49734 ΕΞ 2023/29.3.2023
Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 100 επ. του ν.4270/2014 (Α.143) και του π.δ. 97/2011 (Α. 232), περί της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης

Αθήνα, 29.3.2023
οικ. 49734 ΕΞ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
TMHMA Γ’- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Εκίζογλου, Σ. Περδικάρη,
Χ. Κώστας
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 69 87 704,705, 727,725,796
E-mail: dd26@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 100 επ. του ν.4270/2014 (Α.143) και του π.δ. 97/2011 (Α. 232), περί της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης».

Σχετ. : Η υπ’ αρ. 2/91085/0026/9.12.2011 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 4568Η-Ν7Ω).

Σε συνέχεια των αριθ. 39642 ΕΞ 2020/21-4-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΥΠ2Η-Σ94) και 18321 ΕΞ 2022/11-2-2022 (Α.Δ.Α.: 63Γ2Η-ΞΚ4) εγκυκλίων μας, παρέχονται επιπλέον οδηγίες σχετικά με την παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 100-103 του ν. 4270/2014 (Α.143) και του π.δ/τος 97/2011 (Α.232).

Α. Μη αναδρομική ισχύς υπουργικών αποφάσεων.

1. Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία αποτελεί ειδικότερη έκφανση της αρχής της νομιμότητας, οι διοικητικές πράξεις και, εν προκειμένω, οι εκδοθείσες, κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.97/2011, υπουργικές αποφάσεις, δεν αναπτύσσουν, κατ’ αρχήν, αναδρομική ισχύ, ήτοι τα έννομα αποτελέσματά τους δεν ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους που συντελείται με την υπογραφή και χρονολόγησή τους ή τη δημοσίευσή τους, εφόσον αυτή επιβάλλεται εκ του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ:
α) εάν τούτο προβλέπεται ρητά ή προκύπτει με σαφήνεια από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, επί τη βάσει των οποίων εκδίδονται,
β) εάν εκδίδονται σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου και
γ) σε περίπτωση ανάκλησης παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης (ΕλΣ ΚΠΕΔ Τμ. VII Πράξη 117/2017, Τμ. IV Πράξη 78/1993).

2. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις του άρθρου 1 του π.δ. 97/2011 καλύπτουν μόνο τα θέματα, για τα οποία παρεσχέθη κανονιστική αρμοδιότητα και πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τους κανόνες τόσο του καθ’ ύλην αντικειμένου του εξουσιοδοτικού νόμου όσο και του π.δ. 97/2011, από το οποίο ανατίθεται στους αρμόδιους Υπουργούς η δυνατότητα έγκρισης παράτασης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των ΧΕΠ. Τόσο η γενική ουσιαστική ρύθμιση, περί έκδοσης ΧΕΠ, όσο και το π.δ. 97/2011, δεν προσδίδουν αναδρομική ισχύ στις εκδοθείσες αποφάσεις. Συνεπώς, στην περίπτωση που η πρόταση του διατάκτη, με αντικείμενο την έγκριση περαιτέρω παράτασης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας εκπρόθεσμα. Εάν διαβιβαστεί δηλαδή μετά η και κατά την λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού του οικείου ΧΕΠ, δεν είναι σύννομη η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης (βλ. σχετ.) .

Β. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων.

1. Κατ’ εφαρμογήν του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος και των εκτελεστικών αυτού άρθρων 324 επ. του ν. 4700/2020 (Α. 127), ο νομοθέτης θέσπισε ως ουσιώδη τύπο της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων τον έλεγχό τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) κατά το στάδιο προ της υπογραφής και, κατά μείζονα λόγο, προ της έναρξης εκτέλεσής τους, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και η προστασία του δημοσίου χρήματος μέσω της αποφυγής κατάρτισης μη νόμιμων συμβάσεων, ο νομοθέτης καθιέρωσε προληπτικό και όχι κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων. Η μη τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου, με την παράλειψη υποβολής της σύμβασης σε προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας από το Ε.Σ. , συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της σύμβασης. Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη τόσο η έκδοση του ΧΕΠ, όσο και οι τυχόν πληρωμές που διενεργήθηκαν από το προϊόν αυτού. Ως εκ τούτου δεν είναι σύννομη και η τυχόν έγκριση της αιτούμενης παράτασης στην προθεσμία απόδοσης λογαριασμού του.

2. Συνεπώς, κατά την υποβολή, στο πλαίσιο εφαρμογής της εξαιρετικής διαδικασίας των διατάξεων του π.δ. 97/2011, σχετικής αίτησης παράτασης, ο ΓΔΟΥ του φορέα οφείλει με την εισήγηση του αρ.1, παρ.2 του π.δ. 97/2011, να πιστοποιεί την διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς την νομιμότητα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στις περιπτώσεις συμβάσεων που εξαιρούνται της διαδικασίας διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από το Ε.Σ. , πρέπει να αναγράφεται η σχετική διάταξη.

Γ. Πολυετείς υποχρεώσεις.

1. Από τον συνδυασμό των παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 153 του ν. 4972/2022 (Α. 181), 2 και 4 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (Α. 143), της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση αυτής αριθ. 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β.1137), καθώς και της αριθ. 2/188030/ΔΠΓΚ/20-12-2022 Εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 6ΤΛΤΗ-1Ρ9) περί εκτέλεσης προϋπολογισμού 2023, προκύπτει ότι για την ανάληψη υποχρεώσεων δαπάνης που προβλέπεται να βαρύνει, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου, οικονομικά έτη πέραν του τρέχοντος και δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) κάθε Ειδικού Φορέα του τακτικού προϋπολογισμού, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη. Επιπλέον, η έγκριση αυτή χορηγείται, αφού ο εκάστοτε αρμόδιος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν υφίσταται υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

2. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (Α.143), όπως ισχύουν, ορίζεται ότι Κύριος Διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του, ενώ Δευτερεύων Διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων που τίθενται στη διάθεσή του, κατ’ εντολή του Κυρίου Διατάκτη, με την έκδοση επιτροπικού εντάλματος. Κατά συνέπεια, η έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων θα πρέπει να διενεργείται από τον Κύριο Διατάκτη, ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του και τον έλεγχο της διάθεσης των σχετικών πιστώσεων στους Δευτερεύοντες Διατάκτες. Άλλωστε, οι Δευτερεύοντες Διατάκτες διαθέτουν δυνατότητα ανάληψης υποχρέωσης μόνο για το τρέχον οικονομικό έτος και μέχρι του ύψους των πιστώσεων που τους μεταβιβάζονται κάθε φορά από τον Κύριο Διατάκτη και συνεπώς δεν δύνανται να προβαίνουν σε ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων.

3. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης διασφαλίζουν ότι έχουν τηρηθεί, στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων, οι προϋποθέσεις του άρθρου 67. Ακολούθως, κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014, κανονική είναι η δαπάνη, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι όροι:
α) της νόμιμης ανάληψης υποχρέωσης της οικείας δαπάνης,
β) της επισύναψης των νόμιμων δικαιολογητικών και
γ) της μη παραγραφής της σχετικής απαίτησης.

4. α. Παρατίθεται ενδεικτικά κατωτέρω παράδειγμα:

Στις 15.3.2022 εκδόθηκε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 500.000,00 ευρώ, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού φορέα Κεντρικής Διοίκησης, οικονομικού έτους 2022, για την δαπάνη που αφορά λήψη υπηρεσιών από 1/12/2022 έως 30/4/2023. Η συναφθείσα στις 14.11.2022 σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή ήταν διάρκειας 165 ημερών με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 15η.11.2022 και καταληκτική ημερομηνία περαίωσης την 30η.4.2023. Επομένως, η απορρέουσα από την ανωτέρω σύμβαση δαπάνη επιβαρύνει κατά ένα μέρος και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Παρά το γεγονός ότι στη σύμβαση ορίζονταν ως καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου η 30η.4.2023, ουδέποτε εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης και εσφαλμένα η από 15.3.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε για ολόκληρο το ποσό.

β. Από το ανωτέρω υποθετικό παράδειγμα συνάγεται ότι:

i) Η διενέργεια της εν λόγω δαπάνης, χωρίς την προηγούμενη έκδοση απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, είναι νομικά αβάσιμη και συνεπώς τίθεται ζήτημα νομιμότητας των επιμέρους πληρωμών αυτής.

ii) Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που διενεργούνται, χωρίς την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, καθιστούν τη σχετική δαπάνη μη κανονική.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 4 του ν.4270/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου, εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισμό και μεριμνά για την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συνεπώς, η τήρηση των διαδικασιών που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ως άνω νόμου, ανάγονται στην αρμοδιότητα και ευθύνη του ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου. Για το λόγο αυτό, δαπάνες που προγραμματίζεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της αριθ. 2/85154/ΔΠΓΚ/14-3-2022 υ.α. (Β.1137), ο ΓΔΟΥ του Φορέα σας ευθύνεται για την τήρηση του άρθρου 67 του ιδίου νόμου.

Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις πολυετείς υποχρεώσεις αποτελεί βασική δημοσιονομική διαδικασία και πρωταρχική μέριμνα του ΓΔΟΥ και του Διατάκτη κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης. Όπως άλλωστε προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας προηγείται χρονικά της έκδοσης Χ.Ε.Π., και συνεπώς και της απόφασης παράτασης για την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού του Χ.Ε.Π.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η εφαρμογή της διαδικασίας των πολυετών υποχρεώσεων είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (τακτικό Χ.Ε., Χ.Ε.Π. κ.λπ.). Ειδικότερα, εφόσον η πληρωμή της δαπάνης για την οποία εκδόθηκε πολυετής δέσμευση, διενεργείται με Χ.Ε.Π., το εν λόγω Χ.Ε.Π. αφορά μόνο το ποσό της δαπάνης του συγκεκριμένου έτους και δεν δύναται να εκτείνεται πέραν αυτού. Άλλωστε η έκδοση ΧΕΠ, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή τους, δεν αναιρεί την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 67. Στην προκειμένη περίπτωση. τα ΧΕΠ εκδίδονται ξεχωριστά κατ’ έτος που αφορά η έγκριση πολυετούς υποχρέωσης και εν συνεχεία δύναται να παρατείνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αλλά και στην περίπτωση της παρ.8 του άρθρου 67 του ν.4270/2014, για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 94772/29-7-2021 διευκρινιστική εγκύκλιός μας (Α.Δ.Α. ΨΕΔ9Η-5ΛΠ), δύναται να τηρείται η ως άνω διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση Χ.Ε.Π. .

Δ. Ανάλωση προϊόντος ΧΕΠ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102, παρ.1 και 103, παρ.1 και 2 του ν. 4270/2014, ο υπόλογος μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές σε βάρος του προϊόντος του ΧΕΠ μέχρι την ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του ενός (1) μηνός από τη λήξη του οικονομικού έτους έκδοσής του. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να προβλέπονται εξαιρέσεις μόνο για τις προμνησθείσες διατάξεις.

2. Παράλληλα, επί τη βάσει του π.δ. 97/2011, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των προϊσχυουσών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995 (Α.247), περί Δημοσίου Λογιστικού και εξακολουθεί να ισχύει, δυνάμει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 177 του ν. 4270/2014, επιχειρείται ο κανονιστικός καθορισμός των κατηγοριών δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, για τις οποίες επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ και της προθεσμίας διενέργειας πληρωμών από το προϊόν αυτών. Ορίζεται, εν προκειμένω, εξαιρετική διαδικασία, κατά την οποία δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του οικείου διατάκτη και εισήγηση του ΓΔΟΥ, ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, να παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ για τις διαλαμβανόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 κατηγορίες δαπανών (ΣτΕ ΠΕ 273/2011), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παραδόσεις και οι διαδικασίες. Ο όρος «πλήρως» καθορίζει την ένταση της έρευνας, που επιτάσσει η διοίκηση κατά τον χειρισμό της υπόθεσης και της επεξεργασίας των πραγματικών δεδομένων. Η υπαγωγή στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία προϋποθέτει τη διενέργεια πληρωμών, εν όλω ή εν μέρει, από το προϊόν του ΧΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών αυτών έως την 31η Δεκεμβρίου, δύναται, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του π.δ. 97/2011 και κατόπιν έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης, να διενεργούνται πληρωμές και μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία (άρθρο 2, παρ.2).

3. Παρατηρήθηκαν δε περιπτώσεις όπου ακόμη και τις τελευταίες ημέρες του οικονομικού έτους, π.χ. 20/12/2022, εκδόθηκαν ΧΕΠ, για διάφορες δαπάνες, όπως δαπάνες δημοσίων σχέσεων, προμήθειας θερμαντικών συσκευών κλπ και επιπλέον να ζητείται η παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των υπόψη ΧΕΠ και μετά την 31/1 επόμενου έτους, δίχως να υφίσταται ανάλωση του προϊόντος αυτών. Είναι λογικό ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν ήταν δυνατή η έγκριση παράτασης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των υπόψη ΧΕΠ.

Ε. Ειδικότητα των πιστώσεων.

Η δέσμευση πίστωσης και η εν συνεχεία έκδοση ΧΕΠ σε βάρος των πιστώσεων ενός ΑΛΕ πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4270/2014. Η έκδοση ΧΕΠ σε βάρος εσφαλμένου ΑΛΕ συνεπάγεται εσφαλμένη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του οικείου φορέα, η οποία ανάγεται, κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δημοσιονομική ευθύνη του ΓΔΟΥ κάθε Φορέα. Ως εκ τούτου στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ενός ΧΕΠ

Στ. Αιτούμενη παράταση.

1. Επισημαίνεται, για λόγους σαφήνειας του δημοσιονομικού πλαισίου και προς αποφυγή δυσερμηνειών, ότι η αιτούμενη από τον φορέα παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ενός ΧΕΠ επ’ ουδενί συνεπάγεται αυτοδίκαιη παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου, της προμήθειας ή της παροχής υπηρεσιών.

2. Για πολλοστή φορά, επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που περιλαμβάνονται στο π.δ. 97/2011 αποτελούν τον ανώτατο χρόνο εντός του οποίου δύναται να παραταθεί η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ενός ΧΕΠ. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάζεται η φύση και η κατηγορία κάθε δαπάνης, προκειμένου στη συνέχεια να ζητείται ο χρόνος παράτασης ενός ΧΕΠ και όχι στερεότυπα στην αιτούμενη παράταση εκάστου ΧΕΠ να αναγράφεται το ανώτατο χρονικό διάστημα που θέτει το προαναφερόμενο π.δ.

3. Τέλος, για την αποφυγή καθυστερήσεων στην εξέταση των αιτημάτων παράτασης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των ΧΕΠ, η απαιτούμενη εισήγηση του ΓΔΟΥ πρέπει να περιλαμβάνει πέραν των άλλων και την διαπίστωση της τήρησης των δημοσιονομικών διατάξεων εν γένει και ειδικότερα αυτών που αφορούν στην έκδοση ΧΕΠ (π.χ. επιβάρυνση ορθού ΑΛΕ, τήρηση των διατάξεων περί έκδοσης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και πολυετών υποχρεώσεων, διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και την εξαίρεση διενέργειας αυτού βάσει σχετικής διάταξης, καθώς και των προϋποθέσεων περί έκδοσης και παράτασης ΧΕΠ, κ.λπ.), δεδομένου ότι παράταση της ως άνω προθεσμίας δύναται να δοθεί μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί τα προαναφερόμενα.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ