50534/22-11-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203)

Αριθμ. 50534/2023

(ΦΕΚ Β’ 6669/27-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 45 αυτού,
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
γ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
δ) του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),
ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),
ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
η) του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
θ) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ι) του άρθρου 1 του Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),
ια) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ιβ) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και
ιγ) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203).

3. Την υπ’ αρ. 2005/09.06.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β’ 2932).

4. Την υπό στοιχεία Υ11/08.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οΑυίή2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

7. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

8. Την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 18.05.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)” (Β’ 988)» (Β’ 3399).

9. Την υπό στοιχεία 49531 ΕΞ 2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα με την παρούσα, στην εν θέματι κοινή υπουργική απόφαση, επί της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, δεν επιφέρουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία καταχώρισης στο ΕΜΖΣ ενός ζώου συντροφιάς – Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί καταχώρισης στο ΕΜΖΣ ενός ζώου συντροφιάς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στον τίτλο του άρθρου και στην παρ. 1 αυτού εξειδικεύεται η αναφορά στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς,
β) στην περ. ιε) της παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο για την αποσαφήνιση της διαδικασίας καταχώρισης σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη,
γ) στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παρ. 9 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς ενός ζώου συντροφιάς

1. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς για κάθε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (γάτα ή σκύλο):

α) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

β) Τον αριθμό διαβατηρίου, εφόσον έχει εκδοθεί.

γ) Το είδος (γάτα ή σκύλος), το φύλο, το χρώμα και τη φυλή, εφόσον αυτή δύναται με ακρίβεια να προσδιοριστεί.

δ) Την ημερομηνία γέννησης, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

ε) Την ημερομηνία στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού στο εργαστηρίου του άρθρου 13 του ν. 4830/2021, καθώς και τον μοναδικό κωδικό του δείγματος.

στ) Τις ημερομηνίες εμβολιασμού και τα είδη εμβολίων που έχουν γίνει στο ζώο.

ζ) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει.

η) Τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων.

θ) Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα τυχόν θετικού δείγματος για τη λεϊσμανίαση, τον τίτλο των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το Π.Δ.41/2006 (Α’ 44).

ι) Προαιρετικά τη φωτογραφία του ζώου.

ια) Το όνομα του ζώου.

ιβ) Την ημερομηνία και την αιτία θανάτου, εφόσον είναι γνωστή.

ιγ) Εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο θεραπείας.

ιδ) Τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για το ίδιο το ζώο ή τους απογόνους του.

ιε) Τον τρόπο και την ημερομηνία απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου. Ως τρόπος απόκτησης θεωρείται και η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου συντροφιάς. Για την αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου είναι απαραίτητη:
α) η αυτοπρόσωπη παρουσία του νέου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, του οποίου η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία και
β) είτε η αυτοπρόσωπη παρουσία και του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, του οποίου η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, είτε η προσκόμιση δήλωσης μεταβίβασης με τα στοιχεία του, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020, και συγκεκριμένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

ιστ) Την απώλεια ή την εύρεση ζώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και

ιζ) αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, αν πρόκειται για επαγγελματία ή την άδεια για αναπαραγωγή της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4830/2021, αν πρόκειται για ερασιτέχνη, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού, καθώς και την ένδειξη «αναπαραγωγικό ζώο».

2. Σε περίπτωση υιοθεσίας ζώου στο εξωτερικό, ο υπεύθυνος της παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσας μεριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη ότι υιοθετήθηκε, την ημερομηνία υιοθεσίας και τη χώρα προορισμού.

3. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει, για κάθε αδέσποτο ζώο, όσα από τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι διαθέσιμα, με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, καθώς και τα στοιχεία του καταφυγίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί, ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύγιο, στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

4. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει επίσης για κάθε πρόσωπο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας τα παρακάτω στοιχεία:

α) Όνομα,

β) Επώνυμο,

γ) Πατρώνυμο,

δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

ε) Αριθμό και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

στ) Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας,

ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και

η) Διεύθυνση και δήμο διαμονής.

Τα υπό α) έως ε) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και τα υπό στ) έως η) στοιχεία δύναται να αντληθούν από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προ-ηγηθεί σχετική καταχώριση.

Για την άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλειτουργεί με τα ανωτέρω Μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Ειδικά στην περίπτωση που ορίζεται νομικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτης και στην περίπτωση που αδέσποτο σημαίνεται με τα στοιχεία νομικού προσώπου, αντλούνται αυτόματα με χρήση του ΑΦΜ του νομικού προσώπου από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. τα ακόλουθα στοιχεία του νομικού προσώπου:

α) Πλήρης Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος,

β) Νομική Μορφή,

γ) Δραστηριότητα,

δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και

ε) Διεύθυνση και δήμος έδρας επιχείρησης ή σχετικού υποκαταστήματος. Επιπρόσθετα, καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία για το νομικό πρόσωπο:

στ) Τηλέφωνο επικοινωνίας και

ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

5. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού προσώπου δηλώνεται είτε το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου με ηλεκτρονική υποβολή της οικείας απόφασης του αρμοδίως αποφασίζοντος οργάνου είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος με ηλεκτρονική υποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση αποδεικτικών εγγράφων νόμιμης εκπροσώπησης.

6. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρίζεται με τα στοιχεία φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, προσκομίζεται στον κτηνίατρο απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να καταχωρίζει αδέσποτα ζώα στο όνομα του σωματείου ή της οργάνωσης. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο φιλοξενείται προσωρινά από ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021, προσκομίζεται στον κτηνίατρο η σχετική σύμβαση αναδοχής.

7. Κατά την καταχώριση πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται:

α) στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, με επίδειξη στον πιστοποιημένο κτηνίατρο από το πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου,

β) στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 με αναζήτηση στο ΕΜΖΣ του ιστορικού του προσώπου που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης,

γ) στο άρθρο 36 του ν. 4830/2021 μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παραβατών που διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Ο έλεγχος αφορά στο πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος.

8. Καταχώριση, επικαιροποίηση και εν γένει μεταβολή των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων που αφορούν στην αλλαγή ιδιοκτησίας ήδη εγγεγραμμένου ζώου μπορούν να καταχωρίζονται και από τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικείου δήμου. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δύνανται να αντληθούν από τα διαθέσιμα Μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα. Στη περίπτωση φυσικού προσώπου τα σχετικά στοιχεία των περ. στ), η) και ζ) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δύναται να καταχωρισθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικείου δήμου στο ΕΜΖΣ εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) της Γ.Γ.Π.ΣΨ.Δ. Στην περίπτωση που ορίζεται νομικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτης καταχωρίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία των περ. στ) και ζ) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

9. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο της παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021 εξάγεται και εκτυπώνεται από το Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 2
Εγγραφή στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί εγγραφής στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 μετά τη λέξη «Ελλάδας» προστίθεται η φράση «ή που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ.»,
β) στην περ. γ) της παρ. 3 η λέξη «σταθερό» και η φράση «κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας» διαγράφονται,
γ) στην παρ. 5:
γα) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων»,
γβ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd» και
γγ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται, και οι παρ. 2, 3 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Κάθε σωματείο ή οργάνωση που πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου οφείλει να εγγραφεί στο Υπομητρώο, μετά από αίτηση που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση Φιλοζωικού Σωματείου ή Οργάνωσης με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας ή που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ, προηγείται η δημιουργία λογαριασμού μέσα από κατάλληλη πλατφόρμα εγγραφής της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά με χρήση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), ο οποίος αποστέλλεται στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου ή στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.».

«3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ή της οργάνωσης δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης τα παρακάτω στοιχεία:

α) πλήρη επωνυμία και διακριτικό τίτλο,

β) έδρα,

γ) τηλέφωνο επικοινωνίας,

δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

ε) ιστοσελίδα στο διαδίκτυο εφόσον αυτή υπάρχει καθώς και τυχόν σελίδα που έχει το σωματείο ή η οργάνωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

στ) περιοχές (δήμοι) που αυτό δραστηριοποιείται και

ζ) ένα σύντομο κείμενο έως 200 λέξεων που περιγράφει συνοπτικά τον σκοπό του.

Εφόσον στο σωματείο ή την οργάνωση του άρθρου 3 έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τα υπό α) και β) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.».

«5. Κάθε σωματείο ή οργάνωση για να ολοκληρωθεί η αίτηση ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στο φιλοζωικό σωματείο ή τη φιλοζωική οργάνωση.».

Άρθρο 3
Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 7 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί Υπομητρώου Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στις παρ. 2 και 3 προστίθεται ρητά η δυνατότητα εγγραφής ενώσεων προσώπων,
β) στην περ. ια) της παρ. 3 διευκρινίζεται ότι η υποβολή της άδειας/βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας καθίσταται υποχρεωτική από 01.06.2024,
γ) στην παρ. 7:
γα) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων»,
γβ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd»,
γγ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και οι παρ. 2, 3 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Η αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς υποβάλλεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ή το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί καταφύγιο, κατά περίπτωση, κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης ή των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού ή φυσικού προσώπου, αντίστοιχα.».

«3. Για το καταφύγιο υποβάλλεται κατά τη διαδικασία της αίτησης:

α) Το όνομα του καταφυγίου και τα στοιχεία του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ή του ιδιώτη που διατηρεί το καταφύγιο, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας,

β) Η ακριβής τοποθεσία του,

γ) Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του καταφυγίου, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

δ) Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του καταφυγίου,

ε) Οι ώρες επίσκεψης για το κοινό όπως ορίζονται στη περ. β της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021,

στ) Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός σκύλων, γατών και λοιπών ζώων όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021,

ζ) Η ιστοσελίδα του καταφυγίου και τυχόν σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει,

η) Τυχόν φωτογραφίες του καταφυγίου εφόσον το επιθυμεί ο αιτών,

θ) Τα ονοματεπώνυμα των συμβεβλημένων κτηνιάτρων, οι ΑΦΜ αυτών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,

ι) Η αρμόδια κτηνιατρική διεύθυνση της οικείας περιφερειακής ενότητας η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και

ια) Η άδεια/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021, η οποία καθίσταται υποχρεωτική από 01/06/2024.».

«7. Κάθε ένας από τους αιτούντες της παρ. 1, για να ολοκληρωθεί η αίτησή του, ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στο καταφύγιο.».

Άρθρο 4
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 8 της υπό στοχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παρ. 10 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων»,
β) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd»,
γ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για την ολοκλήρωση της κάθε ανάρτησης, το πρόσωπο που τη συμπληρώνει ενημερώνεται για τους όρους χρήσης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στην ανάρτηση.».

Άρθρο 5
Εγγραφή επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παρ. 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί εγγραφής επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων»,
β) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd»,
γ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Κάθε επιχείρηση της παρ. 1, για να ολοκληρωθεί η αίτησή της, ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στην επιχείρηση.».

Άρθρο 6
Εγγραφή Ερασιτεχνών Εκτροφέων στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παρ. 6 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί Εγγραφής Ερασιτεχνών Εκτροφέων στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων»,
β) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd»,
γ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κάθε ένας από τους αιτούντες της παρ. 1 για να ολοκληρωθεί η αίτησή του ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στον ερασιτέχνη εκτροφέα.».

Άρθρο 7
Εγγραφή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων στο ΕΜΖΣ – Τροποποίηση του άρθρου 16 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί εγγραφής νομικών προσώπων στο ΕΜΖΣ, προστίθεται η δυνατότητα εγγραφής ενώσεων προσώπων και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16
Εγγραφή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων στο ΕΜΖΣ

1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις όπου το νομικό πρόσωπο υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώσει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως, ενδεικτικά, καταστατικό του νομικού προσώπου, απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτά προκύπτουν από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως, ενδεικτικά, καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

2. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα αντίστοιχα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοσή τους, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, τις μεταβολές και την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου. Τα αλλοδαπά έγγραφα υποβάλλονται νομίμως επικυρωμένα και με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

3. Ειδικά για την περίπτωση των επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, όπου υπεύθυνος για την ευζωία του ζώου ορίζεται φυσικό πρόσωπο, διάφορο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση του αρμοδίως αποφασίζοντος οργάνου περί ορισμού του.

4. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων στο ΕΜΖΣ για την εγγραφή του στο οικείο ανά περίπτωση Υπομητρώο (Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων) και συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής. Μετά την εγγραφή στο Υπομητρώο το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων είναι δυνατόν να εγγράφει ζώα συντροφιάς στο όνομά του, με τη διαδικασία του άρθρου 3.

5. Τα δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3 γίνονται αποδεκτά και ως απλά ψηφιοποιημένα έγγραφα (π.χ. αρχεία PDF) χωρίς εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.».

Άρθρο 8

Όπου στις διατάξεις της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης, μετά και την τροποποίησή της με την παρούσα, αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), νοείται πλέον η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ