το άρθρο 820 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 820 1. Η πράξη του δικηγόρου και η απόφαση του δικαστηρίου της κληρονομιάς που επιλαμβάνεται, πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου, β) τα ονοματεπώνυμα των κληρονόμων ή καταπιστευματοδόχων ή κληροδόχων στους οποίους παρέχεται, γ) τις κληρονομικές μερίδες του καθενός ή τα αντικείμενα τα οποία περιέρχονται στον καθένα, δ) τους όρους ή τους περιορισμούς με τους οποίους η κληρονομιά, το καταπίστευμα ή η κληροδοσία περιέρχεται στον καθένα και, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κληρονόμο, τα καταπιστεύματα και τα κληροδοτήματα που βαρύνουν «την κληρονομία», και ε) τα ονοματεπώνυμα των εκτελεστών διαθήκης και τις εξουσίες που η διαθήκη τους παρέχει.

2. Αν το πιστοποιητικό χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης, η πράξη του δικηγόρου ή η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να περιέχει μόνο: α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου και β) το ονοματεπώνυμο του εκτελεστή διαθήκης και τις εξουσίες που του παρέχει η διαθήκη».

Άρθρο 5
Ένδικα μέσα κατά της πράξης για την παροχή κληρονομητηρίου Αντικατάσταση άρθρου 824 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Το άρθρο 824 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης για την παροχή κληρονομητηρίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 824 1. Κάθε πράξη, η οποία εκδίδεται από τον δικηγόρο και στην οποία στηρίζεται η παροχή ή η μη παροχή πιστοποιητικού, προσβάλλεται με ανακοπή εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 583, 584 και 585 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της. Η προθεσμία της ανακοπής και η άσκησή της αναστέλλουν την ισχύ της πράξης και την έκδοση του πιστοποιητικού.

2. Η απόφαση που διατάσσει την παροχή πιστοποιητικού προσβάλλεται με έφεση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την ισχύ της απόφασης και την έκδοση του πιστοποιητικού. Η απόφαση που διατάζει την παροχή πιστοποιητικού δεν προσβάλλεται με αναψηλάφηση, αναίρεση ή τριτανακοπή.

3. Η απόφαση που διατάζει την αφαίρεση του πιστοποιητικού ή το κηρύσσει ανίσχυρο ή εκείνη που το τροποποιεί ή το ανακαλεί, προσβάλλεται μόνο με τριτανακοπή στο δικαστήριο της κληρονομίας εντός της προθεσμίας του άρθρου 1965 του Αστικού Κώδικα».

Άρθρο 6
Παροχή κληρονομητηρίου δυνάμει πράξης ή απόφασης Τροποποίηση άρθρου 1956 Αστικού Κώδικα
Στο άρθρο 1956 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της έννοιας του κληρονομητηρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «Ο ειρηνοδίκης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το δικαστήριο της κληρονομίας», β) πριν από τις λέξεις «του παρέχει» προστίθενται οι λέξεις «, δυνάμει απόφασης ή πράξης», γ) πριν από τις λέξεις «τη μερίδα» προστίθεται η λέξη «για» και το άρθρο 1956 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1956 Έννοια

Το δικαστήριο της κληρονομίας, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, δυνάμει απόφασης ή πράξης του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί (κληρονομητήριο)».

Άρθρο 7
Απόδειξη του περιεχομένου της αίτησης για την παροχή κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 1958 Αστικού Κώδικα
Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1958 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της απόδειξης του περιεχομένου της αίτησης για την παροχή κληρονομητηρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η λέξη «προσαχθεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «προσκομισθεί», β) οι λέξεις «ο ειρηνοδίκης μπορεί να επιτρέπει άλλα αποδεικτικά μέσα, υποχρεώνοντας συγχρόνως αυτόν που υπέβαλε την αίτηση να βεβαιώσει ενόρκως ότι δεν γνωρίζει κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ο αρμόδιος δικηγόρος για την έκδοση μπορεί να αξιολογήσει και κάθε άλλο προσκομισθέν έγγραφο», γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 1958 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1958 Απόδειξη

Εκείνος που υποβάλλει την αίτηση, αποδεικνύει με δημόσια έγγραφα την ακρίβεια όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Αν είναι αδύνατον ή ιδιαίτερα δύσκολο να προσκομισθεί δημόσιο έγγραφο, ο αρμόδιος δικηγόρος για την έκδοση μπορεί να αξιολογήσει και κάθε άλλο προσκομισθέν έγγραφο. Όταν το κληρονομητήριο εκδίδεται με βάση απόφαση, ο δικαστής μπορεί στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου να υποχρεώσει συγχρόνως αυτόν που υπέβαλε την αίτηση να βεβαιώσει ενόρκως ότι δεν γνωρίζει κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις του, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζεται και το άρθρο 744 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Άρθρο 8
Αυτεπάγγελτη έρευνα των δηλώσεων αυτού που ζητεί το κληρονομητήριο Τροποποίηση άρθρου 1959 Αστικού Κώδικα
Στο άρθρο 1959 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της αυτεπάγγελτης έρευνας των δηλώσεων αυτού που ζητεί το κληρονομητήριο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, διαγράφονται οι λέξεις «από το δικαστήριο», β) στο πρώτο εδάφιο, βα) οι λέξεις «Ο ειρηνοδίκης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο», ββ) η λέξη «αυτεπαγγέλτως» διαγράφεται, βγ) οι λέξεις «να διατάξει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «να ζητήσει», γ) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «να διατάξει να κλητευθούν και» αντικαθίσταται με τη φράση «να καλέσει για» και το άρθρο 1959 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1959 Αυτεπάγγελτη έρευνα

Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο έχει δικαίωμα να ερευνήσει με κάθε τρόπο για να εξακριβώσει τις δηλώσεις εκείνου που ζητεί το κληρονομητήριο και ιδίως να ζητήσει να δημοσιευθεί η αίτηση, καθορίζοντας και τον τρόπο δημοσίευσής της. Έχει επίσης δικαίωμα να καλέσει για να ακουστούν πρόσωπα που είναι πιθανό να αξιώνουν κληρονομικά δικαιώματα και ιδίως πρόσωπα τα οποία θα ήταν κληρονόμοι αν τυχόν ήταν άκυρη η διάταξη της τελευταίας βούλησης, ή πρόσωπα τα οποία έχουν δίκη που εκκρεμεί για το ίδιο κληρονομικό δικαίωμα».

Άρθρο 9
Παροχή κοινού κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 1960 Αστικού Κώδικα
Στην παρ. 2 του άρθρου 1960 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της παροχής κοινού κληρονομητηρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «Ο ειρηνοδίκης μπορεί να απαιτήσει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο μπορεί να ζητήσει», β) οι λέξεις «να βεβαιώσουν ότι» αντικαθίστανται από τις λέξεις «να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες βεβαιώνουν ότι», γ) προστίθενται οι λέξεις «της παρ. 1», και το άρθρο 1960 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1960 Περισσότεροι κληρονόμοι

Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, με αίτηση οποιουδήποτε από αυτούς παρέχεται κοινό κληρονομητήριο. Στην περίπτωση αυτή, εκείνος που το ζητεί, πρέπει να αναφέρει τα ονόματα και τις μερίδες όλων των κληρονόμων, καθώς και ότι αυτοί αποδέχτηκαν την κληρονομία και ακόμη να αποδείξει τις δηλώσεις του αυτές.

Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο, μπορεί να ζητήσει από όλους τους κληρονόμους να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες βεβαιώνουν ότι δεν γνωρίζουν κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις της παρ. 1».

Άρθρο 10
Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου Τροποποίηση άρθρου 1961 Αστικού Κώδικα
Στην παρ. 1 του άρθρου 1961 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί του περιεχομένου του κληρονομητηρίου, οι λέξεις «αν ο ειρηνοδίκης κρίνει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αν κριθεί» και το άρθρο 1961 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1961 Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου

Το κληρονομητήριο παρέχεται μόνον αν κριθεί ότι έχουν αποδειχτεί όσα αναφέρονται στην αίτηση.

Το κληρονομητήριο αναγράφει τον κληρονόμο και αν υπάρχουν περισσότεροι και την κληρονομική μερίδα καθενός και ακόμη τον εκτελεστή της διαθήκης, καθώς και τον καταπιστευματοδόχο και τους όρους με τους οποίους αυτός διορίζεται».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Άρθρο 11
Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στο άρθρο 812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 812 Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τον κληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή, ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ

Άρθρο 12
Εγγραφή και εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης με πράξη δικηγόρου Προσθήκη άρθρου 208 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), μετά από το άρθρο 207, προστίθεται άρθρο 208 ως εξής:

«Άρθρο 208 Εγγραφή και εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης με πράξη δικηγόρου

1. Τίτλο για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης και τίτλο για την εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης αποτελεί πράξη η οποία εκδίδεται από δικηγόρο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το ειρηνοδικείο στο οποίο κατατίθεται η αίτηση. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και τα δικαιολογητικά έγγραφα να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Η αίτηση της εγγραφής ή της εξάλειψης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης: α) υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, και β) συνοδεύεται βα) από το σχετικό γραμμάτιο προείσπραξης των πληρεξουσίων δικηγόρων του αιτούντος και του καθ’ ου η αίτηση, ββ) την έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου η αίτηση, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του τελευταίου, βγ) από ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής αμοιβής του δικηγόρου του πρώτου εδαφίου του παρόντος που εκδίδει ο δικηγορικός σύλλογος του οποίου μέλος είναι ο ανωτέρω δικηγόρος. Όταν το Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποβάλλουν την αίτηση του πρώτου εδαφίου καταβάλλουν το ήμισυ της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τον δικηγόρο του πρώτου εδαφίου που εκδίδει την πράξη. Για την έγγραφη συναίνεση απαιτείται είτε συμβολαιογραφικό είτε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο. Στην έγγραφη συναίνεση αποτυπώνεται η συμφωνία του καθ’ ου η αίτηση για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του, με ειδική μνεία της αιτίας και του ύψους της οφειλής, καθώς και του ποσού της προσημείωσης υποθήκης και περιγραφή του ακινήτου ή των ακινήτων που θα προσημειωθούν. Ο δικηγόρος ορίζεται από κατάλογο, που καταρτίζει και διαβιβάζει πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος, και ορίζεται, τηρουμένης της σειράς του καταλόγου, από τον γραμματέα του δικαστηρίου στην πράξη κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνει, έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, επί των οποίων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις και εκδίδει την πράξη αμελλητί. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει την έκδοση της πράξης ή αν αποβιώσει ή αν δεν εκδώσει την πράξη εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου, την οποία αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει εμπροθέσμως την πράξη, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του δέκατου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του έκτου εδαφίου.

Ο δικηγόρος εκδίδει την πράξη, την υπογράφει και την προσκομίζει στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, όπου η πράξη λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια αρχειοθετείται με τα αναγκαία έγγραφα στο αρχείο του δικαστηρίου, από όπου οι έχοντες έννομο συμφέρον λαμβάνουν αντίγραφα.

2. Με πράξη δικηγόρου, σύμφωνα με την παρ. 1, εξαλείφεται προσημείωση υποθήκης, ανεξαρτήτως του τίτλου εγγραφής της, εφόσον από την πράξη προκύπτει ρητά η συναίνεση όλων των μερών που είχαν εμπλακεί στην εγγραφή της».

Άρθρο 13
Τίτλος για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Αντικατάσταση άρθρου 1274 Αστικού Κώδικα
Το άρθρο 1274 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1274 Προσημείωση

Τίτλο για εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης παρέχει δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής, πρακτικό διαμεσολάβησης και όσες άλλες πράξεις ή διαταγές αναγνωρίζονται από τον νόμο ως τίτλοι για εγγραφή προσημείωσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14
Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου -Τροποποίηση άρθρου 421 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στο άρθρο 421 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί ενόρκων βεβαιώσεων, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «του ειρηνοδίκη ή», β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο 421 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 421 Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαμβάνονται ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424. Η ένορκη βεβαίωση που λαμβάνεται ενώπιον δικηγόρου, δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Όταν το Δημόσιο, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου λαμβάνουν ένορκη βεβαίωση στο πλαίσιο δίκης στην οποία είναι διάδικοι, ενώπιον δικηγόρου, καταβάλουν το ήμισυ της κατά νόμο αμοιβής του δικηγόρου ενώπιον του οποίου πραγματοποιήθηκε η λήψη της ένορκης βεβαίωσης. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr.. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων».

Άρθρο 15
Κατάθεση κατά την προδικασία στη διοικητική δίκη Τροποποίηση άρθρου 185 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Στο άρθρο 185 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί της κατάθεσης κατά την προδικασία, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο, i) διαγράφονται οι λέξεις «του ειρηνοδίκη ή», ii) προστίθενται οι λέξεις «ή δικηγόρου» και iii) προστίθενται εδάφια, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έκτο, έβδομο και όγδοο, β) στην παρ. 3, διαγράφονται οι λέξεις «και μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις προς αυτόν» και το άρθρο 185 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 185 Κατάθεση κατά την προδικασία

1. Οι μαρτυρικές καταθέσεις τις οποίες προσάγουν οι διάδικοι προαποδεικτικώς λαμβάνονται ενόρκως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 184, ενώπιον του συμβολαιογράφου ή δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας του μάρτυρα. Η ένορκη βεβαίωση, που λαμβάνεται ενώπιον δικηγόρου, δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Όταν το Δημόσιο, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου λαμβάνουν ένορκη βεβαίωση στο πλαίσιο δίκης στην οποία είναι διάδικοι ενώπιον δικηγόρου, καταβάλουν το ήμισυ της κατά νόμο αμοιβής του δικηγόρου ενώπιον του οποίο πραγματοποιήθηκε η λήψη της ένορκης βεβαίωσης. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr.. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.

2. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη μαρτυρικής κατάθεσης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επιδίδει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την κατάθεση, στους λοιπούς διαδίκους, κλήση, η οποία αναφέρει το ένδικο βοήθημα ή μέσο που αφορά η κατάθεση, τόπο, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα, καθώς και το θέμα της κατάθεσης.

3. Κατά την κατάθεση του μάρτυρα παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι».

Άρθρο 16
Πίνακας αμοιβών και πάγιων εισφορών δικηγόρων Τροποποίηση Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ Κώδικα Δικηγόρων
Στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Μετά την περ. Ζ’ περί έκδοσης βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) του Παραρτήματος Ι, περί του Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, προστίθεται περίπτωση Η’ ως εξής:

«Η. Παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ».

β) Στο τέλος του Παραρτήματος ΙΙΙ μετά το «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», περί του Πίνακα Πάγιων Εισφορών, προστίθεται περίπτωση ως εξής:

«ΛΗΨΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Ή ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου: Δικηγορικός Σύλλογος τρία (3) ευρώ».

Άρθρο 17
Αποκλειστική αρμοδιότητα συμβολαιογράφου ή δικηγόρου για λήψη ένορκης βεβαίωσης
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία από τις κείμενες διατάξεις, εκτός των διατάξεων που αφορούν στις πολιτικές, ποινικές και διοικητικές δίκες, απαιτείται, προς απόδειξη γεγονότος, ένορκη βεβαίωση, αυτή δίδεται ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 18
Δυνατότητα εξαίρεσης δικηγόρων όταν εκδίδουν πράξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Τροποποίηση άρθρου 52 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί της δυνατότητας εξαίρεσης δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας του δικαστηρίου, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και δικηγόροι, όταν εκδίδουν πράξεις σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα,» και η παρ. 1 του άρθρου 52 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι της γραμματείας, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, καθώς και δικηγόροι, όταν εκδίδουν πράξεις σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιονδήποτε διάδικο:

α) αν είναι διάδικοι ή συνδέονται με έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, συνυπόχρεοι ή είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση ή έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στη δίκη,

β) αν συνδέονται με κάποιο διάδικο σε ευθεία γραμμή, με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή με υιοθεσία, αν είναι συγγενείς σε πλάγια γραμμή με συγγένεια εξ αίματος έως τον τέταρτο βαθμό ή με συγγένεια εξ αγχιστείας έως το δεύτερο βαθμό, αν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες ενός από τους διαδίκους,

γ) αν είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή ή συνδέονται με υιοθεσία, ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή έως το δεύτερο βαθμό προσώπου, το οποίο παίρνει μισθό ή άλλη χορηγία με χρηματική αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εταιρία που έχουν άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό συμφέρον στην έκβαση της δίκης,

δ) αν στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως μάρτυρες ή παραστάθηκαν ως δικηγόροι ή γενικά ως πληρεξούσιοι ή παραστάθηκαν ή μπορούν να παραστούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι κάποιου από τους διαδίκους,

ε) αν διεξήγαγαν την υπόθεση, από την οποία προήλθε η διαφορά ή έχουν ενεργήσει στη δίκη ως πραγματογνώμονες ή σύμβουλοι ή διαιτητές ή έχουν συντάξει το έγγραφο που προσβάλλεται ή είχαν μετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση είχε προσβληθεί με έφεση ή αναίρεση,

στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 19
Διενέργεια προελέγχου για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όταν ζητείται κατά τον νόμο να διαταχθεί η εγγραφή σωματείου στο βιβλίο που τηρείται για αυτόν τον σκοπό, ή η τροποποίηση του καταστατικού ή η εξουσιοδότηση για τη σύγκληση της συνέλευσης σωματείου και τη ρύθμιση της προεδρίας της ή η διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο. Ο Ειρηνοδίκης στις υποθέσεις του πρώτου εδαφίου επικουρείται από δικηγόρο ο οποίος διενεργεί προέλεγχο της αίτησης ως προς τα απαιτούμενα κατά νόμον τυπικά στοιχεία της και τα συνοδευτικά έγγραφά της. Ο δικηγόρος του δεύτερου εδαφίου, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αίτησης του πρώτου εδαφίου, μπορεί να ζητήσει από εκείνον που υποβάλλει την αίτηση να προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα ή στοιχεία. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου, αν ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα ή στοιχεία, προσκομίζονται από εκείνον που υποβάλλει την αίτηση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Μετά από την ολοκλήρωση του προελέγχου παραδίδει στη γραμματεία τον φάκελο με όλα τα έγγραφα και ο φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη για να εκδώσει κατά την κρίση του τη σχετική διαταγή. Ο δικηγόρος ορίζεται με την πράξη κατάθεσης του γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο κατατίθεται η αίτηση, από κατάλογο που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου και αποστέλλεται στη γραμματεία από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο προ της έναρξης κάθε δικαστικού έτους, τηρουμένης της σειράς που αναγράφεται στον κατάλογο. Η αίτηση με την οποία ζητείται κατά τον νόμο να διαταχθεί η εγγραφή σωματείου στο οικείο βιβλίο συνοδεύεται από ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής αμοιβής του δικηγόρου του δεύτερου εδαφίου που εκδίδει ο δικηγορικός σύλλογος, του οποίου μέλος είναι ο ανωτέρω δικηγόρος. Η γραμματεία ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα τον δικηγόρο που ορίζεται, ο οποίος παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα και μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις. Η παράδοση των εγγράφων στον δικηγόρο που ορίστηκε μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει τη διενέργεια του προελέγχου ή αν αποβιώσει ή αν δεν παραδώσει στη γραμματεία τον φάκελο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, ορίζεται αυτεπαγγέλτως ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, την έκδοση της οποίας αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν ολοκληρώνει τον προέλεγχο και δεν παραδίδει εμπροθέσμως τον φάκελο, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του ενδέκατου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του πέμπτου εδαφίου».

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικηγόρων στους ειδικούς καταλόγους της παρ. 1, το ύψος της αποζημίωσης των δικηγόρων στις ως άνω περιπτώσεις, ο τρόπος, ο χρόνος και οι λοιποί όροι καταβολής της, καθώς και οι αναγκαίες εγγυήσεις για την αδιάβλητη επιλογή των δικηγόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1.

3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 4.

4. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.5.2024.

Άρθρο 20
Ένταξη των αδικημάτων δωροδοκίας στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4990/2022
Στο άρθρο 4 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) προστίθεται περ. δ) ως εξής:

«δ) παραβιάσεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με αδικήματα δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής όπως τυποποιούνται στα άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237, 237Α και 396 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και στο άρθρο 134 του ν. 5090/2024 (Α’ 30)».

Άρθρο 21
Αρμοδιότητα εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος για την άσκηση ποινικής δίωξης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Στην παρ. 4 του άρθρου 35 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τρίτο εδάφιο η φράση «είτε παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών την κίνηση ποινικής δίωξης είτε αρχειοθετεί την υπόθεση» αντικαθίσταται από τη φράση «είτε κινεί την ποινική δίωξη με παραγγελία στον αρμόδιο ανακριτή πλημμελειοδικών είτε αρχειοθετεί την υπόθεση», β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο σχετικά με την αρμοδιότητα του εισαγγελέα πρωτοδικών για επίλυση ζητημάτων μετά από την άσκηση της ποινικής δίωξης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι εισαγγελείς οφείλουν να περατώσουν την προκαταρκτική εξέταση μέσα σε έξι (6) μήνες, αφότου η δικογραφία περιέλθει σε αυτούς, εκτός εάν η φύση της υπόθεσης ή των πράξεων που πρέπει να διερευνηθούν επιβάλλει την υπέρβαση της προθεσμίας αυτής. Αρμόδιος για να κρίνει το δικαιολογημένο της υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης αυτής εξετάζει εάν συντρέχει περίπτωση ορισμού άλλου εισαγγελέα για τον χειρισμό της υπόθεσης. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος είτε κινεί την ποινική δίωξη με παραγγελία στον αρμόδιο ανακριτή πλημμελειοδικών είτε αρχειοθετεί την υπόθεση. Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης, επιλαμβάνεται ο κατά τόπον αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών».

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 22
Εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Τροποποίηση άρθρου 6 ν.δ. 1017/1971
Στο άρθρο 6 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209), περί των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα όργανα στα οποία παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Πρόεδρο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., β) το πέμπτο εδάφιο καταργείται και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον πόσης Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Ταμείου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που μεταβιβάζονται από αυτό. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται του προσωπικού του Ταμείου, διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, υπογράφει τις νόμιμες εντολές πληρωμής και υπογράφει κάθε έγγραφο του Ταμείου.

Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο αυτού και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. O Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους της Διεύθυνσης και των Τμημάτων του Ταμείου να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Προέδρου» όλες τις αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες πράξεις, που αφορούν στις αρμοδιότητες του Προέδρου».

Άρθρο 23
Εξαίρεση κατά την καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας του ελέγχου για οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3226/2004
Στο άρθρο 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24), περί της αποζημίωσης δικηγόρων υπηρεσίας και άλλων προσώπων, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Κατά τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν εφαρμόζεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. η παρ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85)».

Άρθρο 24
Σύσταση ομάδας εργασίας για την εκκαθάριση και εξόφληση απαιτήσεων από την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συστήνεται ομάδα εργασίας υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι είκοσι (20) ατόμων, έργο της οποίας είναι αποκλειστικά η εκκαθάριση και διαδικασία εξόφλησης απαιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Τα μέλη της άνω ομάδας εργασίας εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργάσιμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας, τις απογευματινές και υπερωριακής νυχτερινής απασχόλησης ώρες.

2. Στην απόφαση της παρ. 1 ορίζεται η αμοιβή των μελών, η οποία καταβάλλεται μετά από βεβαίωση της υπηρεσίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., περί της επαρκούς παροχής των υπηρεσιών τους προς επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αναφορικά με την εκκαθάριση και εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων της νομικής βοήθειας. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

3. Ο ορισμός των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως μελών της ομάδας εργασίας του παρόντος διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από σχετική αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Υπουργού Η πρόσκληση καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, τα οποία είναι ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Εκκαθάρισης των Δαπανών Νομικής Βοήθειας, όπως αποτυπώνονται στον Οργανισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που κυρώθηκε με το π.δ. 52/2018 (Α’ 98), και στην υπ’ αρ. 20145/9.7.2018 (ΑΔΑ 7 Α0Η46ΨΧΥΙΔ9Ξ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. περί καταμερισμού των οργανικών θέσεων ανά Τμήμα, καθώς και στην υπ’ αρ. 19621/4.7.2018 (ΑΔΑ 6ΠΛΤ46ΨΧΥ-3ΒΙ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

Άρθρο 25
Πληρωμή αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας

1. Η πληρωμή αποζημιώσεων στους δικηγόρους που παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 3226/2004 (Α’ 24), για τις οποίες έχουν εκδώσει ειδικά γραμμάτια κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, (Α’ 208) κατά τo χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως 31.12.2023, καθώς και σε αυτούς που έχουν εκδώσει ειδικά γραμμάτια κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2022 αλλά δεν έκαναν χρήση του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 (Α’ 21), δύναται να διενεργείται και με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 69 και στο άρθρο 69Α του ν. 5016/2023. Στην περίπτωση εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, προσκομίζονται φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια) και τα στοιχεία τους αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 5016/2023. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα αφορούν στο εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού ποσού των φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων).

2. Στους δικηγόρους που έκαναν χρήση του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 το υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ποσού αμοιβής καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ανά δικηγορικό σύλλογο, κατόπιν υποβολής στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων: α) κατάστασης, στην οποία παρατίθενται, σε ξεχωριστές στήλες για κάθε δικαιούχο, αα) τα ειδικά γραμμάτια για τα οποία πληρώθηκε το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού αμοιβής που προκύπτει από τα γραμμάτια αυτά, αβ) το ποσό που αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ποσού αμοιβής, αγ) τα φορολογικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί για τα ως άνω γραμμάτια, είτε αντιστοιχούν στο εκατό τοις εκατό (100%), είτε στο υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής, αδ) ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εφόσον ο δικαιούχος δεν τυγχάνει απαλλαγής, που αναλογούν στο υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής και αε) το πληρωτέο ποσό, β) των φορολογικών παραστατικών που εκδόθηκαν για το υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής, στην περίπτωση που δεν είχαν υποβληθεί ήδη φορολογικά παραστατικά για το εκατό τοις εκατό (100%) και γ) υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου στην οποία δηλώνει την Τράπεζα και τον τραπεζικό λογαριασμό πίστωσης, σε μορφή Διεθνούς Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), συμπεριλαμβανομένης και σχετικής αποτύπωσής του, εφόσον έχει υπάρξει μεταβολή σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό που είχε δηλώσει για την πληρωμή του ογδόντα τοις εκατό (80%).

3. Η παρ. 4, το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 και η παρ. 7 του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 εφαρμόζονται αναλόγως και στις πληρωμές που διενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος.

4. Για τις παρ. 1 έως 3 διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το αργότερο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του ερχόμενου έτους της καταβολής της απαιτούμενης αποζημίωσης των δικαιούχων, σε ποσοστό όχι μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των τιμολογίων, τα οποία εξοφλήθηκαν ανά έτος. Σε περίπτωση ουσιώδους ανακρίβειας της δηλώσεως ή πλημμέλειας στην αποστολή των δικαιολογητικών, ο δικηγόρος που έλαβε την αποζημίωση, καλείται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Αν παραλείψει να το πράξει, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βεβαιώνεται σε βάρος του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), ενώ δύναται να αποκλείεται έως και δύο (2) έτη από την παροχή νομικής βοήθειας. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου, το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. υποβάλλει αναφορά στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 26
Νομοτεχνική προσαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας λόγω της πληρωμής αποζημιώσεων Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 69 ν. 5016/2023
Στο άρθρο 69 του ν. 5016/2023 (Α’ 21) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 οι λέξεις «η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 69» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ο φόρος που πρoβλέπεται στο άρθρο 64», β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 καταργείται και οι παρ. 2 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Τα χρηματικά εντάλματα της παρ. 1 εκδίδονται σύμφωνα με πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων, που υποβάλλεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Στον πίνακα προσδιορίζεται για κάθε δικαιούχο το σύνολο των ειδικών γραμματίων που εκδόθηκαν από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, το συνολικό ποσό αμοιβής που προκύπτει από τα ως άνω ειδικά γραμμάτια, ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013, (Α’ 167)], οι εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) οι κρατήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων και το πληρωτέο ποσό.

6. Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης του είκοσι τοις εκατό (20%), μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης του δικαιούχου. Αν κατά τον έλεγχο της παρούσας διαπιστωθεί ότι έλαβε χώρα καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 5, ο λήπτης της αποζημίωσης καλείται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντός είκοσι (20) ημερών και αν παραλείψει να το πράξει, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βεβαιώνεται σε βάρος του στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν. 4978/2022 (Α’ 190)]. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην Α.Α.Δ.Ε.».

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται:

α) οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικηγόρων στους ειδικούς καταλόγους: αα) του εβδόμου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 208, και αβ) της παρ. 2 του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

β) το ύψος της αποζημίωσης των δικηγόρων στις ως άνω περιπτώσεις, ο τρόπος, ο χρόνος και οι λοιποί όροι καταβολής της,

γ) οι αναγκαίες εγγυήσεις για την αδιάβλητη επιλογή των δικηγόρων, την επιμόρφωσή τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των υποπερ. αα) και αβ).

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να οριστεί ενιαίος τύπος πιστοποιητικού κληρονομητηρίου του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα Κεφάλαια Α’ και Γ’ του Μέρους Β’ εφαρμόζονται για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32.

2. Το Κεφάλαιο Β’ εφαρμόζεται για αποδοχές κληρονομίας που ενεργούνται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32.

3. Στις περιπτώσεις στις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 έχει επιδοθεί κλήση για λήψη ένορκης βεβαίωσης, διατηρείται αποκλειστικά για αυτές η αρμοδιότητα του ειρηνοδίκη σύμφωνα με τα άρθρα 421 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 185 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) περί κατάθεσης κατά την προδικασία.

Άρθρο 29
Καταργούμενες διατάξεις
Η παρ. 3 του άρθρου 690 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί της έγγραφης διαδικασίας στη συναινετική προσημείωση και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 30
Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για την προώθηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα

1. Με την επιφύλαξη του ορίου ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της απόφασης της παρ. 11, κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. που έχουν υποβάλλει στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλήρες αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, και οι οποίοι εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 11 υποβάλλουν σε αυτόν:

α) διμερή σύμβαση ή συμφωνία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με χρηματοοικονομική διευθέτηση (financial settlement) ή με φυσική παράδοση (physical delivery), με Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμεί να εκπροσωπήσει κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος,

β) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, περί της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συμφωνήσει να διαθέτει και να εκπροσωπεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έναντι ειδικά διαμορφωμένης τιμολόγησης (Τιμολόγιο ΓΑΙΑ), μέσω συμβάσεων προμήθειας με κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4,

γ) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με τα στοιχεία των παροχών των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων ετήσιων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, και

δ) βεβαίωση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, περί των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω παροχών των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,

λαμβάνουν κατά απόλυτη προτεραιότητα για τα έργα αυτά, έναντι των άλλων πλήρων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για ισχύ έργων Α.Π.Ε. που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που προτίθενται να εκπροσωπούν, σύμφωνα με τις περ. β), γ) και δ).

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 11, ανακοινώνουν τα χαρακτηριστικά του τιμολογίου χρεώσεων προμήθειας που επιθυμούν να προσφέρουν στους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος (Τιμολόγιο ΓΑΙΑ) και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος για τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας των παρ. 3 και 4.

3. Για την εφαρμογή του Τιμολογίου ΓΑΙΑ οι Προμηθευτές υποβάλλουν στους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, προσφορά για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα (10) ετών με δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της σύμβασης.

4. Οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος δύνανται να συνάψουν τη σχετική σύμβαση προμήθειας της παρ. 3 με τον Προμηθευτή που επιθυμούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από το πέρας της περιόδου της παρ. 2. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν είναι δυνατή η σύναψη από τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, σύμβασης προμήθειας με Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

5. Οι Προμηθευτές που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με σύμβαση προμήθειας με Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, αναλαμβάνουν επιπροσθέτως την υποχρέωση άμεσης εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών αυτών, προς άλλον ή άλλους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποκαθίσταται στα δικαιώματα του προηγούμενου Προμηθευτή για την ανάκτηση των καταβληθέντων ληξιπροθέσμων οφειλών των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που εκπροσωπούν. Οι Προμηθευτές που συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας με κατόχους αγροτικών συνδέσεων με Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, δύνανται να λαμβάνουν, σύμφωνα με την απόφαση της περ. β) της παρ. 13, επιδότηση επιτοκίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των κατόχων αγροτικών συνδέσεων με τους οποίους συμβάλλονται.

6. Για την εφαρμογή της παρ. 1 δύναται να συνάπτονται διμερείς συμβάσεις της περ. α) της παρ. 1 με σταθμούς Α.Π.Ε. οι κάτοχοι των οποίων έχουν υποβάλει πλήρη αιτήματα στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων της παρ. 8 για το μέρος της ισχύος που προκύπτει ως αποτέλεσμα εφαρμογής της απόκλισης ισχύος, χωρίς να εφαρμόζεται η απόκλιση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.8.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4333) και της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4951/2022 (Α’ 129).

7. Η καταγγελία της σύμβασης προμήθειας με το Τιμολόγιο ΓΑΙΑ της παρ. 4 από τους κατόχους των συνδέσεων αγροτικού ρεύματος πριν από το πέρας της συμβατικής διάρκειας ισχύος της, συνεπάγεται την επιβάρυνση του κατόχου των συνδέσεων με χρέωση που προβλέπεται στους όρους της σύμβασης και την άμεση εξόφληση από τους κατόχους των συνδέσεων αγροτικού ρεύματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παρ. 5.

8. Α. Με την επιφύλαξη του ορίου ισχύος Α.Π.Ε. της απόφασης της παρ. 11, κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. που έχουν υποβάλλει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλήρες αίτημα στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Ομάδας προτεραιότητας Β’ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΓΔΕ/84014/7123/12.8.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τα έργα Α.Π.Ε. που εμπίπτουν εντός του μεγίστου ορίου ισχύος προσφορών σύνδεσης που αναφέρεται στην ως άνω απόφαση για την Ομάδα αυτή, λαμβάνουν κατά απόλυτη προτεραιότητα, έναντι των άλλων πλήρων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) έχει συναφθεί διμερής σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή με φυσική παράδοση, μεταξύ του Παραγωγού, ως πωλητή, και Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ως αγοραστή για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας προτεραιότητας Β’ του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, τα οποία περιγράφονται στη σύμβαση ή o Παραγωγός έχει υποβάλλει στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.:

αα) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συνάψει διμερή σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ή διμερείς συμβάσεις), με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή με φυσική παράδοση, ως πωλητής, με Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ως αγοραστή,

αβ) συμφωνία που περιγράφει τους βασικούς όρους της διμερούς σύμβασης και τα συγκεκριμένα έργα Α.Π.Ε., της Ομάδας προτεραιότητας Β’ του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, καθώς και

αγ) δήλωση του Προμηθευτή, ο οποίος δεσμεύεται ότι θα συνάψει σχετική σύμβαση προμήθειας με τελικό πελάτη ή τελικούς πελάτες μη οικιακής χρήσης, για έργα Α.Π.Ε. που υπάγονται στην Ομάδα Β’ της ανωτέρω υπουργικής απόφασης και

β) έχει συναφθεί ή θα συναφθεί διμερής σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή με φυσική παράδοση, μεταξύ του ως άνω αντισυμβαλλόμενου του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας της περ. α) και του ενεργοβόρου βιομηχανικού καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος υπάγεται σε τομείς ή υποτομείς, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης (TCTF) για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας προς τον ενεργοβόρο βιομηχανικό καταναλωτή.

Για την υπαγωγή στην παρούσα οι κάτοχοι των σταθμών A.Π.Ε. του πρώτου εδαφίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αντίγραφο της διμερούς σύμβασης της περ. β), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του κατόχου των σταθμών Α.Π.Ε. ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι αληθή και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ενεργοβόρου βιομηχανικού καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας της διμερούς σύμβασης της περ. β) σχετικά με την απολογιστική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα τελευταία τρία (3) έτη λειτουργίας του.

Οι διμερείς συμβάσεις της περ. β), που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, για να ενταχθούν στις προβλέψεις της παρούσας, οφείλουν να αναφέρουν ρητά τα συγκεκριμένα έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας προτεραιότητας Β’ που εμπεριέχονται και στις διμερείς συμβάσεις ή στοιχεία της περ. α), από τα οποία προέρχεται η παροχή ενέργειας που τις διέπει. Αν δεν γίνεται σχετική αναφορά, oι διμερείς συμβάσεις της περ. β) τροποποιούνται κατάλληλα πριν από την υποβολή τους στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων.

Β. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την απόφαση της παρ. 12 καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας εξέτασης των αιτημάτων για χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης των αντίστοιχων έργων Α.Π.Ε., με την εφαρμογή των ακόλουθων κριτηρίων.

α) Οι διμερείς συμβάσεις της περ. β) της υποπαρ. Α που έχουν συναφθεί και άρχισαν να εκτελούνται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίες ανέφεραν από τη σύναψή τους ρητά τα αντίστοιχα έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας προτεραιότητας Β’ που εμπεριέχονται και στις διμερείς συμβάσεις ή στοιχεία της περ. α) της υποπαρ. Α, ταξινομούνται και αξιολογούνται, για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στα αντίστοιχα έργα Α.Π.Ε., κατά χρονική προτεραιότητα από την παλαιότερη προς τη νεότερη ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών.

β) Οι διμερείς συμβάσεις της περ. β) της υποπαρ. Α που έχουν συναφθεί και άρχισαν να εκτελούνται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες δεν ανέφεραν από τη σύναψή τους ρητά τα αντίστοιχα έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας Β’ που εμπεριέχονται και στις διμερείς συμβάσεις ή στοιχεία της περ. α) της υποπαρ. Α, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί και δεν εκτελούνται ή θα συναφθούν και θα αρχίσουν να εκτελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ταξινομούνται και αξιολογούνται, για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στα αντίστοιχα έργα Α.Π.Ε., μετά τις διμερείς συμβάσεις της περ. α) της παρούσας υποπαραγράφου και κατά χρονική προτεραιότητα από την παλαιότερη προς τη νεότερη με βάση την ημερομηνία υποβολής τους προς τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων. Στις διμερείς συμβάσεις της περ. β) της υποπαρ. Α του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουν να εκτελούνται με ηλεκτρική ενέργεια που θα προέρχεται από τα ως άνω έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας Β’ (ημερομηνία ηλέκτρισης των έργων Α.Π.Ε.) που εμπεριέχονται και στις διμερείς συμβάσεις ή στοιχεία της περ. α) της υποπαρ. Α, και τα οποία αναφέρονται ρητά στη διμερή αυτή σύμβαση. Αν, για τις ίδιες ως άνω συμβάσεις η ισχύς των αναφερόμενων σε αυτές έργων Α.Π.Ε. υπερβαίνει το διπλάσιο της ισχύος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αφαίρεσης της ισχύος έργων Α.Π.Ε. των διμερών συμβάσεων της περ. α) της υποπαρ. Β, από τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της απόφασης της παρ. 12, οι διμερείς συμβάσεις της περ. β) της υποπαρ. Β ταξινομούνται και αξιολογούνται, για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στα αντίστοιχα έργα Α.Π.Ε., κατά χρονική προτεραιότητα από την εγγύτερη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών με ενέργεια που προέρχεται από τα συγκεκριμένα έργα Α.Π.Ε..

Γ. Για την απόδειξη του χρόνου έναρξης εκτέλεσης των διμερών συμβάσεων της περ. β) της υποπαρ. Α που έχουν αρχίσει να εκτελούνται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίες αναφέρουν ρητά από τη σύναψή τους τα αντίστοιχα έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας Β’ που εμπεριέχονται και στις διμερείς συμβάσεις ή στοιχεία της περ. α) της υποπαρ. Α, οι κάτοχοι των σταθμών Α.Π.Ε. προσκομίζουν στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. τις σχετικές αναφορές συναλλαγών που εκτελέστηκαν και οι οποίες προσηκόντως, κατά περίπτωση, υπεβλήθησαν, σε συνέχεια της σύναψής της, είτε κατά τον Κανονισμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών EMIR (L 201) ή τον Κανονισμό 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT, L 326), αναλόγως εάν η διμερής σύμβαση είναι με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή με φυσική παράδοση, αντίστοιχα.

Στις προβλέψεις της παρούσας δύναται να εμπίπτουν και έργα Α.Π.Ε. που έχουν υποβάλει πλήρη αιτήματα για την υπαγωγή στην Ομάδα Β’ ή σε Υποομάδα της Ομάδας Α’ και εμπίπτουν εντός του μέγιστου ορίου ισχύος της αντίστοιχης Ομάδας ή Υποομάδας βάσει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.8.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και τα οποία θα υποβάλλουν στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. τα έγγραφα και στοιχεία των περ. α) και β) της υποπαρ. Α εντός τριάντα πέντε (35) ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή του αντιγράφου της διμερούς σύμβασης της περ. β) της υποπαρ. Α, και των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων προς τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα έργα Α.Π.Ε. του προηγούμενου εδαφίου για να ενταχθούν στις προβλέψεις της παρούσας πληρούν αναλογικά τις προβλέψεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΓΔΕ/84014/7123/12.8.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διέπει τα έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας προτεραιότητας Β’.

9. Για τα έργα της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί ισχύος των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4951/ 2022 και για τα έργα της παρ. 8 δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4951/ 2022.

10. Με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 12 οι κάτοχοι των σταθμών Α.Π.Ε. της παρ. 8 που λαμβάνουν Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σύμφωνα με το παρόν υποχρεούνται στην τήρηση των παρ. 5 έως 7 του άρθρου 2 που διέπουν τα έργα που εντάσσονται στην Ομάδα προτεραιότητας Β’ και των άρθρων 6 και 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.8.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των έργων Α.Π.Ε. που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρ. 1 και τα κριτήρια επιλογής των έργων Α.Π.Ε. που εμπίπτουν σε αυτή, αν η ισχύς των σταθμών Α.Π.Ε. που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην παρ. 1 υπερκαλύπτει τα όρια συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των έργων Α.Π.Ε. που θα οριστούν με την απόφαση της παρούσας. Με την ίδια απόφαση δύναται να προσδιορίζονται η γεωγραφική κατανομή των έργων και η σειρά εξέτασης των εκκρεμών αιτημάτων που εμπίπτουν στο παρόν, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προσκομίζουν οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος για να συνάψουν τη σύμβαση προμήθειας της παρ. 4. Με την απόφαση αυτή μπορούν επίσης να ορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύματος σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, η αναλογία παραγωγής σε «kWh/kW/έτος» για κάθε τεχνολογία σταθμών Α.Π.Ε. για τον υπολογισμό της ισχύος των έργων Α.Π.Ε. που θα λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για την εφαρμογή της παρ. 1, καθώς και κυρώσεις προς τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος αν καταγγελθεί από αυτούς η σύμβαση προμήθειας κατά την παρ. 7.

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των έργων Α.Π.Ε. που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρ. 8. Με όμοια απόφαση δύναται να προσδιορίζεται η ελάχιστη αποδεκτή χρονική διάρκεια των διμερών συμβάσεων της περ. β) της υποπαρ. Α της παρ. 8. Αν οι διμερείς συμβάσεις της περ. β) της υποπαρ. Α της παρ. 8 έχουν διάρκεια μικρότερη της ελάχιστης αποδεκτής διάρκειας που ορίζει η απόφαση του πρώτου εδαφίου ή παύσουν να εκπροσωπούν ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές της παρ. 8, σε χρόνο μικρότερο της ελάχιστης αποδεκτής χρονικής διάρκειας των συμβάσεων αυτών ή τα έργα Α.Π.Ε. που αναφέρονται στις διμερείς αυτές συμβάσεις τεθούν σε λειτουργία μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026, και ειδικώς τα έργα Α.Π.Ε. των διμερών συμβάσεων της περ. β) της υποπαρ. Β μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών με ενέργεια που προέρχεται από τα συγκεκριμένα έργα Α.Π.Ε. (ημερομηνία ηλέκτρισης των έργων Α.Π.Ε.), τα έργα Α.Π.Ε. των διμερών αυτών συμβάσεων απεντάσσονται από τις ευνοϊκές προβλέψεις περί περιορισμών έγχυσης της παρ. 9. Με την απόφαση της παρούσας ορίζονται επίσης οι περιορισμοί έγχυσης που θα εφαρμοστούν στα έργα Α.Π.Ε. του προηγούμενου εδαφίου, η αναλογία παραγωγής σε «kWh/kW/έτος» για κάθε τεχνολογία σταθμών Α.Π.Ε. για τον υπολογισμό της ισχύος των έργων Α.Π.Ε. που λαμβάνουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για την εφαρμογή της παρ. 8 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρούσας.

13. α) Οι απλήρωτες οφειλές των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023 δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο για τους καταναλωτές. Το Δημόσιο καλύπτει στο ακέραιο το σύνολο της έντοκης επιβάρυνσης με ισόποση επιχορήγηση του παρόχου, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Ένταξη στη ρύθμιση του παρόντος και ένταξη στη ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), για το χρονικό διάστημα ισχύος της τελευταίας, είναι αμοιβαία αποκλειόμενες ενέργειες για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται το πεδίο εφαρμογής, οι δικαιούχοι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της έντοκης επιβάρυνσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 31
Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Προσθήκη άρθρου 265Α στον ν. 4512/2018
Στον ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά το άρθρο 265, προστίθεται άρθρο 265Α ως εξής:

«Άρθρο 265Α Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας μη αμειβόμενη Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Επιτροπή Ελέγχου Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Σ.Η.Π. αποτελείται από δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη ως εξής:

α) έντεκα (11) ειδικευμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,

β) δύο (2) φαρμακοποιοί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) δύο (2) οικονομολόγοι υγείας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. παρίσταται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

3. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των ατομικών αιτημάτων που εμπίπτουν στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 265 και αφορούν σε φάρμακο με νέα δραστική ουσία ή σε συνδυασμό ουσιών που εισάγονται για πρώτη φορά στη χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή σε φάρμακο με δραστική ουσία που πρόκειται να χορηγηθεί σε μη εγκεκριμένη ένδειξη (off label) για την οποία εμφανίζεται αίτημα στο Σ.Η.Π. για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Φαρμακευτικά σκευάσματα για τα οποία έχουν γίνει ήδη αποδεκτά μέσω Σ.Η.Π. ατομικά αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να ελέγχονται από την Επιτροπή κατόπιν νέου αιτήματος που υποβάλλεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Η Επιτροπή ελέγχει τα ως άνω ατομικά αιτήματα ως προς τη στοιχειοθέτηση υψηλής ακάλυπτης ιατρικής ανάγκης, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: α) πάθηση απειλητική για τη ζωή, β) πάθηση που προκαλεί σοβαρή αναπηρία και γ) πάθηση για την οποία δεν υπάρχουν αποζημιούμενες θεραπείες στη χώρα. Εφόσον, κατά την κρίση της Επιτροπής, στοιχειοθετείται υψηλή ακάλυπτη ιατρική ανάγκη για τη συγκεκριμένη πάθηση στην οποία αφορά το αίτημα, η Επιτροπή ελέγχει περαιτέρω τα εξής κριτήρια: α) τη στοιχειοθέτηση μεγάλου θεραπευτικού αποτελέσματος σχετικά με συγκεκριμένη ένδειξη, β) την άμεση θεραπευτική διασύνδεση με την πλειοψηφία του πληθυσμού με τη συγκεκριμένη πάθηση και γ) τα κλινικά δεδομένα υψηλής βεβαιότητας.

4. Η Επιτροπή ελέγχει τα ως άνω ατομικά αιτήματα και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας είτε την αποζημίωση του φαρμάκου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε τη μη αποζημίωση του φαρμάκου στο οποίο αφορά το ατομικό αίτημα, μέχρι την ένταξή του στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Αν η Επιτροπή υποβάλλει θετική εισήγηση, παράλληλα θέτει περιορισμούς και προϋποθέσεις για την εξέταση των αιτημάτων και για την τελική έγκρισή τους μέσω Σ.Η.Π.. Στο τέλος κάθε έτους, παραδίδει στον Υπουργό Υγείας το αρχείο με τα εξετασθέντα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τον εκάστοτε ιατρό.

5. Αν η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη μη αποζημίωση ορισμένου φαρμάκου και μεταγενέστερα υποβάλλεται νέο αίτημα το οποίο αφορά στο ίδιο φάρμακο, η Επιτροπή δύναται να κρίνει θετικά για την αποζημίωσή του μόνο εφόσον έχουν προκύψει νεότερα έγκυρα κλινικά δεδομένα που μεταβάλλουν ουσιωδώς τις συνθήκες δυνάμει των οποίων η Επιτροπή είχε καταλήξει σε αρνητική γνωμοδότηση.

6. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. διαβιβάζονται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αποφασίζει περί της έναρξης ή μη της αποζημίωσης των φαρμάκων μέχρι την ένταξή τους στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να αποφασίζει διαφορετικά από τη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π., με ειδική αιτιολογία, που εδράζεται στα κριτήρια της παρ. 3.

7. Η Επιτροπή Ελέγχου Σ.Η.Π. επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενου ελέγχου ατομικού αιτήματος, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό έλεγχο φάρμακο.

8. Με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. ορίζεται ένα (1) από τα μέλη της, πλην του Προέδρου, ως Εισηγητής για κάθε αίτημα, καθώς και τουλάχιστον ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί, με ομόφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, να μην ορίσει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

9. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζεται από δύο (2), κατά ανώτατο όριο, γραμματείς που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας ή των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

10. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 265.

11. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. οφείλουν, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τον έλεγχο κάθε αιτήματος, να δηλώνουν εγγράφως στη Γραμματεία της Επιτροπής εάν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή συμβιούντες ή συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας άμεσο οικονομικό συμφέρον είτε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), προϊόν του οποίου ελέγχεται είτε με τον ασθενή στον οποίο αφορά το ατομικό αίτημα. Ως άμεσο οικονομικό συμφέρον νοείται: α) οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) οικονομικά δικαιώματα επί των επιχειρήσεων, όπως κατοχή κεφαλαίου, μετοχών και μεριδίων, ομολόγων, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, αποζημιώσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και γ) ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή νομίμου εκπροσώπου των προαναφερόμενων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση υποβολής της ως άνω δήλωσης, το μέλος της Επιτροπής οφείλει να απέχει από τον έλεγχο του συγκεκριμένου αιτήματος. Σε περίπτωση μη υποβολής της απαιτούμενης δήλωσης, στον υπαίτιο επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως ένα (1) έτος και χρηματική ποινή έως χίλια (1.000) ευρώ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να εξειδικεύονται τα κριτήρια ελέγχου των αιτημάτων, να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα και οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας του ελέγχου, της μεθοδολογίας εφαρμογής του, του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής, των ειδικών υποχρεώσεων των μελών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του έργου της».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς των Κεφαλαίων Α’ και Γ’ του Μέρους Β’ και του άρθρου 29 αρχίζει από την 1η.6.2024.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υγείας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ