49552 ΕΞ 2022/12.4.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (Β’ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β’ 2697), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β’ 3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (Β’ 2872), όμοιες

 

(ΦΕΚ Β’ 1952/19.04.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 2971/2001 (Α’ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4607/2019 (Α’ 65), τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.

2. Το άρθρο 75 «Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών» του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

3. Το άρθρο 15 του Π.Δ.71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α’ 166) με ισχύ από την 30η Οκτωβρίου 2020.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 191).

5. Το Π.Δ.83/09-07-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως αυτό διορθώθηκε (Α’ 126).

6. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Την υπό στοιχεία 1181ΕΞ2022/04-01-2022 (ΥΟΔΔ 4) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στον Εμμανουήλ Μαστρομανώλη.

8. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ22/17-06-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

11. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20 (Β’ 444).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Επέκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» του ν. 4597/2019 (Α’ 35), τις διατάξεις των άρθρων 14,15 και 16 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) καθώς και την υπ’ αρ. 2133.3/20460/27-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

13. Την παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (Β’ 2161) απόφασης Υπουργού Υγείας και το υπό στοιχεία Δ1γ/Γ.Π/37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

14. Τις διατάξεις του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/138776/4298/2358/07-05-2020 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/219749/151562/4560/2516/15-05-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

16. Το υπ’ αρ. οικ. 22063/747/03-05-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,καθώς και το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50852/5167/29.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Τις υπ’ αρ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’).

18. Τις διατάξεις του Π.Δ.4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

19. Τις διατάξεις του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

20. Τις διατάξεις του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

21. Την υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/ 05-06-2020 (Β’ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β’ 2697), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β’ 3072), 51872 ΕΞ2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (Β’ 2872) όμοιες.

22. Την αναγκαιότητα ενιαίας, ορθολογικής, αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

23. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (Β’ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β’ 2697), 77616 ΕΞ 2020/16-07-2020 (Β’ 3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (Β’ 2872) όμοιες, και συγκεκριμένα:

Α) Η παρ. α’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 29/07/2022. Από 01/08/2022 έως 31/08/2022 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.
Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης μέχρι 29/07/2022 από αυτούς, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05/08/2022».

Β) Η παράγραφος β’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης, της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση με την παρ. Δ της υπό στοιχεία 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (1798 Β’) όμοιας, τροποποιείται ως εξής:

«β) Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας.
Εξαιρετικά για το έτος 2022, το ύψος του ανταλλάγματος για τους Δήμους:
α) Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και
β) Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καθορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας».

Γ) Η παράγραφος στ’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης, της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση με την παρ. 9 της υπό στοιχεία 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (Β’ 2198) και με την παρ. Ε της υπό στοιχεία 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) όμοιας, τροποποιείται ως εξής:

«στ) Μέχρι τις 31.10.2022, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)».

Δ) Ομοίως, η παράγραφος ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής:

«ζ) Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο».

Ε) Η παράγραφος η’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία προστέθηκε στο άρθρο με την υπό στοιχεία 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 και της οποίας επήλθε τροποποίηση με την παρ. Ζ της υπό στοιχεία 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) όμοιας, τροποποιείται ως εξής:

«η) Ειδικά για το έτος 2022, στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες τους, του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α’ 11), στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864), 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020(Β’ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β’ 2697) και 77616 ΕΞ 2020/16-07-2020 (Β’ 3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (Β’ 2872) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ