50579/18.2.2022
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α’ 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

 

(ΦΕΚ Β 1183/16.3.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 63 και των παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως του Κεφαλαίου ΙΑ’ αυτού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

δ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

ε) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

στ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ζ ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

η) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος).

ι) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την ανάγκη καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση λειτουργία και τον τρόπο εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α’ 40), καθώς και κάθε άλλης σχετικής αναγκαίας λεπτομέρειας.

2. Την υπ’ αρ. 27673/02-02-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Γ.Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την περ. ε’, της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής – Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, εφεξής αναφερόμενο ως Μ.Ε.Μ.Ο., του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» του ν. 4784/2021 (Α’ 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια, όπως και του τρόπου εισαγωγής των απαιτούμενων στοιχείων στο ανωτέρω Μητρώο για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα, από τον εισαγωγέα αυτού.

2. Σκοπός της δημιουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο. είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων:

α. Του Κανονισμού (Ε.Ε) 858/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 «για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ’αρ. 715/2007 και (ΕΚ) 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ» και των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στον υπόψη Κανονισμό.

β. Του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57).

γ. Της υπό στοιχεία ΣΤ/29900/10-12-1977 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκ-δόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β’ 1318).

2. Πλέον των ορισμών των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος, για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας, ισχύουν και οι κάτωθι ορισμοί:

α) «Όχημα»: Κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χλμ/ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των ελκυστήρων και των γεωργικών μηχανών καθώς και των μηχανημάτων δημοσίων έργων, και το οποίο ανήκει σε μία από τις ακόλουθες διεθνείς κατηγορίες:

αα) Κατηγορία Μ: Μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, χωριζόμενα σε:

– Κατηγορία Μ1: Μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες, ανεξαρτήτως εάν ο αριθμός των θέσεων καθημένων περιορίζεται στη θέση του οδηγού.

– Κατηγορία Μ2: Μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες.

– Κατηγορία Μ3: Μηχανοκίνητα οχήματα με περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 5 τόνους, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες.

αβ) Κατηγορία Ν: Μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, χωριζόμενα σε:

– Κατηγορία Ν1: Μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

– Κατηγορία Ν2: Μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους.

– Κατηγορία Ν3: Μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 12 τόνους.

αγ) Κατηγορία Ο: Ρυμουλκούμενα χωριζόμενα σε:

– Κατηγορία Ο1: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 0,75 τόνους.

– Κατηγορία Ο2: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 0,75 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

– Κατηγορία Ο3: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους.

β) «Μεταχειρισμένο όχημα»: Κάθε «όχημα» του οποίου η πρώτη ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη Χώρα και εισήχθη στη συνέχεια ως ανάριθμο με σκοπό να ταξινομηθεί και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) «Εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος»: γα) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων μεταφοράς επιβατών και των αποσκευών τους και εμπορευμάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο. Για τη νόμιμη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας του ανωτέρω εισαγωγέα, απαιτείται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποδεικνύεται από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που προκύπτει από το TAXISnet.gr της Α.Α.Δ.Ε., με τα «Στοιχεία Μητρώου της Επιχείρησής του», γβ) κάθε φυσικό πρόσωπο που εισάγει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα μεταφοράς επιβατών και των αποσκευών τους και εμπορευμάτων, των κατηγοριών Μ, Ν και Ο, χωρίς εμπορικό σκοπό.

δ) «Εθνικός διανομέας οχήματος»: Κάθε φυσικό πρόσωπο ή/και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου αυτοκινήτων οχημάτων στη χώρα μας και ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης καινουργών και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων μεταφοράς προσώπων και αγαθών. Για τη νόμιμη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας του ανωτέρω εθνικού διανομέα, απαιτείται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποδεικνύεται από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που προκύπτει από το TAXISnet.gr της Α.Α.Δ.Ε., με τα «Στοιχεία Μητρώου της Επιχείρησής του».

ε) «Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (εφεξής «Μ.Ε.Μ.Ο»): Το ψηφιακό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την κεντρική, εξ αποστάσεως εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας, με την επαλήθευση της γνησιότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων αυτών στο εν λόγω Μητρώο που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), από τους υπόχρεους εισαγωγείς, εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 51.

στ) «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.»: Το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων, της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ζ) «Αρμόδιες Υπηρεσίες ταξινόμησης μεταχειρισμένων εισαγόμενων ανάριθμων οχημάτων»: Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της Χώρας.

Άρθρο 3

Υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ΜΕΜΟ

1. Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία:

α) αριθμός πλαισίου,

β) κατηγορία (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3),

γ) κατασκευαστικός οίκος,

δ) μοντέλο, τύπος, παραλλαγή έκδοση,

ε) κυβισμός του κινητήρα,

στ) μέγιστο μικτό βάρος (αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1,Ο2,Ο3),

ζ) θέσεις καθημένων (αν πρόκειται για όχημα Μ1,Μ2,Μ3),

η) εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία,

θ) συνδυασμένες και σταθμισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

ι) ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή, ια) ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον είναι υπόχρεο στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου),

ιβ) αριθμός ΔΑΟ (Δήλωση Άφιξης Οχήματος),

ιγ) ημερομηνία ΔΑΟ,

ιδ) αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιε) ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιστ) ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα,

ιζ) εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

2. Επιπροσθέτως, στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται και τα εξής ψηφιοποιημένα αντίγραφα για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα:

α) η βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του,

β) το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του,

γ) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου, δ) το παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα,

ε) η διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής και,

στ) το πιστοποιητικό ταξινόμησής του.

3. Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία της παρ. 1 και τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα της παρ. 2 του παρόντος στο Μ.Ε.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των παρ. 1 και 2 καταλαμβάνει όλα τα εισαγόμενα οχήματα που ταξινομούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής αυτών.

5. Η μη καταχώριση, η εκπρόθεσμη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. του μεταχειρισμένου οχήματος εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 προθεσμίας, επιφέρει χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια (500,00) έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώριση ανάλογα με την παράβαση. Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων, ο τρόπος επιβολής αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4784/2021 (Α’ 40).

Άρθρο 4

Αρμόδιες Υπηρεσίες

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρίσεις αυτού, προκειμένου να επαληθεύει τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για την υποστήριξη και διαχείριση του Μ.Ε.Μ.Ο. ορίζεται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 5

Δομή Μ.Ε.Μ.Ο.

Το M.E.M.O. αποτελεί σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και διαδικτυακή πύλη που είναι προσβάσιμη με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης του άρθρου 6 της παρούσας εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 7 αυτής.

Άρθρο 6

Κατηγορίες Χρηστών – Ρόλοι του (Μ.Ε.Μ.Ο)

Οι κατηγορίες χρηστών του Μ.Ε.Μ.Ο. και οι ρόλοι αυτών είναι οι εξής:

1. «ΥπΥΠΜΕ – Διαχειριστής συστήματος»: Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο χρήστης αυτός εκτελεί τις λειτουργίες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

2. «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της περ. (γ) της παρ. 2 το άρθρου 2 της παρούσας. Ο χρήστης αυτός εκτελεί τις λειτουργίες των παρ. 2 και 5 του άρθρου 7 της παρούσας.

3. «ΥπΥΠΜΕ – Ελεγκτής»: Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο χρήστης αυτός εκτελεί τις λειτουργίες των παρ. 1, 4, 10, 11,12,14 και 15 του άρθρου 7 της παρούσας. Ο ρόλος αυτός δύναται να χρησιμοποιείται και από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για λόγους υποστήριξης του συστήματος.

4. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ»: Ο επίσημος αντιπρόσωπος του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου οχημάτων στη χώρα μας. Ο χρήστης αυτός εκτελεί τη λειτουργία της παρ. 13 του άρθρου 7 της παρούσας.

5. Οι λοιπές λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας εκτελούνται αυτοματοποιημένα από το σύστημα. Ο προγραμματισμός τους αποτελεί παράμετρο του συστήματος που καθορίζεται από τον χρήστη «ΥπΥΠΜΕ – Διαχειριστής συστήματος».

Άρθρο 7

Επιχειρησιακές Λειτουργίες του Μ.Ε.Μ.Ο.

Το Μ.Ε.Μ.Ο. υποστηρίζει τις παρακάτω επιχειρησιακές λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας:

1. Εισαγωγή των χρηστών «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας» στο Σύστημα: Διαχείριση των διαπιστεύσεων των χρηστών «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας» η οποία περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

α. «Έγκριση χρήστη»,

β. «Απόρριψη χρήστη»,

γ. «Απενεργοποίηση χρήστη»,

δ. «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη».

Οι χρήστες αυτοί ενημερώνονται αυτόματα από το Μ.Ε.Μ.Ο. όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β, και γ εκτε-λεστούν. Η «Εγγραφή» στο Μ.Ε.Μ.Ο και η διαδικασία «Έγκρισης» των εν λόγω χρηστών περιλαμβάνει τα βήματα που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2. Εισαγωγή του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» στο Σύστημα: Σύνδεση του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» στην Υπηρεσία του Μ.Ε.Μ.Ο. μετά από αυθεντικοποίησή του μέσω του Taxisnet λογαριασμού του. Συγκεκριμένα, την πρώτη φορά που συνδέεται ο χρήστης «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» στην Υπηρεσία, συμπληρώνει το προφίλ του (ταχυδρομική δνση και email υποχρεωτικά, σταθερό και κινητό τηλέφωνο προαιρετικά) και μετά ενεργοποιεί τον λογαριασμό του μέσα από το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Στο προφίλ του είναι ορατές υπό μορφή λίστας όλες οι καταχωρίσεις οχημάτων στις οποίες έχει προβεί καθώς και τα τυχόν πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί. Κάθε επόμενη σύνδεση γίνεται μέσω Taxisnet αλλά χωρίς επιπλέον ενεργοποίηση. Επιπρόσθετα, πρέπει να εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την προσπέλαση των στοιχείων του που τηρούνται στην ΑΑΔΕ (μέσω σχετικού μηνύματος που προκύπτει από το Taxisnet).

3. Διαχείριση των παραμέτρων του συστήματος.

4. Διαχείριση παραμέτρων μεθόδου δειγματοληψίας.

5. Εισαγωγή των στοιχείων και των ψηφιοποιημένων αντιγράφων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

6. Λειτουργία άντλησης στοιχείων αδειών κυκλοφορίας για ταξινομήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, από το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας (εφεξής αναφερόμενου ως ΠΣΑΚ), μέσω web service.

7. Λειτουργία συνολικού ελέγχου μη καταχώρισης στο ΜΕΜΟ εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων που έχουν εισαχθεί ως εγγραφές στο ΠΣΑΚ ώστε να εντοπίζονται όλα τα μη καταχωρημένα σε αυτό εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

8. Λειτουργία άντλησης στοιχείων πιστοποιητικών ταξινόμησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων που εντοπίζονται ως μη καταχωρημένα στο ΜΕΜΟ, από το ΠΣΑΚ, μέσω web service. Η λειτουργία αυτή υλοποιείται μετά την ανάπτυξη του προαναφερόμενου web service στο ΠΣΑΚ.

9. Λειτουργία εντοπισμού οχημάτων με εκπρόθεσμη καταχώριση στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο.

10. Για τις περιπτώσεις μη καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. των υποχρεωτικών στοιχείων κάθε εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος εξάγεται σχετική αναφορά ελέγχου ανά τρίμηνο.

11. Για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. των υποχρεωτικών στοιχείων κάθε εισα-γόμενου μεταχειρισμένου οχήματος εξάγεται σχετική αναφορά ελέγχου ανά τρίμηνο.

12. Λειτουργία επιλογής εγγραφών προς επαλήθευση μέσω δειγματοληψίας σε τριμηνιαία βάση για τα στοιχεία των περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’ και ιζ’ της παρ. 1 και των ψηφιοποιημένων αντιγράφων των περ. α’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας ως προς την ακρίβεια και γνησιότητα αυτών αντίστοιχα.

13. Λειτουργία επαλήθευσης της ακρίβειας των στοιχείων και της γνησιότητας των εγγράφων που έχει καταχωρήσει ο «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» και που αφορούν τεχνικά χαρακτηριστικά και ανακλήσεις ασφαλείας οχήματος, κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται από τον χρήστη «ΥπΥΠΜΕ Ελεγκτής» στον χρήστη «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ». Συγκεκριμένα, η ενημέρωση του χρήστη «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ» για νέα στοιχεία προς επαλήθευση γίνεται μέσω αποστολής μηνύματος του συστήματος Μ.Ε.Μ.Ο. αποκλειστικά και μόνο για τις εγγραφές που έχουν επι-λεγεί βάσει δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. Χορηγείται πρόσβαση υπό τον αριθμό πλαισίου, χωρίς πληροφορίες για τον εισαγωγέα, αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία των περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’ και ιζ’ της παρ. 1 και των ψηφιοποιημένων αντιγράφων των περ. α’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και μόνο για σκοπούς επαλήθευσης της ακρίβειας και της γνησιότητας αυτών, αντίστοιχα, βάσει της ως άνω αναφερόμενης δειγματοληψίας. Το Μ.Ε.ΜΟ. υποστηρίζει ενιαίο υπόδειγμα απάντησης για τα οχήματα στα οποία εντοπίζονται ανακρίβειες ή μη γνησιότητα.

14. Για τις περιπτώσεις ανακριβειών ή μη γνησιότητας των υποχρεωτικών στοιχείων ή των ψηφιοποιημένων αντιγράφων κάθε εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος που εντοπίζονται στο Μ.Ε.Μ.Ο. εξάγεται σχετική αναφορά ελέγχου ανά τρίμηνο.

15. Λειτουργία καταχώρισης στοιχείων παραβάσεων και επιβολής προστίμων: Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, βάσει των κείμενων διατάξεων, σε εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος, καταχωρούνται από τον χρήστη «ΥπΥΠΜΕ – Ελεγκτής» στο Μ.Ε.Μ.Ο. τα σχετικά δεδομένα του προστίμου, όπως: ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης επιβολής αυτού, το ύψος αυτού και το είδος της παράβασης για την οποία επιβλήθηκε. Τα δεδομένα αυτά είναι ορατά στο προφίλ εκάστου εισαγωγέα μεταχειρισμένων. Στο προφίλ του «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ» έχουν πρόσβαση ο ίδιος καθώς και ο χρήστης «ΥπΥΠΜΕ – Διαχειριστής συστήματος». Σκοπός αυτής της καταχώρισης από τον χρήστη «ΥπΥΠΜΕ – Ελεγκτής» είναι ο εντοπισμός υποτροπών για την εφαρμογή της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4784/2021 (Α’ 40).

Άρθρο 8

Μέθοδος Δειγματοληψίας

1. Η δειγματοληπτική επαλήθευση καταχωρήσεων ακολουθεί τον παρακάτω αλγόριθμο για επιλογή εγγραφών προς έλεγχο επαλήθευσης γνησιότητας στους «Εθνικούς Διανομείς»:

α. Τυχαία Δειγματοληψία ως προεπιλογή (by default): Ο αλγόριθμος επιλογής καταχωρήσεων για διασταύρωση από τους επίσημους αντιπροσώπους θα αποτελεί την προεπιλεγμένη μέθοδο δειγματοληψίας και θα λειτουργεί ως εξής: Για κάθε εγγραφή που γίνεται στο ΜΕΜΟ από εισαγωγέα, δημιουργείται ένας τυχαίος δεκαδικός αριθμός Υ1 μεταξύ 0 και 1 με 6 δεκαδικά ψηφία (π.χ. Υ1=0,385173). Ο χρήστης «ΥπΥΠΜΕ – Ελεγκτής» δύνα-ται να ορίσει παραμετρικά το ποσοστό Ψ% των τυχαία επιλεγμένων εγγραφών. Η τιμή της παραμέτρου Ψ είναι ακέραιος αριθμός μεταξύ 0 και 100.

β. Στοχευμένη Δειγματοληψία με ορισμό φίλτρων: Ο χρήστης «ΥπΥΠΜΕ – Ελεγκτής» μπορεί να ορίσει φίλτρα. Με τα φίλτρα επιλέγονται μόνο καταχωρίσεις βάσει αυτών και εξαιρούνται τελείως από την επιλογή καταχωρίσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια των φίλτρων. Θα μπορούν να προστίθενται περισσότερα από 1 κριτήρια, δυναμικά.

γ. Στοχευμένη Δειγματοληψία με βαρύτητες: Ο χρήστης «ΥπΥΠΜΕ – Ελεγκτής» μπορεί επίσης να ορίσει βαρύτητες, μεταβάλλοντας την πιθανότητα να επιλεγεί μία εγγραφή που πληροί τα κριτήρια της βαρύτητας. Θα μπορούν να προστίθενται περισσότερα από 1 κριτήρια βαρύτητας, δυναμικά.

2. Επίσης όλες οι παράμετροι δειγματοληψίας που ορίζει ο χρήστης «ΥπΥΠΜΕ – Ελεγκτής» τηρούνται σε σχετικό πίνακα στη βάση δεδομένων με καταχωρημένες όλες τις εκδόσεις της παραμετροποίησης (versioning), για να υπάρχουν καταγεγραμμένες όλες οι μεταβολές των τιμών.

3. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται ανά τρίμηνο από την αρμόδια Υπηρεσία η οποία δύναται να μεταβάλει τις παραμέτρους της δειγματοληψίας, τη μέθοδο αυτής, ανάλογα με ανάγκες ελέγχου που προκύπτουν βάσει της υποβολής καταγγελιών ή άλλων δεδομένων που τυχόν περιέλθουν σε γνώση της. Ωστόσο, βάσει προεπιλογής (by default), θα γίνεται τυχαία δειγματοληψία σε ποσοστό 33,33% των καταχωρήσεων.

Άρθρο 9

Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2019) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ).

Άρθρο 10

Παραρτήματα

Στα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία καταχώρισης των ζητούμενων στοιχείων και εγγράφων και η διαδικασία εγγραφής των χρηστών «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας».

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την προσθήκη σχετικών πεδίων στο ΠΣΑΚ αντλείται από αυτό ως στοιχείο υπολογισμού για τον εντοπισμό εκπρόθεσμης ή μη καταχώρισης στοιχείων στο ΜΕΜΟ η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος στην Ελλάδα.

2. Η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. από τους υπόχρεους εισαγωγείς ξεκινά δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, οπότε και το Μ.Ε.Μ.Ο. εισέρχεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3. Για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο., κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία του άρθρου 3 στο Μ.Ε.Μ.Ο. εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Ειδικά για τα οχήματα των κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα), η υποχρέωση καταχώρισης ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Διαδικασία καταχώρισης δεδομένων οχήματος

Κατά την καταχώριση των δεδομένων οχήματος εισαγωγής όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά:

Βήμα 1: Είσοδος του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» στην εφαρμογή μέσω Taxisnet.

Βήμα 2: Καταχώριση δεδομένων οχήματος εισαγωγής:

Κάθε καταχώριση οχήματος εισαγωγής στο M.E.M.O. παίρνει ένα μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία καταχώρισης.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται είναι τα εξής:

α. Αριθμός πλαισίου οχήματος(ο μοναδιαίος αριθμός)

– Πραγματοποιείται έλεγχος αν το πλαίσιο υπάρχει ήδη καταχωρημένο στο M.E.M.O.. Αν υπάρχει τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους και ερώτηση για συμπλήρωση νέας εισαγωγής ή έξοδο. Αν δεν υπάρχει τότε προχωρά στον έλεγχο που περιγράφεται στο επόμενο εδάφιο.

– Πραγματοποιείται έλεγχος, με web service στο ΠΣΑΚ (κλήση με αριθμό πλαισίου), αν το όχημα κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα. Αν υπάρχει, εμφανίζεται μήνυμα λάθους στον Χρήστη και ερώτηση για συμπλήρωση νέας εισαγωγής ή έξοδο. Αν δεν υπάρχει ο χρήστης οδηγείται στην καταχώριση και των λοιπών στοιχείων.

β. Κατηγορία οχήματος (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα: Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3,Ο1, Ο2, Ο3).

γ. Κατασκευαστικός οίκος (Μάρκα, επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο κατασκευαστικός οίκος ο χρήστης επιλέγει «άλλο» και του επιτρέπεται να καταχωρήσει τη Μάρκα.

γ.2 Για τα λεωφορεία Μ2-Μ3, κατασκευαστικός οίκος του πλαισίου (Μάρκα, επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

δ. Στοιχεία οχήματος:

δ.1. Μοντέλο.

δ.2. Τύπος.

δ.3 Παραλλαγή.

δ.4. Έκδοση.

ε. Κυβισμός κινητήρα (ή KWh στα ηλεκτρικά οχήματα). στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος (υποχρεωτικό, αν ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες οχήματος Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2,Ο3).

ζ. Θέσεις καθημένων (υποχρεωτικό, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3).

η. Αντιρρυπαντική τεχνολογία (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

θ. Οι σταθμισμένες και συνδυασμένες εκπομπές CO2 (υποχρεωτικό για κατηγορίες Μ1 και Ν1).

ι. Ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή.

ια. Ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον απαιτήθηκε να κατατεθεί στην Ελλάδα).

ιβ. Αριθμός ΔΑΟ (Δήλωση Άφιξης Οχήματος).

ιγ. Ημερομηνία ΔΑΟ.

ιδ. Αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης.

ιε. Ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης.

ιστ. Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

ιζ. Εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας (κείμενο με κενό μεταξύ των κωδικών ανακλήσεων, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας υπάρχει η επιλογή «Δεν υπάρχουν».

Βήμα 3: Επισύναψη εγγράφων

H επισύναψη πραγματοποιείται ανά τύπο εγγράφου και υποχρεωτικά σε κάθε κατηγορία ο χρήστης «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» επισυνάπτει τα εξής απαιτούμενα έγγραφα:

1. Βεβαίωση αντιπροσώπου ή άλλης πηγής με πληροφορίες εξοπλισμού, που κατατέθηκε στο τελωνείο.

2. Δελτίο τεχνικού ελέγχου στην αλλοδαπή που κατατέθηκε για την ταξινόμηση στην Ελληνική Αρχή ταξινόμησης. Οι επιλογές του χρήστη είναι: α) επισύναψη και β) δεν απαιτήθηκε για την ταξινόμηση, καθώς το όχημα δεν ήταν υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

4. Παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα.

5. Διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας στην αλλοδαπή.

6. Πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Βήμα 4: Ολοκλήρωση καταχώρισης και αποδοχή ότι τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν από τον χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» είναι ακριβή και αληθή.

1. Ο «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» εισάγει στο σύστημα όλα όσα προ-βλέπονται από τις κείμενες διατάξεις με τη δέσμευση ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και γνησιότητα των καταχωρημένων στοιχείων.

2. Επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση. Ο χρήστης μπορεί να δει τις αιτήσεις του και την κατάσταση αυτών (προσωρινά αποθηκευμένη, καταχωρημένη).

3. Κατά την απόπειρα του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» να υποβάλει οριστικά την καταχώρησή του στο Μ.Ε.Μ.Ο. εμφανίζεται μία ή δύο φορές μήνυμα υπενθύμισης ότι πρόκειται να υποβάλει οριστικά την καταχώρησή του και ότι θα πρέπει να προβεί πριν σε επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων καθώς μετά την οριστική καταχώριση αυτών δεν μπορεί πλέον να προβεί σε τροποποιήσεις.

4. Μετά την οριστική καταχώριση των υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων εμφανίζεται στον χρήστη ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης και δεν μπορεί πλέον να προβεί σε τροποποιήσεις αυτών αλλά μόνο να δει τις αιτήσεις που έχει υποβάλει και το περιεχόμενο αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διαδικασία απόκτησης διαπιστεύσεων των χρηστών «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας»

1. Όσον αφορά τους χρήστες με τον ρόλο «ΥπΥΠΜΕ-Ελεγκτής»: Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποστέλλει στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του εν λόγω Υπουργείου τα στοιχεία των υπαλλήλων της που προτείνει να έχουν πρόσβαση στο Μ.Ε.ΜΟ. προκειμένου να τους αποδοθούν διαπιστεύσεις χρήστη «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής».

2. Όσον αφορά τους χρήστες με τον ρόλο «Εθνικός Διανομέας»: Οι Εθνικοί Διανομείς οχημάτων την πρώτη φορά που συνδέονται στο Μ.Ε.Μ.Ο., συμπληρώνουν το προφίλ τους (ταχυδρομική διεύθυνση & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)) υποχρεωτικά, σταθερό & κινητό τηλέφωνο προαιρετικά) και μετά συμπληρώνουν αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στο εν λόγω Μητρώο, προκειμένου να τους αποδοθούν διαπιστεύσεις χρήστη «Εθνικός Διανομέας». Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη με συνημμένο το ισχύον καταστατικό της εταιρείας.

3. Το Μ.Ε.Μ.Ο. παράγει έναν μοναδικό, για κάθε χρήστη, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του, στην περίπτωση που αυτός έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.

4. Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες του Μ.Ε.Μ.Ο. κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.

5. Η αποδοχή του εγγεγραμμένου εθνικού διανομέα ως χρήστη του Μ.Ε.Μ.Ο. γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

6. Για την Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Μ.Ε.Μ.Ο.:

α. Οι χρήστες «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας» του Μ.Ε.Μ.Ο. δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους [αναγνωριστικό χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password)].

β. Σε περίπτωση που οι χρήστες «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας»ου Μ.Ε.Μ.Ο. επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήρια τους, ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 1 και 2, αντίστοιχα, του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 12

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 18 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ