48793/13-05-2022
Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 «Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα-Μεταφορά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων»

Αριθμ. 48793/2022

(ΦΕΚ Β’ 2416/16-05-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 48.
2. Του ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α’171).
3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113).
4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
6. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
7. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

Β. 1. Την υπό στοιχεία ΔΣ/06/Α01/2022/14-04-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της μεταφοράς στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του φυσικού (έγχαρτου) και ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών αντίστοιχων συστημάτων που το υποστηρίζουν, του αρχείου σημάτων, καθώς και η αναγκαία και επαρκής στελέχωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές.
2. Την υπ’ αρ. 47018/06-05-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαπίστωση ολοκλήρωσης μεταφοράς αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, περί εμπορικών σημάτων, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της μεταφοράς στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του φυσικού (έγχαρτου) και ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών αντίστοιχων συστημάτων που το υποστηρίζουν, του αρχείου σημάτων, καθώς και η αναγκαία και επαρκής στελέχωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές και τίθεται σε ισχύ το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 (Α’ 63).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ