49022/2022
Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Β. Καταβολή επιδόματος μετεγκατάστασης ωφελουμένων που θα προσληφθούν μέσω του ανωτέρω προγράμματος.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) και ιδίως την παρ. 1.

2. Το άρθρο 12 του Κεφαλαίου Β’ «Κίνητρα Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού» του ν. 849/1978 (Α’ 323).

3. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

8. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

12. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

15. Το άρθρο 22, τα κεφάλαια Ι και ΙΙ και το παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής (L 187).

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

17. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

18. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

19. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

20. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

24. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

25. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

26. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

27. Το π.δ. 6/2022«Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

28. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

29. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

30. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

31. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968 διόρθωση σφάλματος).

32. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/8-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

33. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

34. Την υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

35. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

36. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

37. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

38. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύκλιο «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

39. Το υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εφαρμογή Κλίμακας Μοναδιαίου Κόστους για την αποζημίωση δαπανών της δράσης “Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης”, προσαρμοσμένο στο άρθρο 48 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις”».

40. Την υπ’ αρ. 63701/8-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ2Σ746ΜΤΛΡ-8ΓΑ).

41. Την υπό στοιχεία 27295/ΕΥΚΕ435/4-3-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

42. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

43. Τις υπ’ αρ. 3344/61/15-6-2021, 4192/82/28-7-2021 και 6315/138/30-11-2021 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

44. Την υπ’ αρ. 61340/30-7-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

45. Τις υπ’ αρ. 960/30-7-2021 (ΑΔΑ:64ΓΜ4691Ω2-ΥΣΕ) και 673/29-7-2021 (ΑΔΑ: ΕΗΛΚ4691Ω2-1ΥΕ) αποφάσεις αναλήψεις υποχρέωσης.

46. Την υπ’ αρ. 59327/10-8-2021 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 65Α746ΜΤΛΚ-2ΛΗ).

47. Την υπ’ αρ. 59533/10-8-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

48. Την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού και της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας των περιοχών απολιγνιτοποίησης και ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών κινήτρων για τη γεωγραφική κινητικότητα αυτών.

49. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται συνολική δαπάνη ύψους έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493 και 0653). Ειδικότερα, το ποσό των 2.300.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2021ΣΕ03400001 και το ποσό των 700.000,00 από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2022: 1.310.000,00 ευρώ

Για το έτος 2023: 1.690.000,00 ευρώ.

Αποφασίζουμε:

Α. Την κατάρτιση του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», και

Β. την καταβολή επιδόματος μετεγκατάστασης ωφε-λουμένων που θα προσληφθούν μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Άρθρο 1

Ταυτότητα της δράσης

1. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές σε εξειδικευμένο προσωπικό και αφορά στην επιχορήγηση των τοπικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη διακοσίων (200) ανέργων.

2. Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

i. 140 για τους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

ii. 60 για τον Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 200 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www. oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης – Χρηματοδότηση – Επιλέξιμες περιοχές

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300.000€) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

– Για το έτος 2022: 1.060.000,00 ευρώ

– Για το έτος 2023: 1.240.000,00 ευρώ

2. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται οι Δήμοι των ΠΕ Κοζάνης (Δήμοι Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού) και ΠΕ Φλώρινας (Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπο-νται στην παρούσα δράση, χορηγούνται είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis) είτε βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής. Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικά δικαιούχο στο πεδίο του πίνακα δαπανών. Η επιχείρηση για κάθε κύκλο ξεχωριστά επιλέγει στην αίτηση χρηματοδότησης το ίδιο καθεστώς ενίσχυσης για όλες τις αιτηθείσες θέσεις της κατηγορίας δαπανών.

Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στο εν λόγω Κανονισμό θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνι-στούν ενίσχυση με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής.

Α) Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσ-σονος σημασίας (de-minimis).

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση».

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μία επιχείρηση βάσει της δράσης αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μην χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (υπό στοιχεία 59886/ ΕΥΚΕ913/11-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση, Β’ 2417) ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de minimis) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρχείου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013). Στην έγγραφη αυτή ενημέρωση θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4 του άρθρου 3 Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013).

Β) Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, οι ενισχύσεις που χορηγούνται αφορούν σε οιεσδήποτε επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης·

β) δεν έχουν ακόμη προβεί σε διανομή κερδών· γ) δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης.

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα είτε καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της δραστηριότητα.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας μίας επιχείρησης για τα στοιχεία α) και γ) γίνεται μέσω του καταστατικού της επιχείρησης και του στοιχείου β) από τα φορολογικά έντυπα.

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ), οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση.

Επιπλέον, στο παράρτημα Ι, παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού, ορίζεται ότι: «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια της παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι καθώς και του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης. Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΓΚΑΚ:

– Με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση.

– Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορί-σιμες επιλέξιμες δαπάνες.

– Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.

– Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σω-ρευθούν με οποιεσδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευ-θούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το υψηλότερο σχετικό όριο συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης από τον ΓΚΑΚ ή άλλον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή,

Άρθρο 3

Φορέας υλοποίησης της δράσης

1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος, ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

2. Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στη δράση υλοποιείται από τα ΚΠΑ 2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΔ, όπως ισχύουν μέσω του ΠΣΚΕ.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι – Ωφελούμενοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1 Δικαιούχοι

1. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγα-λόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

3. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση,

γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

ε. η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα,

στ. η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στη δράση πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δύναται να ενταχθεί στη δράση εφόσον καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία της αξιολόγησης.

4. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της πρότασης, ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι υπάρχει μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

α. Έλεγχος στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προ-κειμένου να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε πρόσληψη προσωπικού για την υποχρέωση κάλυψης της μείωσης προσωπικού.

β. Ενημέρωση του δικαιούχου σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πρόσληψη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και προσκόμισης αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζοντας σχετική προθεσμία.

5. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού όταν συντελείται κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:

α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση,

ε. η φυλάκιση και ο θάνατος,

στ. η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ 2 κατά την αξιολόγηση.

4.2. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων

1. Δεν εντάσσονται στη δράση:

α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4488/2017.

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

δ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ε. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς, δεν είναι επιλέξιμες:

αα. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

ββ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γγ. ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλού-νται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

στ) Επιχειρήσεις για ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου.

ζ) Επιχειρήσεις για ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

η) Επιχειρήσεις για ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η υποχρέωση ή η κατά προτίμηση χρήση εγχώριων αγαθών ή υπηρεσιών έναντι των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς (ε) έως και (η) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι δεν τυγχάνουν ενίσχυσης και εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

θ) Τα νυχτερινά κέντρα.

ι) Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

ια) Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό. ιβ) Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιγ) Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

ιδ)Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ιε) Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ιστ) Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι), οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ιζ) Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

ιη) Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/ και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

ιθ) Επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 εφόσον έχουν επιλέξει να ενταχθούν οι χορηγηθείσες ενισχύσεις στον ανωτέρω Κανονισμό.

Σύμφωνα με την εξαίρεση του στοιχείου γ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ σχετικά με τα καθεστώτα ενισχύσεων εκκίνησης, οι προβληματικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες κατά την εφαρμογή του άρθρου 22 του ΓΚΑΚ υπό την προϋπόθεση ότι δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερες μεταχείρισης απ’ ότι άλλες επιχειρήσεις.

2. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

4.3 Ωφελούμενοι – Άνεργοι

1. Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. των ΚΠΑ2 που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες περιοχές της παρούσας δράσης και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δικαιούχων σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατά την υπόδειξη των ωφελούμενων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμέ-νης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

γ. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις:

α. Άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους στην επιχείρηση:

αα. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

ββ. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

γγ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση, και

δδ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

εε. κατοικούσαν μόνιμα σε περιοχές οι οποίες απείχαν λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από τον Δήμο Μεγαλό-πολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασίας, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.

β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

δ. Άτομα τα οποία:

αα. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),

ββ. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων (ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά),

γγ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), και

δδ. δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

3. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες – Προϋπολογισμός πράξεων

5.1 Ποσό επιχορήγησης

1. Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

2. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολο-γικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

3. Η δράση θα υλοποιηθεί με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ με τίτλο «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης “Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)”», βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933 ευρώ μηνιαίως και 11.196 ευρώ σε 12μηνη βάση.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται μηνιαίως στα 933 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνεται και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση, ως εξής:

Κατηγορία ανέργου
Ωφελούμενοι δράσης (άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του

ΟΑΕΔ των ΚΠΑ2 που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες περιοχές της παρούσας δράσης)
Ποσοστό επιχορήγησης
100%
Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης
933
Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

5.2 Δημόσια δαπάνη – Διάρκεια υλοποίησης

1. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Το ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ
Ωφελούμενοι δράσης (άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. των ΚΠΑ2 που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες περιοχές της παρούσας δράσης)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
11.196=12 ΜΗΝΕΣ Χ 933

(100%)
2. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 € (ή των 100.000 € όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

3. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία νεοσύστατη επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 800.000 € τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 3γ και 5 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και των προϋποθέσεων σώρευσης του άρθρου 8 αυτού. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του ΓΚΑΚ, για τις μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις, τα σχετικά ανώτατα ποσά μπορούν να διπλασιαστούν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η ιδιότητα μικρής και καινοτόμου επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό ΜΜΕ του παραρτήματος Ι του ΓΚΑΚ.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

2. Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στη Δ.ΥΠ.Α. όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο προγράμματος. Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση και σε επόμενους κύκλους ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει.

3. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής:

α. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

β. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web Browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφε-ρόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολο-γητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση που εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses.

Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαι-ολογητικά.

δ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – Δ.ΥΠ.Α.- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

ε. Τροποποιήσεις/διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

στ. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης), οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ).

ζ. Επισυναπτόμενα έγγραφα: Επιπρόσθετα οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά: α) είτε

i. με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ila), είτε

ii. με τη σώρευση ενισχύσεων με βάση την παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Hb) και β) με τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου θα οριστεί στη Δημόσια Πρόσκληση. Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από την παρούσα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

4. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

5. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

6. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσι-ακού προϋπολογισμού.

7. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

8. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ-κειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Άρθρο 7

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης – Έγκριση πράξεων

7.1 Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης

Το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή το τμήμα Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε περίπτωση ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στη δράση, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Αντίστοιχα, αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) ή ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

7.2 Κριτήρια αξιολόγησης – Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση. Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης/ οριστικοποίησης υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

2. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννή-σου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», και περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης.

ΣΤΑΔΙΟ Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) Δ.ΥΠ.Α. σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης -αξιολογητές, οι οποίοι εξετάζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ο οποίος γίνεται εντός του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, έλεγχος τυχόν εκκρεμών ανακτήσεων) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α.), του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – Δ.ΥΠ.Α. – e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

3. Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως και σε δραστηριότητες που αφορούν σε μετέπειτα στάδια επαλήθευσης και πληρωμών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι – αξιολογητές δεν διενεργούν κατά την υλοποίηση της δράσης επιτόπιες ή και διοικητικές επαληθεύσεις σε πράξεις που έχουν αξιολογήσει προκειμέ-νου να διασφαλίζεται η διακριτότητα των ρόλων και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο ΠΣΚΕ όλα τα στοιχεία της αίτησης τα οποία καταχωρήθηκαν από τον δυνητικά δικαιούχο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Όλα τα πεδία της ενέργειας αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δυνητικά δικαιούχος.

5. Η αξιολόγηση των σταδίων Α «Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης» και Β «Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων» γίνεται σε τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης, του οποίου οι ερωτήσεις έχουν ενσωματωθεί στο ΠΣΚΕ. Ο αξιολογητής καλείται να συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις, αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου και εισάγει τη σχετική τιμή του κάθε κριτηρίου (ναι/όχι/δεν απαιτείται).

6. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης επιπλέον αξιολογείται και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των δυνητικά δικαιούχων της ενίσχυσης σχετικά: είτε

i) με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ha της παρούσας, για τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών, είτε ii) με τη σώρευση ενισχύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 αντίστοιχα του Παραρτήματος Hb, και για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Σε περίπτωση εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται και η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά που έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω οφειλές είναι άμεσα απαιτητές και δεν δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση [άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)].

8. Στη συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

9. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης από τον αξιολογητή ακολουθεί η αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

10. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο αξιολόγησης, ο οποίος εξετάζει και οριστικοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης. Έχοντας την τελική ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης μπορεί, όπου κρίνει σκόπιμο, να αλλάξει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και να διαφοροποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης με κατάλληλη τεκμηρίωση.

11. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης, ορίζοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

12. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), εκδίδεται η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική).

13. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2.

14. Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό, αρμόδιο για την αξιολόγηση είναι το τμήμα Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των ΚΠΑ 2 αντίστοιχα.

15. Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ή Γραφείο Απασχόλησης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.

7.3 Έγκριση

1. Στην εγκριτική απόφαση της πράξης προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, το ποσό της επιχορήγησης για την κατηγορία ωφελούμενου και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη είτε α) τα ποσά που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, δηλαδή για το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη και έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), είτε β) τα ποσά που έχει λάβει βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης της παρ. 3γ του άρθρου 22 του Καν. 651/2014.

2. Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους αναζητούντων εργασία των Υπηρεσιών (ΚΠΑ 2), μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α. την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση, και

β. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

Η υπόδειξη γίνεται από το ΚΠΑ 2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα στο οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

3. Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία (εφεξής εργασιακός σύμβουλος), αρχικά προβαίνει σε αναζήτηση εγγεγραμμένων ανέργων στο ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση (έδρα ή υποκατάστημα) που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος άνεργος σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας. Στην περίπτωση που βρεθεί άνεργος στο ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση, τότε η επιχείρηση ενημερώνεται με σχετικό έγγραφο ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του παρόντος κεφαλαίου.

Στην περίπτωση που δεν βρεθεί άνεργος κατά τα ανωτέρω, τότε ο εργασιακός σύμβουλος αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4.3 του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου, των οποίων η μόνιμη κατοικία απέχει 100 χιλιόμετρα και άνω από το χώρο δραστηριότητας του δικαιούχου.

Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ 2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά έως δέκα (10) ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και εξάγοντας σχετική λίστα δυνητικά ωφελουμένων.

Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο περισσότερων ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον αριθμό των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας. Εάν υπάρξουν υποψήφιοι με τον ίδιο χρόνο ανεργίας, προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της αρχικής θέσης.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπόδειξης ανέργων θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

4. Ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί είτε ταυτοχρόνως είτε με βάση τη σειρά προσέλευσης των υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία.

5. Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

6. Είναι δυνατή η επιμήκυνση, της ως άνω προθεσμίας για την υπόδειξη και την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Η αίτηση του εργοδότη για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του 90 ήμερου (60 και 30 ημέρες επιμήκυνση).

7. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δήλωσαν κατά την αίτησή τους.

8. Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος που συμμετέχει στη δράση, με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, πρέπει να συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. (e- services) το απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

9. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και τη λήξη ή την αποχώρησή τους από τη δράση (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως). Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου.

10. Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται στο ΠΣΚΕ. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη του δικαιούχου. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα.

11. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από τη λήξη της δράσης, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση ή απόλυσή του, προκειμένου να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα απασχόλησής του.

12. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας της δράσης (follow-up).

7.4 Διαδικασία ενστάσεων και αντιρρήσεων

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708)].

2. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης και οι αντιρρήσεις κατά αποφάσεων καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ 2, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (όπως ο αριθμός εργαζομένων που δικαιούται η επιχείρηση).

3. Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δι-καιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2 του δικαιούχου όπου απασχολείται ο ωφελούμενος, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ 2 ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.

Άρθρο 8

Διαδικασία υλοποίησης- Παρακολούθηση πράξεων

8.1 Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης

α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης

Εντός 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για καταβολή της ενίσχυσης με τα σχετικά δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ 2, όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

β) Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό με άλλο πρόσφορο μέσο (όπως κατάθεση στην Υπηρεσία ή email) είναι τα εξής:

i) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε επιδόματα εορτών και αδείας.

ii) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. και δεν απαιτείται να υποβληθούν από τον δικαιούχο.

iii) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της ενίσχυσης).

iv) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι τηρεί τους όρους της δράσης και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα που αιτείται να ενισχυθεί.

Οι αρχικές και οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, καθότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της ενίσχυσης.

γ) Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και ειδικά στην ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή των τελικών πληρωμών των δικαιούχων, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση:

i) Υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης.

ii) Φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας.

δ) Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού καταβολής της ενίσχυσης, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει ο όρος της παρακράτησης στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζει στην Υπηρεσία ο δικαιούχος.

8.2 Παρακολούθηση πράξεων – Επαληθεύσεις – Πιστοποιήσεις

1. Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης, όπως έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ, όλων των στοιχείων που αφορούν τη δράση, όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

2. Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

3. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 8.1 του άρθρου 8 του παρόντος κεφαλαίου.

4. Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. – Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.» του ν. 4144/2013 «i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

6. Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της εκδίδεται σχετική απόφαση (ενδεικτικά για ανάκληση, απόρριψη καταβολής επιχορήγησης) από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.

7. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκ-δοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ2.

8. Εάν κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης, διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αντιρρήσεις και για την επιτόπια και για τη διοικητική επαλήθευση προ-βλέπονται μετά την παραλαβή από τον δικαιούχο της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, η οποία είναι καταχωρημένη στο ΠΣΚΕ.

8.2.1 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

1. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

2. Συνιστάται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του προς επιχορήγηση υπαλλήλου και πριν το πρώτο αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση και η δεύτερη πριν τη λήξη της δράσης.

3. Επιπλέον επιτόπιες πέραν των δύο, δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της δράσης κατά την κρίση του Προϊσταμένου.

4. Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

5. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύ-ον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

6. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Το έντυπο της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης θα αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την καταβολή ενίσχυσης του διμήνου που θα έπεται χρονικά και θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

7. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:

α. Η λειτουργία της επιχείρησης.

β. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού.

8.2.2 Διοικητική Επαλήθευση – Πιστοποίηση

1. Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Ειδικότερα κατά τη διοικητική επαλήθευση ελέγχονται τα εξής:

α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).

β. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α.

γ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της ενίσχυσης).

δ. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι τηρεί τους όρους της δράσης και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα που αιτείται να ενισχυθεί.

2. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.

3. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και ειδικά στην ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή των τελικών πληρωμών των δικαιούχων ελέγχονται τα κάτωθι:

α. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης,

β. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα (κατά την τελική πληρωμή).

γ. Η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου -εξόδου στο ΠΣΚΕ.

8.3 Καταβολή ενίσχυσης

1. Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης ή υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α.

3. Η καταβολή του πρώτου και του τελευταίου διμήνου συνδέεται με την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου-εξόδου των επιχορηγουμένων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 του παρόντος κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θα έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις δράσης

9.1 Διαδικασία τροποποιήσεων

1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ 2). Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως ορίζονται του παρόντος κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους της δράσης και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:

α. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

β. Αλλαγή νομικής μορφής.

γ. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.

δ. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης. ε. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος. στ. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης φόρμας στο ΠΣΚΕ, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

9.2 Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης

1. Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου. Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α.

2. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών (σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κεφαλαίου) είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη μέσω του ΠΣΚΕ, που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της δράσης και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ 2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

9.3. Τροποποίηση/επικαιροποίηση απόφασης ένταξης Σύμφωνα με το ΣΔΕ και τη Διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις ΚΕ), η απόφαση ένταξης πράξεων τροποποιείται στις εξής περιπτώσεις:

– όταν υπάρχει αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού,

– όταν ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων μειώνεται σε ποσοστό άνω του 20%.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που δεν επιφέρουν τις παραπάνω αλλαγές (όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης, αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου: νομικής μορφής, επωνυμίας επιχείρησης κ.λπ.), η απόφαση ένταξης επικαιροποιείται.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις

1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση της δράσης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις της δράσης σύμφωνα με την παρ. 4.3 του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου. Επίσης, ελέγχεται ότι έχει συμπληρωθεί το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/ Εξόδου του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε στο ΠΣΚΕ. Ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται πρέπει να είναι της ίδιας ειδικότητας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και να υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ωφελούμενου, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας.

4. Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος κεφαλαίου.

5. Στις περιπτώσεις:

α. Μη αντικατάστασης του προσωπικού, η δράση διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.

β. Αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της.

γ. Μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

δ. Στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (όπως κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο, είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

6. Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δράσης η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη της να προβεί σε αντικατάσταση.

7. Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης, πλην της περίπτωσης που η πρόσληψη καλύπτει την αντικατάσταση δεσμευόμενου προσωπικού.

8. Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση κενής θέσης δεσμευόμενου ή και επιχορηγούμενου προσωπικού, η οποία δεν θεωρείται μείωση προσωπικού.

9. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

10. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχορηγούμενων ατόμων ταυτόχρονα και σε άλλα προγράμματα ή επενδυτικά σχέδια, στα οποία επιχορηγείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της δράσης οι επιχορηγούμενοι να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα.

Άρθρο 11

Διακοπή – Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70).

Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 και των άρθρων 98 και 136 του ν. 4270/2014. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06).

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση πράξεων

1. Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση συντάσσεται η τελική διοικητική επαλήθευση η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο της πράξης και έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης μέσω του ΠΣΚΕ.

2. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης στο δικαιούχο. Με τη βεβαίωση αυτή:

α. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης (τα παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της πράξης).

β. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμής καθώς και του τελικού αιτήματος.

γ. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς.

δ. Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης.

ε. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης και ειδικότερα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται, και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων (όπως απογραφικά δελτία εισόδου- εξόδου ωφελουμένων).

στ. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθε-ωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης στον δικαιούχο ηλεκτρονικά. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον φάκελο πράξης.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του παρόντος κεφαλαίου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.

3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.

5. Να τηρούν και να ενημερώνουν τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.

Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 14

Πληροφόρηση

1. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www. ependyseis.gr/mis) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής του α’ κύκλου ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση.

2. Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.oaed.gr), και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).

Η δημόσια πρόσκληση της δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

3. Επίσης συντάσσεται δελτίο τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

4. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

5. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.

6. Η Δ.ΥΠ.Α., αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., συνοπτικές πληροφορίες υπό την τυποποιημένη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

7. Η Δ.ΥΠ.Α. για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπό-μενα στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 15

Λοιπές διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Καταβολή επιδόματος μετεγκατάστασης ωφελουμένων που θα προσληφθούν μέσω του Προγράμματος του Κεφαλαίου Α

Άρθρο 1

Στόχος -Αντικείμενο

Στόχος της καταβολής επιδόματος μετεγκατάστασης είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων στους ωφελουμένους του Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κεφαλαίου Α της παρούσας, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς τις περιοχές που είναι άμεσα επηρεαζόμενες από την απολιγνιτοποίηση, ήτοι στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός δαπάνης

Για την υλοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου προκα-λείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 0653) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2022: 250.000 ευρώ

Για το έτος 2023: 450.000 ευρώ.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης

Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης είναι οι ωφελούμενοι του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Με-γαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» του κεφαλαίου Α, και οι οποίοι διαθέτουν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται στις περιοχές του Δήμου Μεγα-λόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

2) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται εκτός των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος του κεφαλαίου Α, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση της κατοικίας που έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2,

3) ο τόπος μετεγκατάστασής τους απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Άρθρο 4

Ποσό και διάρκεια καταβολής του επιδόματος

Στους ωφελούμενους του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την

απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται στις περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να προσληφθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, παρέχονται ως κίνητρα με την μορφή επιδόματος, τα εξής: α. Ποσό ύψους 1.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί κατά 75% στην αρχή του ανωτέρω προγράμματος και το υπόλοιπο 25% στο τέλος αυτού,

β. ποσό ύψους 200 ευρώ μηνιαίως, πλέον των προβλεπόμενων αμοιβών που θα λάβουν από την επιχείρηση, για ανώτατο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
α. Επίδομα μετεγκατάστασης ωφελουμένων
1.000 ευρώ (75% κατά την έναρξη και 25% κατά την λήξη του προγράμματος)
β. Επίδομα μετεγκατάστασης (μηνιαίο)
2.400 ευρώ=12 μήνες Χ 200 ευρώ
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από την Δ.ΥΠ.Α. απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελουμένων που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής δαπάνης με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.

Άρθρο 5

Λοιπές διατάξεις

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά καταβολής του επιδόματος, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εξειδικεύονται στη δημόσια πρόσκληση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ A

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIa
Υ.Δ. Ν. 1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE

MINIMIS)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIb
Υ.Δ. Ν. 1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ΚΑΝ.651/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μεθοδολογία αξιολόγησης & τεκμηρίωση επιλογής άμεσης αξιολόγησης για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΡΟΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ όπως περιγράφεται στο Οργανόγραμμα -Δ.ΥΠ.Α ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση ΔΣ: 2505/57/24.07.2018 όπως ισχύει).
1
ΝΑΞΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
2
ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
3
ΘΗΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
4
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
5
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
6
ΘΑΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ
7
ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
8
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
9
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
10
ΣΑΠΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
11
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
12
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ
14
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ
15
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
16
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17
ΚΙΑΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
18
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
19
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
20
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
21
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
22
ΚΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
23
ΛΑΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
24
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
25
ΧΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
26
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
27
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
28
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ
29
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
30
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σημείωση: Σε περίπτωση τροποποίησης του προσωπικού του ΚΠΑ2, ο ανωτέρω Πίνακας αναπροσαρμόζεται αναλόγως, με Απόφαση ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ