50206 ΕΞ 2022
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

(ΦΕΚ Β’ 6148/05.12.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

4. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

7. Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27-8-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959) και της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 75769/6-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού COVID-19 από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικά Ιατρεία» (Β’ 5825).

8. Του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 27 «Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010».

9. Της υπ’ αρ. 77094/1-8-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους» (Β’ 4094).

10. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

13. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 9510/13-9-2021 αίτημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπ’ αρ. 9807/ 29-9-2021 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ’ αρ. 14264/15-7-2022 αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Δ. Το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 33524/23-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/852/οικ.19983/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ’ αρ. 10378/21-7-2022 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» σε παραγωγική λειτουργία.

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» διατίθεται με τη μέθοδο «Λήψη ΑΜΚΑ με βάση ονοματεπωνυμικά στοιχεία και ΑΦΜ afm2amka» στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα:

2. α) Στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27-8-2021 (Α’ 3959) κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 75769/2021/ 14-12-2021 (Β’ 5825) κοινή υπουργική απόφαση.
β) Στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Απογραφής» του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την ορθή συμπλήρωση του ΑΜΚΑ των απογεγραμμένων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4735/2020
«Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010».
γ) Στο πληροφοριακό σύστημα «hurl.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ, με σκοπό την επιβεβαίωση στοιχείων των ωφελούμενων της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 20222023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με την υπ’αρ. 77094/2022 (Β’ 4094) κοινή υπουργική απόφαση.
Η λειτουργία afm2amka επιστρέφει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ενός ατόμου, με βάση τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του.

3. Η διαδικτυακή υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως σύνθετη διαδικτυακή υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 89 του ν. 4727/2020, μέσω συνδυασμού απλών διαδικτυακών υπηρεσιών που περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, από το Μητρώο ΑΜΚΑ του πληροφοριακού συστήματος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Οι φορείς της παρ. 1, έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό για τον ανωτέρω σκοπό.

5. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ