50208 ΕΞ 2022
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Αριθμ. 50208 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 6148/05-12-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

5. Του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

6. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (A’ 43).

7. Της υπ’ αρ. 52201/19.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ και του χρόνου έναρξης εφαρμογής της» (Β’ 3503) και ειδικότερα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 3 «Διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων».

8. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Ε. Την υπ’ αρ. 32252/15-9-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)» (Β’ 4368).

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 2422/30-3-2020 και 2423/30-3-2020 του ΕΦΚΑ, στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σχετικά με «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ rest service».

Ζ. Τα υπ’ αρ. 479324/17-10-2022 και 4834420/18-10-2022 έγγραφα του Ε.Φ.Κ.Α. προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη διαδικτυακών υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.

Η. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση μεθόδους.

– Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ με τη μέθοδο «Ενημέρωση για βασικά στοιχεία μιας εγγεγραμμένης επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης getBasicInfoV3».

Η υπηρεσία αυτή αναζητάει και επιστρέφει τα βασικά στοιχεία μιας επιχείρησης στο Μητρώο ΓΕΜΗ με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης. Στην είσοδο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα πεδία ΑΦΜ και Αρ. ΓΕΜΗ.

– Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης με τη μέθοδο «Ενημέρωση για τα στοιχεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης getCompanyBoardV3».

Η υπηρεσία αυτή αναζητάει και επιστρέφει στοιχεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης. Στην είσοδο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα πεδία ΑΦΜ και Αρ. ΓΕΜΗ.

Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του έργου «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα ΕΣΠΑ 2014-2020», καθώς και η ηλεκτρονική απογραφή των ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52201/19.07.2021 (Β’ 3503) κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 3.

Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ