50004 ΕΞ 20-11-2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Π.Σ. «Πόθεν έσχες» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 50004 ΕΞ  2023

(ΦΕΚ Β’ 6666/27-11-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
9. του ν. 5026/2023 «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 45) και ιδίως το άρθρο 17 «Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων και επίλυση αμφισβητήσεων» .
10. της υπ’ αρ. 17991/2.5.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/2023 (Α’ 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023», άρθρο 5 «Καταχώριση και Οριστικοποίηση Καταστάσεων Υπόχρεων Προσώπων» (Β’ 2963).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή υπουργική απόφαση, αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

Ε. Τα αιτήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπ’ αρ. 21311/9-10-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και υπ’ αρ. 21494/18-10-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία
«Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣ και ΨΔ.

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 48181/7-11-2023 έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και υπ’ αρ. 48183/7-11-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία
«Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ με θέμα την ένταξη των υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.

Ζ. Το υπ’ αρ. 45171/17-10-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Αίτημα παροχής επιπλέον πεδίων για την υπηρεσία Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (ΑΑΔΕ)».

Η. Το υπ’ αρ. 46258/24-10-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την ΑΑΔΕ, με θέμα «Αίτημα 21311 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου“».

Θ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1133811/1-11-2023 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου” για το Π.Σ. “Πόθεν Έσχες”».

Ι. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Πόθεν Έσχες» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη διασταύρωση για κάθε υπόχρεο «Πόθεν έσχες» των παρακάτω στοιχείων που έχει δηλώσει
α) Οικογενειακή του κατάσταση
β) Των στοιχείων συζύγων/ΜΣΣ
γ) Των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της σχέσης, σύμφωνα με τον ν. 5026/2023 (Α’ 45), άρθρο 17 παρ. 1 και την υπ’ αρ. 17991/2.5.2023 κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 5 παρ. 3 (Β’ 2963). Η υπηρεσία διατίθεται με τη μέθοδο “Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου retrieveInfoByAFM”. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων με βάση τον Α.Φ.Μ. Παρέχεται η βασική υπηρεσία που επιστρέφει συγκεκριμένα πεδία.

2. Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», με σκοπό την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας του υπόχρεου σε δήλωση «Πόθεν έσχες». Η υπηρεσία διατίθεται με τις μεθόδους:
– «Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentity)». Η λειτουργία παρέχει τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας ενός πολίτη από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ), με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη. Τα στοιχεία επιστρέφονται αν και μόνο αν ο πολίτης έχει κάνει τη σχετική επιβεβαίωση μέσα από την εφαρμογή του NNC.
– «Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentityExt)». Η λειτουργία αυτή παρέχει εκτεταμένα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας ενός πολίτη από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ), με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη. Τα στοιχεία επιστρέφονται αν και μόνο αν ο πολίτης έχει κάνει τη σχετική επιβεβαίωση μέσα από την εφαρμογή του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών. Η εκτεταμένη λειτουργία έχει την ίδια λειτουργικότητα με την πρώτη λειτουργία (getNncIdentity) με τη διαφορά ότι επιστρέφει περισσότερη πληροφορία σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και επικοινωνίας του πολίτη.

Β) Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Γ) Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 20 Νοεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ