50563 ΕΞ 08-04-2024
Σύσταση των Α’ και Β’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)

Αριθμ. 50563 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 2226/12-04-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 159, 161 και 162, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26),
β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
δ) των άρθρων 76 και 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του π.δ. 77/2023 ««Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
θ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και
ι) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση διορισμού της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου, σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟΔΔ 185).

3. Την υπό στοιχεία 171091 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 6807, ΑΔΑ: 6ΥΤΘΗ-Β7Ο).

4. Την υπό στοιχεία 49961 ΕΞ 2024/05.04.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/08.03.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)» (ΑΔΑ: 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ).

6. Την υπ’ αρ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3546) (ΑΔΑ: 6ΘΙΧΗ-ΣΦ7).

7. Το γεγονός ότι:
α) Τα συσταθέντα με την υπό στοιχείο 6) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν δυνάμει μεταβατικών διατάξεων,
β) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Συνιστούμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Α’ και Β’ Υπηρεσιακά Συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Η αρμοδιότητά τους καθορίζεται ως εξής:
α) Α’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη του προσωπικού δημοσίου δικαίου και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων Δημοσιονομικών, Πληροφορικής, Προσωπικού Η/Υ, Οικονομικών Επιθεωρητών, Γεωτεχνικών, καθώς και για το προσωπικό των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα οποία δε διαθέτουν ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
β) Β’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη του προσωπικού δημοσίου δικαίου και του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 2
Μέλη-Σύνθεση-Λειτουργία

1. Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν. Ένα από τα ανωτέρω μέλη ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ’ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

2. Ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ’, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

5. Όταν κρίνονται θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

6. Ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών τους, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό.

7. Η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και συμπληρωματικά των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999.

Άρθρο 3
Θητεία

Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε περιττού έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου άρτιου έτους.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η θητεία των τακτικών, μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησης τους, εφόσον είναι άρτιο έτος.

2. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων, που αναδείχθηκαν στις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου 2022 με θητεία από 01.01.2023 έως και 31.12.2024 και οι οποίοι ορίστηκαν ως αιρετά μέλη στα Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα μετέχουν ως μέλη στα συστηνόμενα με την παρούσα, Α’ και Β’ Υπηρεσιακά Συμβούλια, αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αρ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3546, ΑΔΑ: 6ΘΙΧΗ-ΣΦ7), παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2024

Με εντολή Υπουργού
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ