49744/16-05-2023
Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας

Αριθμ. 49744/2023

(ΦΕΚ Β’ 3322/19-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

2. Του άρθρου 101 του ν. 5041/2023 «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι-Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος-Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 87).

3. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

4. Των άρθρων 7 και 16 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

5. Του άρθρου 75 Ι παρ. ε του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

6. Του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101).

7. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α’ 123).

10. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

11. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

12. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Της υπ’ αρ. 9901/28.04.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση στη Γενική Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης της παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 407).

14. Της υπ’ αρ. 3046/09.02.2022 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 88).

15. Της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

16. Της υπό στοιχεία Δ14/15834/237/2019 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (Β’ 1344).

17. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/26-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

18. της υπό στοιχεία 15422/οικ.31022/21.04.2011 (Β’ 824) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

20. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΑΤΑΑΠ/2023/10.05.2023 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

21. Την υπ’ αρ. 48080/11.05.2023 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς η παρούσα απόφαση επικαιροποιεί τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ

1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού δύναται να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».

2. Τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες τους, αποτελούν βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “Υπηρεσία μίας στάσης”, λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές. Σε περίπτωση που σε ΟΤΑ α’ βαθμού δεν λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.

3. Σκοπός των Κέντρων Κοινότητας είναι η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Κάθε «Κέντρο Κοινότητας» λειτουργεί υποχρεωτικά με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1.1. Υποδοχή Ενημέρωση Υποστήριξη των πολιτών.
1.1.1. Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα για τη στήριξη όσων διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (Επισιτιστικής βοήθειας και Υλικής στέρησης) ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΕΚΤ+, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ.λπ.).
1.1.2. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

1.2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
1.2.1. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για άτομα με αναπηρία, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας κ.λπ.
1.2.2. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. Δ.Υ.ΠΑ.) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
1.2.3. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.

2. Το Κέντρο Κοινότητας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
– Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.
– Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, οικογένειες, ενήλικες και ηλικιωμένους και εφαρμογή μεθοδολογίας και εργαλείων στήριξης της ευάλωτης οικογένειας σε επίπεδο κοινότητας.
– Παροχή πληροφόρησης αναφορικά με ζητήματα στέγασης και παραπομπή σε υλοποιούμενα στεγαστικά προγράμματα.
– Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος).
– Παροχή πληροφόρησης αναφορικά με προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
– Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό, κοινωνικό και διαπολιτισμικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δράσεις εμβολιασμού σε συνέργεια με αρμόδιους φορείς, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς, φορείς κοινωνίας πολιτών, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.ά.
– Διοργάνωση μεικτών δράσεων για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές με αναπηρία, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά, παιδιά με μεταναστευτικό/ προσφυγικό υπόβαθρο.
– Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για νομικά θέματα ή ζητήματα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
– Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
– Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.

3. Παραρτήματα και κινητές μονάδες.
Το Κέντρο Κοινότητας δύναται να διευρύνει τη δράση του με Παραρτήματα, ώστε να εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας, καταυλισμούς/οικισμούς Ρομά, θύλακες νόμιμα διαμενόντων μεταναστών, αιτούντων/δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας κ.ά., καθώς και με Κινητές Μονάδες για την εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.
Τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες είναι παρακολουθήματα του Κέντρου Κοινότητας αναφοράς, εποπτεύονται από τις ίδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ α’ βαθμού και συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας αναφοράς τους.
Ειδικότερα, τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες θα πρέπει να παρέχουν οπωσδήποτε τις υποχρεωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρ. 1. του άρθρου 2. Επιπλέον, τα Παραρτήματα δύνανται να εξειδικεύονται σε μία ή ορισμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής ή ομάδας στόχου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

1. Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένοι, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

2. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.

3. Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής το οποίο θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

1. Φορείς Υλοποίησης

Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας και των παρακολουθημάτων αυτών ορίζονται οι Δήμοι και όλοι οι φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωφελείς Επιχειρήσεις).

2. Λειτουργία.

2.1. Ωράριο Λειτουργίας
Τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματα αυτών λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας το οποίο, κατά την κρίση του οικείου ΟΤΑ α’ βαθμού και με βάση τις δυνατότητές του σε ανθρώπινο δυναμικό, δύναται να εκτείνεται και πέραν της 17:00, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό εύρος. Το ακριβές ωράριο του Κέντρου Κοινότητας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση εφαρμογής διευρυμένου ωραρίου λαμβάνεται μέριμνα έγκαιρου προγραμματισμού των προβλεπόμενων βαρδιών του απασχολούμενου προσωπικού και αντίστοιχης ενημέρωσής του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του, στο Κέντρο Κοινότητας πρέπει να απασχολούνται δύο τουλάχιστον υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας Κοινωνικός Λειτουργός. Κατά τη δικαιολογημένη απουσία εργαζομένου, την ευθύνη πληρότητας και μέριμνας για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου έχει η αρμόδια για το προσωπικό Υπηρεσία του φορέα υλοποίησης.

2.2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

Οι Φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να συντάσσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, ιδίως τα σχετικά με:
– Τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης του Κέντρου Κοινότητας.
– Τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού.
– Τις διαδικασίες ένταξης στις παρεχόμενες από το Κέντρο Κοινότητας υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τους όρους πρόσβασης σε αυτά και τον χρόνο διατήρησής τους.
– Την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους.
– Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
– Τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελούμενου.
– Την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστημονικού απορρήτου ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των ωφελούμενων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και ταυτόχρονα η άρση των εμποδίων στις ροές προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του παρέχοντος συμβουλευτική δράση προσωπικού.
– Τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελούμενων (όπως σύνταξη ατομικού πλάνου ένταξης ωφελούμενου).
– Τη διασύνδεση του «Κέντρου Κοινότητας» με φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας εργασιακής και κοινωνικής επανένταξης.
– Την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοιτητών σε πρακτική άσκηση.
– Την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές.
– Τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019.

3. Στελέχωση.

3.1. Το Κέντρο Κοινότητας, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, δύναται να στελεχώνεται με προσλαμβανόμενο προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ή μίσθωσης έργου, ή με μετακίνηση τακτικού προσωπικού του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3.2. Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου και υποχρεωτικά τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

3.3. Στα Παραρτήματα Ρομά και στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών ορίζεται συντονιστής, επίσης κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συνεργάζεται, με το συντονιστή του Κέντρου Κοινότητας αναφοράς. Στις περιπτώσεις των Παραρτημάτων Ρομά όπου το ρόλο συντονιστή έχει Κοινωνιολόγος ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας, τότε αυτός παραμένει συντονιστής του Παραρτήματος.

3.4. Οι ειδικότητες του προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας και των Παραρτημάτων αυτών, ορίζονται ως εξής:

3.4.1. Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
3.4.2.1 Κλάδος ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Ειδικότητα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή
3.4.2.2 Κλάδος ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ, Ειδικότητα ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ.
3.4.3. Κλάδος ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, Ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.
3.4.4.1 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Νομικών) ή
3.4.4.2 Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Ειδικότητα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.
3.4.5.1. Κλάδος ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, Ειδικότητα ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ή
3.4.5.2. Κλάδος ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, Ειδικότητα ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ή
3.4.5.3. Κλάδος ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, Ειδικότητα ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ή
3.4.5.4. Κλάδος ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, Ειδικότητα ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ή
3.4.5.5. Κλάδος ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Ειδικότητα ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, με ειδίκευση σε θέματα μαθησιακής στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
3.4.6.1. Κλάδος ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ειδικότητα ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ή
3.4.6.2. Κλάδος ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Ειδικότητα ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ή
3.4.6.3. Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, Ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ελλείψει αυτών, Κλάδος ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, Ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.
3.4.7.1. Κλάδος ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, Ειδικότητα ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ με απαραίτητο πρόσθετο προσόν τη γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της τοπικής κοινότητας Ρομά και της διαλέκτου της, εφόσον αυτή ομιλείται. Ελλείψει υποψηφίων με τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που αποδεικνύουν μόνο το ανωτέρω πρόσθετο προσόν. Η γνώση της διαλέκτου αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση.

3.4.7.2. Κλάδος ΥΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, Ειδικότητα ΥΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ με απαραίτητο πρόσθετο προσόν τη γνώση της γλώσσας ή διαλέκτου πολυπληθούς ομάδας πολιτών τρίτων χωρών που χρήζει διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Ελλείψει υποψηφίων με τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που αποδεικνύουν μόνο το ανωτέρω πρόσθετο προσόν. Η γνώση της διαλέκτου αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση.

3.4.8. Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου Κοινότητας ή/και των Παραρτημάτων του.

3.4.9. Κλάδος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, Ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (μόνο για τις Κινητές Μονάδες). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

3.5. Κάθε Κέντρο Κοινότητας δύναται να έχει παραπάνω από ένα άτομο ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης.

3.6. Το Κέντρο Κοινότητας δύναται και μετά την έναρξη λειτουργίας του να προβεί σε πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού της υποπαρ. 3.4., προκειμένου να επιτελέσει με το πλέον βέλτιστο τρόπο τους σκοπούς του και να αντιμετωπίσει τις τυχόν αυξημένες ανάγκες του, όπως η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε παιδιά, οικογένειες και ηλικιωμένους, η ενισχυμένη στήριξη σε Ρομά και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας.

3.7. Το Κέντρο Κοινότητας δύναται να συνάψει συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ή σύμβαση έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για νομικές συμβουλές, υπηρεσίες οικονομικής και φορολογικής διαχείρισης, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες και προγράμματα για νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας.

3.8. Το Κέντρο Κοινότητας δύναται επίσης με τον ίδιο τρόπο να απασχολήσει βοηθητικό προσωπικό, ή να συνάψει συμβάσεις για την εξασφάλιση της φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαριότητας κ.λπ., ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ‘Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ή/και ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ή/και ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ) ή σύμβαση έργου.

3.9. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του ν. 4765/2021, για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.

3.10. Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας, μέσω ενδεδειγμένων σεμιναρίων, ειδικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας και άλλων, καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό. Σε περίπτωση συμμετοχής στελέχους-ών, απαιτείται πριν την έναρξη του σεμιναρίου ή προγράμματος, η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του οικείου Δήμου, προκειμένου η απουσία του/των στελέχους-ών από την υπηρεσία να θεωρείται δικαιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, όλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, και ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή μη διοικητικού υπαλλήλου στο προσωπικό του Κέντρου:
-καλύπτουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου, και διοικητικά καθήκοντα, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η καταγραφή ωφελούμενων και η υποβολή αιτήσεων για λογαριασμό τους, σε προγράμματα και υπηρεσίες, η τήρηση φυσικού αρχείου, όταν αυτό απαιτείται, καθώς και η παρακολούθηση του αιτήματος ή της παραπομπής μέχρι την ολοκλήρωσή του,
-υποδέχονται και ενημερώνουν τους ωφελούμενους,
-πληροφορούν ή/και παραπέμπουν τους ωφελούμενους σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα για τη στήριξη όσων διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (Επισιτιστικής βοήθειας και Υλικής στέρησης) ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΕΚΤ+, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ.λπ.),
-παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την λήψη προνοιακών επιδομάτων, μεριμνώντας τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτών, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών,
-πληροφορούν ή/και παραπέμπουν τους ωφελούμενους σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για άτομα με αναπηρία, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας κ.λπ.,
-συνοδεύουν τους ωφελούμενους, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας,
δύναται να χρησιμοποιούν προσωπικούς κωδικούς ωφελούμενων κατόπιν έγγραφης συναίνεσής τους, εφόσον κρίνουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η συνδρομή τους για την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της σχολικής φοίτησης,
-ενημερώνουν και υποστηρίζουν τους ωφελούμενους σε θέματα απασχόλησης, όπως παραπομπή στην Δ.Υ.ΠΑ., Ατομικό Σχέδιο Ένταξης Ωφελούμενου, ανανεώσεις καρτών ανεργίας, δημιουργία βιογραφικών, προετοιμασία συνεντεύξεων, κ.λπ.,
-συμμετέχουν στη συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών,
-συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα του οικείου Δήμου αποκλειστικά για θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δραστηριότητας των Κέντρων Κοινότητας, εξυπηρετούν αποκλειστικά τη λειτουργία και τον σκοπό τους και προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ωφελούμενων του οικείου Κέντρου Κοινότητας και να διασφαλισθεί η κοινωνική τους ένταξη,
-συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: διαβουλεύσεις, δράσεις ενδυνάμωσης, οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, που σχετίζονται με την κοινωνική ενσωμάτωση (όπως δράσεις προληπτικής ιατρικής, αγωγής υγείας, ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικότητας, καταπολέμησης των διακρίσεων και των στερεοτύπων, συνθηκών υγιεινής διαβίωσης κ.ά),
αναπτύσσουν δράσεις, δικτύωσης με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής, την ενίσχυση της απασχόλησης, την προαγωγή υγείας, τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση κ.ά.,
-συμμετέχουν στη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, διαπολιτισμικότητας και μεικτών δράσεων του Κέντρου Κοινότητας για την κοινωνικοποίηση, την ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) των μαθητών με αναπηρία, παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο,
αναπτύσσουν Δίκτυο Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών,
-συμμετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Κέντρου Κοινότητας και συνεργάζονται μεταξύ τους για την εύρυθμη λειτουργία του και την προώθηση του σκοπού του,
-συνεργάζονται με τους δημοτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας διά της κοινωνικής υπηρεσίας,
διατηρούν και ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους ατομικούς φακέλους των ωφελούμενων, οι οποίοι φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη τους, όταν αυτό απαιτείται,
-τηρούν τις σχετικές διατάξεις για το επαγγελματικό απόρρητο, όταν αυτό απαιτείται,
διευκολύνουν την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητάς τους, τους οποίους δέχεται το Κέντρο Κοινότητας σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας δια της κοινωνικής υπηρεσίας, ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου έδρας,
-συνδράμουν στην παροχή στοιχείων στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,
-οι εργαζόμενοι, που από την επιστημονική τους ιδιότητα και την άδεια άσκησης επαγγέλματος νομιμοποιούνται να εκτελούν έρευνες και αυτοψίες για σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων, ή διακρίβωση συνθηκών προς αντιμετώπιση περιστατικών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών του άρθρου 2 παρ. 2, μπορούν να διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις εφόσον υπάρχει προς τούτο η έγγραφη άδεια του/της Υπευθύνου/ης Έργου της πράξης ή του/της Προϊσταμένου της εποπτεύουσας Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου και την υλοποίηση όλων των υποχρεωτικών αρμοδιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Όπου καθίσταται δυνατό, τα Κέντρα Κοινότητας θα συστεγάζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού, σε διακριτό χώρο, ει δυνατόν πλησίον της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή σε άλλες κοινωνικές δομές του οικείου Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΟΤΑ θα μεριμνήσουν για τη στέγαση των Κέντρων Κοινότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνουν εκείνοι κατάλληλες και συμφέρουσες για το Δήμο και τους δημότες τους, αξιοποιώντας, αν αυτό είναι εφικτό, αδρανείς κτιριακές υποδομές κυριότητάς τους.

2. Τα κτίρια στα οποία θα λειτουργούν τα Κέντρα Κοινότητας θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Επίσης, θα πρέπει να πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

3. Τα Κέντρα Κοινότητας θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τους παρακάτω χώρους οι οποίοι να είναι προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρίες:
Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.
Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων.
Χώρους Υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού.

4. Σε περίπτωση που στο Κέντρο Κοινότητας παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2, προβλέπεται ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών μια ή περισσότερες αίθουσες δραστηριοτήτων προσβάσιμη/ες για άτομα με αναπηρία.

5. Σε περίπτωση που στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών θα πρέπει να διασφαλίζεται χώρος αποθήκευσης βασικών αγαθών που να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις.

6. Τα Κέντρα Κοινότητας θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για την υποδοχή και διασύνδεση των ωφελούμενων με συναρμόδιες υπηρεσίες, για την ολοκληρωμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση να παρέχεται στους πολίτες.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανήκει στη Δ/νση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας διά της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε ότι, δε, αφορά το οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, στις αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του οικείου Δήμου.

2. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ή/και λειτουργεί στον οικείο Δήμο η εν λόγω Δ/νση ή Κοινωνική Υπηρεσία, την εποπτεία του Κέντρου ασκεί η αντίστοιχη Δ/νση του Δήμου Έδρας διά της Κοινωνικής Υπηρεσίας της, συνεπικουρούμενης από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες άλλων δομών ή κοινωνικών προγραμμάτων, του Δήμου στον οποίο λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας, ή του οικείου ΟΤΑ β’βαθμού.

3. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας πραγματοποιούνται βάσει των οριζομένων στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο.

4. Όλοι οι Φορείς οι οποίοι λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας είναι αρμόδιοι για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους και υποχρεούνται να υποβάλουν αυτόν στη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την έναρξη λειτουργίας τους, όπως και τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και τα ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Η χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας δύναται να καλύπτεται από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους.

2. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας από ενωσιακούς πόρους, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και του ΕΣΠΑ 20212027.

3. Σε περίπτωση ένταξης του Κέντρου Κοινότητας σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ο φορέας υλοποίησης, ως Δικαιούχος, έχει την ευθύνη μέριμνας για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει το εν λόγω συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ενδεικτικά, υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αποστολή παραδοτέων στην οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η υπό στοιχεία Δ14/15834/237/2019 (Β’ 1344) κοινή υπουργική απόφαση, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ