49397/25-08-2023
Σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για την βιωσιμότητα (ΔΒΕ) έτους 2023

Αθήνα, 25-8-2023
Αρ. Πρωτ.: 49397

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδια Διεύθυνση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΔΒΕ) ΕΤΟΥΣ 2023

Ταχ. Διεύθυνση: Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45 – Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210-880.2000

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ! ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης το έτος 2023, δύνανται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα:
α) Στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και ιδίως του άρθρου 124 (ΕΕΕΕ L 435)
β) Στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
γ) Στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΓΠ 2023-2027 για ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [C (2022) 8270/21.11.2022]
δ) στην υπ αριθμ. 1930/81861/22-7-2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει.
ε) Στην υπ’ αριθμ. 520/135074/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3072/09-05-2023) με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της βασικής εισοδηματικής στήριξης, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής στήριξης και της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 2021/2115 και το «Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ, όπως ισχύει
στ) Στην υπ’ αριθμ. 519/135068/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3071/09-05-2023) με θέμα “Καθορισμός οριζόντιων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το “Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ”, όπως ισχύει.
ζ) Στην αριθ. 43926/19-07-2023 Εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης αιτήσεων έτους 2023.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης απαιτείται η υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (στο εξής “αίτηση μεταβίβασης”) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ’ αριθμ. 520/135074/2023 ΥΑ, όπως ισχύει
Επισημαίνεται
Για το έτος 2023 δεν γίνονται δεκτές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2022, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 1930/81861/22-7-2015 ΥΑ , με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας (αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία) που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2022.

2.1 Υποχρέωση υποβολής της αίτησης μεταβίβασης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από τον κληρονόμο-αποδέκτη
β) η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων υποβάλλεται από τον μισθωτή των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης
Σε περίπτωση υποβολής του Υποδείγματος ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής των κληρονομούμενων ΔΒΕ, ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Ακύρωσης υπογεγραμμένων από εντολοδόχο, θα πρέπει να συνταχθεί πληρεξούσιο συμβόλαιο και όχι απλή εξουσιοδότηση, στο οποίο θα αναφέρεται με σαφήνεια η πρόθεση του εντολέα να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν τα δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης που κατέχει ή κληρονόμησε, με ενέργειες του εντολοδόχου.

2.2 Στάδια καταχώρησης και υποβολής της αίτησης μεταβίβασης

Τα βήματα, που ακολουθούνται, προκειμένου η αίτηση μεταβίβασης να υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

• ΒΗΜΑ 1 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Μετά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και τη λήψη κωδικού, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr μία από τις παρακάτω κατηγορίες μεταβίβασης:
• Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1)
• Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2)
• Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)
• Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6)
• Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7)
• Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 8)
• Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9)
• Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 11)
• Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή / και χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 12)

Με την επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας μεταβίβασης, επιλέγεται αυτόματα και το αντίστοιχο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης.

Ο μεταβιβαστής των δικαιώματων βασικής εισοδιματικής στήριξης εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους προσωπικούς του κωδικούς με διαπίστευση μέσω taxisnet και επιλέγει «Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων 2023» από το μενού Δικαιώματα 2023. Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφέρεται στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσει.

• ΒΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Στο επιλεγμένο υπόδειγμα ο μεταβιβαστής:

1. Τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (όσον αφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου), εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του. Τα πεδία Όνομα, Επώνυμο Πατρώνυμο είναι κλειδωμένα χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Αν ο αιτών επιθυμεί κάποια αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλει το Υπόδειγμα Νο7.

2. Συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου

3. Συμπληρώνει την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τόσο του ίδιου όσο και του αντισυμβαλλόμενου, μέσω της οποίας πραγματοποιείται κάθε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της μεταβίβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου οι συμβαλλόμενοι Επί παραδείγματι του παραπάνω σχολίου της αίτησης μεταβίβασης αποδέχονται ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω διεύθυνσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. Σε περίπτωση αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, η δήλωση e-mail απαιτείται μόνο από τον/τους κληρονόμο(-ους). Επισημαίνεται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλομένων είναι αυστηρά μοναδικές. Ο αιτών μπορεί να καταχωρήσει προαιρετικά email τρίτου ως εξουσιοδοτημένο αποδέκτη των ενημερώσεων σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης.

4. Συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τον αριθμό των εκταρίων και την περιφέρεια των επιλέξιμων αγροτεμαχίων προς μεταβίβαση (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης με γη). Με την επιλογή της αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος αποτελεί τον αποδέκτη της μεταβίβασης και συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, που κληρονομεί.
Μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του υποδείγματος, η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται ως ΠΡΟΧΕΙΡΗ.

• ΒΗΜΑ 3 – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το ως άνω πλήρως συμπληρωμένο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης εκτυπώνεται από την διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022. Στην περίπτωση αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος υπογράφει το υπόδειγμα και αυτό θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022.
Το ίδιο ισχύει και για την υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων, η οποία απαιτείται να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους-πλησιέστερους συγγενείς.
Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή και των δυο συμβαλλόμενων καθώς θα ζητηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επισύναψη τους στην αντίστοιχη εφαρμογή εφόσον οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της μεταβίβασης επιλεγούν στο δείγμα ελέγχου. Αδυναμία προσκόμισης των συγκεκριμένων παραστατικών κατά την πρόσκληση σε έλεγχο θα έχει σαν συνέπεια ακύρωση της μεταβίβασης

ΒΗΜΑ 4 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την οριστικοποίηση της αίτησης μεταβίβασης είναι απαραίτητη η αποδοχή από τον αποδέκτη ο οποίος : Εισέρχεται στην διαδικτυακή εφαρμογή eae2023.opekepe.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet όπου επιλέγοντας το μενού Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2023 θα μεταφέρεται στην οθόνη αποδοχής ή άρνησης της μεταβίβασης, όπου αν συμφωνεί θα επιλέγει την Αποδοχή και θα εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας θα του ζητείται η αναγραφή των λόγων μη αποδοχής.
Εφόσον η αίτηση μεταβίβασης γίνει αποδεκτή, λαμβάνει από την εφαρμογή αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου καιτρέπεται σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Οι αιτούντες εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχου.

2.3 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης ΔΒΕ

1. Η περίοδος υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2023 ορίζεται από 10/9/2023 έως 10/10/2023.

2. Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023.

2.4. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων

1. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της μεταβίβασης για το έτος 2023, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, συνοδευόμενη, πέρα των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών, και από τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας ή της εξαιρετικής περίστασης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2023 (περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων ) ορίζεται η 10/11/2023

2. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης για την εκπρόθεσμη υποβολή της μεταβίβασης για το έτος 2023, οι αιτήσεις απορρίπτονται. Οι γεωργοί ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

1. Ακύρωση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι επιθυμητή η ακύρωση και επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο με τα 2 υποδείγματα Υ/Δ ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, ένα για κάθε συμβαλλόμενο, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η αίτηση ακύρωσης οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το βήμα 2 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Ως καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για το έτος ενίσχυσης 2023 ορίζεται η 10/11/ 2023.

3. Αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία απορίπτονται. Συνεπακόλουθα η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει σε ισχύ και θα συμπεριληφθεί σε δείγμα ελέγχου.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

1. Τροποποίηση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι και μόνο όσον αφορά:
α) στην αλλαγή κατηγορίας μεταβίβασης, δηλαδή του υποδείγματος
β) στα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης
γ) στα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια
Σε περίπτωση αλλαγής του συμβαλλόμενου αποδέκτη, απαιτείται ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας εγκυκλίου, και εμπρόθεσμη υποβολή νέας αίτησης μεταβίβασης.

2. Στην περίπτωση συμφωνίας για τροποποίηση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι επιθυμητή η τροποποίηση, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται τροποποιημένη σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2.

3. Ως καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για το έτος ενίσχυσης 2023 ορίζεται η 10/11/ 2023.

4. Αιτήσεις τροποποίησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει ως έχει.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η δήλωση έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο τακτικός έλεγχος και η παρακολούθησή του, η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή η αποδοχή της μεταβίβασης, η πληρότητα του φακέλου και η εμπρόθεσμη υποβολή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι αποκλειστική ευθύνη των συμβαλλομένων στη μεταβίβαση. Η εμπρόθεσμη αίτηση μεταβίβασης λαμβάνεται υπόψη και η μεταβίβαση ισχύει για το τρέχον έτος ενίσχυσης μόνον εφόσον εγκριθεί από τον αποδέκτη. Οι μεταβιβάσεις όλων των κατηγοριών ελέγχονται μέσω μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσω δείγματος το οποίο προκύπτει από ανάλυση κινδύνου και τυχαία επιλογή.

• ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής από τον αποδέκτη της μεταβίβασης η αίτηση θεωρείται πλήρης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. (ΕΕ) 2115/2021, στην υπ’ αριθμ. 520/135074/2023 ΥΑ (ΦΕΚ Β 3072/09-05¬2023) Δεν ορίζει σχετικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και στην υπ’ αριθμ. 519/135068/2023 ΥΑ (ΦΕΚ Β 3071/09-05-2023), οι αντισυμβαλλόμενοι πληροφορούνται μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την έγκριση της μεταβίβασης. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και η “καρτέλα αγρότη”, στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν με όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για το αποτέλεσμα ελέγχου.

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Εφόσον μια αίτηση μεταβίβασης επιλεγεί σε δείγμα ελέγχου και απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, οι συμβαλλόμενοι γεωργοί πληροφορούνται μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την προσκόμιση των ζητούμενων παραστατικών. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και η “καρτέλα αγρότη”, στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Η ειδοποίηση θεωρείται νομίμως κοινοποιηθείσα μετά την παρέλευση 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλόμενων της αίτησης μεταβίβασης.
Τα ζητούμενα παραστατικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία η ειδοποίηση θεωρείται ως νομίμως κοινοποιηθείσα.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να προβεί σε διασταυρώσεις δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.

• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

1. Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών η αίτηση μεταβίβασης απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ταυτόχρονα ενημερώνεται και η “καρτέλα αγρότη”, στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.

2. Δε λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, δεν εξετάζονται επί της ουσίας και τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας με ταυτόχρονη ενημέρωση του αιτούντα μέσω αλληλογραφίας , εκτός περιπτώσεων αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η οποία οφείλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

6.1. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων γεωργών

1. Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για την βιωσιμότητα πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης μεταβίβασης και εφόσον έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από το μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.

2. Τα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

3. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης μεταβίβασης δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής με πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή ή στην εξαρτημένη εργασία δεν γίνονται αποδεκτές.

4. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση του με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το έτος, στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, όπως εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καταχώρηση. Μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή ακύρωσης, δεν είναι δυνατή η αύξηση των δικαιωμάτων προς μεταβίβαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει αύξηση του αριθμού δικαιωμάτων του μεταβιβαστή εκτός περιπτώσεων ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων μεταβίβασης βαρύνει του ίδιους τους αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι έχουν υπογράψει την αίτηση μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων κατόπιν των ελέγχων των αιτήσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κινεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στην νομοθεσία.
Εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης, δεν μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν καταγγελίας εμπλεκομένου για πλαστογραφία ή πλάνη, παρά μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υποβληθείσας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Οι συμβαλλόμενοι σε μία αίτηση μεταβίβασης θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 127, 129, 133 και 134. του Αστικού Κώδικα, δηλαδή να είναι ενήλικες (ημερομηνία γέννησης προγενέστερη της 1/1/2006), εκτός της περίπτωσης αποδέκτη κληρονομιάς. Οι ανήλικοι κληρονόμοι δύνανται να μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μόνο εφόσον προσκομισθεί σχετική δικαστική απόφαση που το επιτρέπει.

7. Όταν στην αίτηση μεταβίβασης εμπλέκεται νομικό πρόσωπο ο υπογράφων την αίτηση θα πρέπει να έχει τη σχετική αρμοδιότητα (νόμιμος εκπρόσωπος & διαχειριστής της περιουσίας της εταιρείας). Συνεπώς είναι απαραίτητη η υποβολή του καταστατικού της εταιρείας (ενδεχομένως και τυχόν τροποποιήσεων αυτού όπου ορίζεται το φυσικό πρόσωπο με τους ανωτέρω ρόλους) και σχετικής βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα που να αποδεικνύει ότι αυτό είναι το ισχύον.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ έτους 2023 οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για το έτος 2023» και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για την εισοδηματική στήριξη του έτους 2023, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2115/2021 και το στρατηγικό σχέδιο της χώρας όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εφαρμογή γραμμικής μείωσης ή αύξησης της αξίας των ΔΒΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι θεωρείται ότι έχουν γνώση του αριθμού των δικαιωμάτων που κατέχουν, πριν προβούν στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων καθώς και ότι γνωρίζουν ότι η μοναδιαία αξία ενδέχεται να τροποποιηθεί για το έτος 2023 λόγω, απαραίτητων για την τήρηση του ανώτατου δημοσιονομικού ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, γραμμικών μειώσεων ή/και αυξήσεων.

6.2 Όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή να εκμισθώνονται, συνοδευόμενα ή μη από γη.

2. Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης ή εκμίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Ο.Π.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2023, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σημείο 2 της παραγράφου 2.1 του κεφαλαίου 2 της αριθ. 43926/19-07-2023 Εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο αριθμός των δικαιωμάτων, που μεταβιβάζεται, να συνοδεύεται από μεταβίβαση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού εκταρίων επιλέξιμης γης.
Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη είναι δυνατή μόνο όταν τα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μεταβιβάζονται με γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα, με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. 520/135074/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3072/09-05-2023). Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας, με βάση τα οριζόμενα στο Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας και το άρθρο 12(2) της αριθ. 520/135074/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3072/09-05-2023).

3. Αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμος με τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα. Δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων για δύο συναπτά έτη, οδηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου στο Εθνικό Απόθεμα. Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης οδηγούνται στο εθνικό απόθεμα. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού που επιστρέφονται στο ΕΑ, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη μοναδιαία αξία.

4. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.
Το χρονικό διάστημα μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα πρέπει να επιτρέπει στο αποδέκτη να αποδεικνύει ότι έχει τη γη στην κατοχή του στις 31/5 του έτους υποβολής της αίτησης μεταβίβασης καθώς και για όλα τα έτη, που διαρκεί η μίσθωση.
Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων και μεταβιβαστή μετά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων. Η επιστροφή των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης κατά το έτος επιστροφής.»

7. ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΈΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ως «ταυτόχρονη διαδοχική μεταβίβαση» ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης που αποκτώνται από μεταβίβαση εντός του ίδιου έτους ενίσχυσης. Τέτοιες μεταβιβάσεις επιτρέπονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μεταβιβάζει οριστικά ή μισθώνει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα σε άλλο γεωργό
β) όταν λύεται μια μίσθωση δικαιωμάτων και ο ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων προβαίνει σε νέα μίσθωση ή οριστική μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων σε άλλο γεωργό.
γ) όταν λύεται μία μίσθωση δικαιωμάτων λόγω θανάτου ιδιοκτήτη-εκμισθωτή και ο κληρονόμος επιθυμεί να κληρονομήσει τα μέχρι τώρα εκμισθωμένα δικαιώματα. Αν ο κληρονόμος επιθυμεί περαιτέρω να τα μεταβιβάσει σε άλλον γεωργό τότε υποβάλλεται αρχικά το Υπόδειγμα 8 από το μισθωτή με την αποδοχή των κληρονόμων. Μετά την οριστικοποίηση της λύσης μίσθωσης λόγω θανάτου μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλουν το Υπόδειγμα Νο11 προκειμένου να λάβουν και να μεταβιβάσουν ταυτόχρονα τα κληρονομούμενα ΔΒΕ.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 25% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

1. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης ενίσχυσης έτους 2023 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Διευκρινίζεται ότι η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στη μοναδιαία αξία, η οποία παραμένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, εκεί όπου εφαρμόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% μικρότερη της αρχικής.

2. Η ως άνω παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι
β) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)
γ) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 11) και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι συγγενής α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγος με τον αποδέκτη.
δ) Στη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων (Υπόδειγμα 12) και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι.

3. Κατά τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) και κατά την ταυτόχρονη μίσθωση των δικαιωμάτων χωρίς γη των Υποδειγμάτων 11 και 12 εφαρμόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως α’ βαθμού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

4. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ως συγγένεια α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συγγένεια έχουν οι εξής:
α) οι γονείς με τα παιδιά
β) ο/η σύζυγος με τους γονείς της/του συζύγου αντίστοιχα

5. Για την απόδειξη της συγγένειας α’ βαθμού ή της συζυγικής σχέσης, κατά την αποδοχή της μεταβίβασης θα πρέπει να συμπληρώνεται το πεδίο ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ η οποία αποδεικνύεται μέσω πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί κατά τη στιγμή της αίτησης μεταβίβασης ώστε να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στον πίνακα Ι περιγράφονται οι περιπτώσεις μεταβίβασης και τα αντίστοιχα υποδείγματα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

1.
Αιτούμαι τη μεταβίβαση ιδιόκτητων δικαιωμάτων μαζί με οριστική μεταβίβαση ιδιόκτητης επιλέξιμης έκτασης
1
2.
Αιτούμαι μόνο τη μεταβίβαση ιδιόκτητων δικαιωμάτων, χωρίς γη
2
3.
Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι να κληρονομήσω τα ιδιόκτητα δικαιώματα του θανόντα
5
4.
Αιτούμαι την εκμίσθωση ιδιόκτητων δικαιωμάτων μαζί με εκμίσθωση ιδιόκτητης επιλέξιμης έκτασης
6
5.
Ενημερώνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων ή την αλλαγή νομικής μορφής
7
6.
Αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων
8
7.
Αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου ενός των συμβαλλόμενων της μίσθωσης με τη σύμφωνη γνώμη των κληρονόμων του.
8 με επιλογή του πεδίου “λόγω θανάτου”
8.
Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να τα κληρονομήσω
12 (συνδυασμός υποδείγματος 8 και 5)
9.
Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα (α) να τα κληρονομήσω και (β) να τα μεταβιβάσω σε άλλον γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης
8 με επιλογή του πεδίου “λόγω θανάτου” και στη συνέχεια 11
10.
Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι να κληρονομήσω τα ιδιόκτητα δικαιώματα του θανόντα και ταυτόχρονα να τα μεταβιβάσω σε τρίτο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης
Φ11
11.
Επιθυμώ τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς ταυτόχρονη λύση της μίσθωσης επιλέξιμης έκτασης και ταυτόχρονα να τα μεταβιβάσω σε τρίτο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης
Φ12

9.1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μαζί με γη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση γης (π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή κτλ) ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων, αντίστοιχης περιφέρειας. Τα αγροτεμάχια που θα επιλεγούν προς μεταβίβαση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2022 ως ιδιόκτητα του μεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο μεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεμάχιο μετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2023.

1. Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης “Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη” και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 1 “Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη», υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κτλ), που πραγματοποιήθηκε από 01.06. 2022 έως και 31.05.2023,
(γ) Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
(δ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση

9.2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης “Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη” και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 2 “Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη», υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Στις περιπτώσεις συγγένειας α’ βαθμού ή συζυγικής σχέσης, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(γ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση

9.3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5)

1. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα, ο οποίος στο άρθρο 1710 αναφέρει ότι «Κατά τον θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομία) περιέρχεται από τον νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από τον νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή) επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά».
Σε περίπτωση θανάτου γεωργού μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του έτους 2022 ή του έτους 2023 και έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων μεταβίβασης, την αίτηση μεταβίβασης κάνει ο κληρονόμος το επόμενο έτος από αυτό που έχει κατατεθεί εμπρόθεσμη ΕΑΕ επιλέγοντας στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης “Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς” και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου,
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 5 “Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς”, υπογεγραμμένο από τον κληρονόμο, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή. (β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου βασικής ενίσχυσης

3. Κληρονομιά βάσει διαθήκης
Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, ο κληρονόμος πρέπει να διαθέτει τα δικαιολογητικά (α) και (β) και επιπλέον απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά (γ) ως (ε) και κατά περίπτωση το (στ):
(γ) αντίγραφο της διαθήκης με το αντίστοιχο πρακτικό δημοσίευσης
(δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
(ε) πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης ή εν γένει προσβολής της εν λόγω διαθήκης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
(στ) Σε περίπτωση που βάσει διαθήκης τα δικαιώματα ή η κινητή περιουσία δεν καταλείπονται σε έναν μόνο κληρονόμο, υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων εκ διαθήκης, πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους.

4. Στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης, όπου από τη διαθήκη δε συνάγεται η διάθεση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ή εν γένει της κινητής περιουσίας, η κληρονομιά των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις της κληρονομιάς από το Νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή), όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα (“Μικτή κληρονομιά”). Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος καλείται να προσκομίσει, εκτός των δικαιολογητικών (α) ως (ε), επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά (η) και (θ).

5. Κληρονομιά από το Νόμο (εξ’ αδιαθέτου διαδοχή)
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, ο κληρονόμος υποβάλλει τα δικαιολογητικά (α) και (β) και επιπλέον υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά (ζ) ως (ι):
(ζ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
(η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
(θ) Υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων, πλήρως συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους-πλησιέστερους συγγενείς.
(ι) Στην περίπτωση που τα αναγραφόμενα στα δικαιολογητικά (η) και (θ) στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών διαφέρουν (π.χ. θυγατέρα που υπογράφει με το επώνυμο του συζύγου ενώ στο Πιστοποιητικό εμφανίζεται με το πατρικό της επίθετο), είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ή άλλου αντίστοιχου δημόσιου εγγράφου ή φωτοτυπίας των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του πλησιέστερου συγγενή, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση.

6. Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που οι συγκληρονόμοι – πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην από κατανομή των δικαιωμάτων, καθένας από τους συγκληρονόμους – πλησιέστερους συγγενείς δύναται να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα. (κ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται στην κληρονομιά Νομικό Πρόσωπο (Κοινωνία Κληρονόμων).

9.4 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6)

1. Μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μαζί με γη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ταυτόχρονη μίσθωση γης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιωμάτων που μισθώνονται με γη πρέπει να συνοδεύεται από μίσθωση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων. Τα αγροτεμάχια που θα επιλεγούν προς εκμίσθωση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2022 ως ιδιόκτητα του μεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητη η συμβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο μεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεμάχιο μετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2022.

2. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Η επιστροφή των δικαιωμάτων λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.

3. Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης “Εκμίσθωση δικαιωμάτων με γη” και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 6 “Εκμίσθωση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης», υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης ψηφιοποιημένης έκτασης. Λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01.06.2022 έως και 31.05.2023
(γ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση (δ) Ιατρικά Στοιχεία, εφόσον επιλέγεται μεταβίβαση ΔΒΕ κατηγορίας Εθνικού Αποθέματος

9.5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7)

Στην περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση “Αλλαγή προσωπικών στοιχείων” και υποβάλλει την αίτηση ακολουθώντας τα βήματα 1-4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
(α) Υπόδειγμα 7 “Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου», υπογεγραμμένο από τον αιτούντα, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα από αρμόδια αρχή.
(β) Βεβαίωση από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία ή άλλο σχετικό δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου.
(γ) Στην περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ΕΑΕ έτους 2021 ή 2022, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση απενεργοποίησης του παλαιού ΑΦΜ και βεβαίωση ενεργοποίησης του νέου ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ.
Τονίζεται ότι αλλαγή ΑΦΜ δικαιούχου προγενέστερη ή ίση της ημερομηνίας υποβολής ΕΑΕ 2020 δεν γίνεται δεκτή και συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων.
γ) Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής, τα εκάστοτε, ανάλογα με την νομική μορφή, απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας επί του συνόλου της αρχικής εκμετάλλευσης από το νέο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

9.6 ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Η’ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8)

1. Σε περίπτωση συμφωνίας των συμβαλλόμενων μπορεί να λάβει χώρα λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με γη (αφορά εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης με τα υποδείγματα Φ30 το έτος ενίσχυσης 2015 ή Φ6 το 2016 ή Φ6 το 2017 ή Φ6 το 2018 ή Φ6 το 2019 ή Φ6 2020 ή Φ6 2021 ή Φ6 2022 ) ή χωρίς γη (αφορά εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης με το υπόδειγμα Φ9 το έτος ενίσχυσης 2016 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020 ή 2021 ή 2022 ) πριν την αρχικά δηλωθείσα ημερομηνία λήξης.

2. Ο αποδέκτης – ενοικιαστής της πρότερης μεταβίβασης και νυν μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης “Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη” και υποβάλλει την αίτηση
μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 8 “Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη», υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Συμφωνητικό λύσης μίσθωσης της γης, υπογεγραμμένο και από τους δύο συμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που η αρχική μίσθωση ΔΒΕ περιελάμβανε και μίσθωση γης.

Επισήμανση: Στις αιτήσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 30-6-2023. Στις περιπτώσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31-5-2023. Όλα τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 10/10/2023.

3. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συμβαλλόμενων της μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα, η μίσθωση δεν λύεται αυτοδίκαια.
Σ’ αυτή την περίπτωση, προκειμένου να λυθεί η μίσθωση των δικαιωμάτων απαιτείται:
α) η υποβολή του σχετικού υποδείγματος λύσης της μίσθωσης των δικαιωμάτων καθώς και του συμφωνητικού λύσης μίσθωσης της γης, εφόσον απαιτείται, υπογεγραμμένα από τον συμβαλλόμενο και τους κληρονόμους του αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί προκύπτουν από το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή τη διαθήκη
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συμβαλλόμενου και
γ) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών + Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής) ή
δ) αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης + Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης + Πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης (σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης)
(ε) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση
Σε περίπτωση λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη λόγω θανάτου του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) των δικαιωμάτων:
1. προκειμένου οι κληρονόμοι να λάβουν τα κληρονομούμενα ΔΒΕ μπορούν να υποβάλλουν Υπόδειγμα Νο12 (συνδυασμός υποδείγματος Νο8 και Νο5)
2. προκειμένου οι κληρονόμοι να λάβουν τα κληρονομούμενα ΔΒΕ και να τα μεταβιβάσουν σε τρίτο πρόσωπο μπορούν να υποβάλλουν Υπόδειγμα Νο8 και μετά την οριστικοποίησή του να υποβάλλουν Υπόδειγμα Νο11, ακολουθώντας τα βήματα 1-4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση θανάτου του μεταβιβαστή-ενοικιαστή η αίτηση μεταβίβασης του παρόντος άρθρου συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται εμπρόθεσμα χειρόγραφη στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

9.7. ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9)

Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης “Εκμίσθωση δικαιωμάτων με γη” και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 9 “Εκμίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη», υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση
(γ) Ιατρικά Στοιχεία, εφόσον επιλέγεται μεταβίβαση ΔΒΕ κατηγορίας Εθνικού Αποθέματος

Επισήμανση: Στις αιτήσεις εκμίσθωσης ΔΒΕ χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) η έναρξη της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023, ήτοι 11-9-2023. Το ανωτέρω δεν επηρεάζει την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 10/10/2023.

2. Ο μισθωτής θεωρείται ότι κατέχει τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του κάθε έτους ενίσχυσης, για το οποίο διαρκεί η μίσθωση, δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της μίσθωσης. Η επιστροφή των δικαιωμάτων λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.

9.8 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11)

1. Σε περίπτωση που κληρονόμος επιθυμεί να κληρονομήσει και στη συνέχεια να μεταβιβάσει σε έναν ή περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, που κληρονομεί, το ίδιο έτος ενίσχυσης 2023, υποβάλλει το Υπόδειγμα 11. Σε περίπτωση που γεωργός επιθυμεί να αιτηθεί τη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το έτος ενίσχυσης 2023 καθώς και να μεταβιβάσει ιδιόκτητα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, διαφορετικά από αυτά που κληρονομεί το 2023, δεν υποβάλλει το Υπόδειγμα 11 αλλά ξεχωριστά υποδείγματα, δηλαδή το Υπόδειγμα 5 για τα κληρονομούμενα ΔΒΕ και το σχετικό υπόδειγμα για την επιθυμητή κατηγορία μεταβίβασης των ιδιόκτητων δικαιωμάτων του.

2. Το Υπόδειγμα 11 συνίσταται ουσιαστικά από δύο αιτήσεις μεταβίβασης. Η πρώτη είναι υποχρεωτικά η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) ενώ η δεύτερη δύναται να είναι:
α) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 1) , σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί την ταυτόχρονη μεταβίβαση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων με γη.
β) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί τη ταυτόχρονη μεταβίβαση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων χωρίς γη
γ) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 6), σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης.
δ) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 9), σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων χωρίς γη
Επισήμανση: Τα αγροτεμάχια του θανόντα δύναται να μισθωθούν ταυτόχρονα με δικαιώματα βάσει του ποσοστού ιδιοκτησίας που προκύπτει από την πρότερη κληρονομιά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αναγκαία η επισύναψη παραστατικών ιδιοκτησίας που να δικαιολογούν τη μίσθωση μεγαλύτερου ποσοστού. Εναλλακτικά ο κληρονόμος -μεταβιβαστής μπορεί να υποβάλει συνδυασμό Υποδειγμάτων (Νο6 και Νο2 ή Νο6 και Νο9)

3. Το Υπόδειγμα 11 μπορεί να υποβληθεί και μετά από λύση μίσθωσης το έτος 2023 λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη εκμισθωτή των ΔΒΕ. Στην περίπτωση αυτή, προηγείται η οριστική υποβολή της αίτησης λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (με απαραίτητη προϋπόθεση την επιλογή του πεδίου “λόγω θανάτου”).
3. Κατά τη συμπλήρωση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του Υποδείγματος 11, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία μεταβίβασης άρθρων της παρούσας εγκυκλίου και υποβάλλονται τα οριζόμενα στα εν λόγω άρθρα δικαιολογητικά.

9.9. ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12)

1. Σε περίπτωση που γεωργός επιθυμεί να λύσει τη μίσθωση δικαιωμάτων πριν τη ημερομηνία λήξης και να μεταβιβάσει σε έναν ή περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, των οποίων λύεται η μίσθωση, το ίδιο έτος ενίσχυσης 2023, υποβάλλει το Υπόδειγμα 12. Σε περίπτωση που γεωργός επιθυμεί να αιτηθεί τη λύση της μίσθωσης δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, ιδιόκτητα , διαφορετικά από αυτά, για τα οποία λύει τη μίσθωση το 2023, δεν υποβάλλει το Υπόδειγμα 12 αλλά ξεχωριστά υποδείγματα, δηλαδή το Υπόδειγμα 8 για τα εκμισθωμένα και το σχετικό υπόδειγμα για την επιθυμητή κατηγορία μεταβίβασης των υπόλοιπων ιδιόκτητων δικαιωμάτων του.

2. Το Υπόδειγμα 12 συνίσταται ουσιαστικά από δύο αιτήσεις μεταβίβασης. Η πρώτη είναι υποχρεωτικά η λύση της μίσθωσης των δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 8) και δεύτερη δύναται να είναι:
α) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 1), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί την ταυτόχρονη μεταβίβαση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, με γη.
β) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί τη ταυτόχρονη μεταβίβαση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, χωρίς γη
γ) η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
δ) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 6), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, με εκμίσθωση γης
ε) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 9), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, χωρίς γη

3. Κατά τη συμπλήρωση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του Υποδείγματος 12, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία μεταβίβασης άρθρων της παρούσας εγκυκλίου και υποβάλλονται τα οριζόμενα στα εν λόγω άρθρα δικαιολογητικά.

Επισήμανση: Στις αιτήσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 11-9-2023. Στις περιπτώσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31-5-2023. Όλα τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 10/10/2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ