50207 ΕΞ 30-11-2022
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0» και «Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0.PA Υπαλλήλων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμ. 50207 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 6149/05-12-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

B. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Ε. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

ΣΤ. Την υπ’ αρ. 4590/29-09-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ένταξη φορέων στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α’ 184)» (Β’ 4636).

Ζ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Η. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 15189/12-10-2022 και 15192/ 12-10-2022 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, 12483/30-03-2022 του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ και 15219/13-10-2022 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την υπηρεσία «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Θ. Το υπ’ αρ. 15193/12-10-2022 αίτημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0.PA Υπαλλήλων» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ι. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 481507/17-10-2022 και 481491/17-10-2022 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό στοιχεία ΔΝΣ/21045/09-11-2022 του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ και υπ’ αρ. 604/597/32871/10-11-2022 του Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0».

ΙΑ. Το υπ’ αρ. 481501/17-10-2022 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0.PA Υπαλλήλων». ΙΒ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται οι υπηρεσίες «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0 PA Υπαλλήλων» και «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0» σε πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα για την αυθεντικοποίηση των πολιτών και των υπαλλήλων κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν:
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθενται οι υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, καθώς και ο σκοπός χρήσης τους ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

6. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

α/αΑρ. αιτήμ.ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.15189ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ – eAccessΤαυτοποίηση χρηστών/πολιτών για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση της, λόγω μετάπτωσης της Η/Υ από τις υποδομές του e-ΕΦΚΑ στο κυβερνητικό νέφος G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ.άρθ.7 της υπ’ αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 ΚΥΑ με θέμα «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – e-Ε.Φ.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 1754/07-05-2020)
άρθρο 87, παρ. 4 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 Ν.4876/2021,(ΦΕΚ Α 251/23.12.2021)
αρθ.75 του ν. Ν.4961/2022 (ΦΕΚ Α/146/2022)
2.15192ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ – bAccessΤαυτοποίηση των πιστοποιημένων φορέων/εργοδοτών για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας /Πιστοποίησης Εργοδοτών λόγω μετάπτωσης της από τις υποδομές του e-ΕΦΚΑ στο κυβερνητικό νέφος G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔάρθ.7 της υπ’αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 ΚΥΑ με θέμα «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – e-Ε.Φ.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 1754/07-05-2020)
άρθρο 87, παρ. 4 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 Ν.4876/2021, (ΦΕΚ Α 251/23.12.2021).
αρθ.75 του ν. Ν.4961/2022 (ΦΕΚ Α/146/2022)
3.15193ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ – bAccessΤαυτοποίηση χρηστών/υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ με κωδικούς χρήσης Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0 PA) για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ασφαλιστικής Ενημερότητας κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, λόγω μετάπτωσης της από τις υποδομές του e-ΕΦΚΑ στο κυβερνητικό νέφος G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ.αρθ.1, Αριθμ. 29810 ΕΞ 23.10.2020 (ΦΕΚ B’ 4798/30.10.2020).«Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»
άρθρο 87, παρ. 4 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 Ν.4876/2021, (ΦΕΚ Α 251/23.12.2021).
αρθ.75 του ν. Ν.4961/2022 (ΦΕΚ Α/146/2022)
4.12483ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ«ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ»Η ασφαλής πρόσβαση και αυθεντικοποίηση φυσικών και Νομικών προσώπων για την υποβολή αιτημάτων Προσφοράς Όρων σύνδεσης και αιτημάτων σύναψης Συμβάσεων Σύνδεσης, έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.Υπουργική Απόφαση 8731 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β 1464/29.3.2022) για την ένταξη φορέα (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
5.15219ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΠληροφοριακό σύστημα για την διαχείριση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚΤο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με MIS 5131399 απαιτείται να πιστοποιεί τους χρήστες και να έχει πρόσβαση στο ΑΦΜ τους προκειμένου τον έλεγχο για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμαΚΥΑ με αριθμό 127175//H/4-11- 2011 περί «Συγχώνευσης διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (ΙΑΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων». το υπ’ αρ.: 105291/28-09-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” περί Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5131399 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ