486354/03-04-2024
Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

e-ΕΦΚΑ 03/04/2024
Α. Π.: 486354

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
– ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο : 210 – 5285569
e-mail : tm.asfalisismm@efka.gov.gr
– ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Γ. Θεοδωρακάκης
Τηλέφωνο : 210 – 5285592
e-mail : tm.asfalisis@efka.gov.gr

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια»

ΣΧΕΤ: Το άρθρο 11 του ν. 4926/2022 (Φ.Ε.Κ. 82/τ.Α’/20-04-2022), όπως ισχύει.

Κατόπιν ερωτημάτων Τοπικών Διευθύνσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 (Φ.Ε.Κ. 82/τ.Α’/20-04-2022) «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ως προς το καθεστώς ασφάλισης των προσώπων που απασχολούνται στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α) Στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, τη διακυβέρνηση του πλοίου αναλαμβάνει πλοίαρχος ή κυβερνήτης και επιτρέπεται να εργάζονται σε αυτά πλήρωμα και βοηθητικό προσωπικό.

Για το ασφαλιστικό καθεστώς των ανωτέρω προσώπων προβλέπονται τα εξής:
● οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στο πλοίο, ασφαλίζονται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) με βάση τη νομοθεσία του.

● οι κυβερνήτες, μη απογεγραμμένοι ναυτικοί:
α) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ασφαλίζονται ως Μισθωτοί με βάση τη νομοθεσία του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
β) εφόσον απασχολούνται μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ασφαλίζονται ως Μη Μισθωτοί με βάση τη νομοθεσία του e-ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ).

● το βοηθητικό προσωπικό, υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται αναλογικά και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής για τα οποία δεν υφίσταται οργανική σύνθεση πληρώματος, ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότητας.

Β) Στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, προβλέπεται η ύπαρξη και επιπλέον λοιπού προσωπικού, το οποίο προσλαμβάνεται για την εξυπηρέτηση των επιβατών και ασφαλίζεται στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (μικρά επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών – κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αριθμ. 23, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2122/01/2000/ 11.2.2000 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 231), ή πλοία αναψυχής ή επιβατηγά τουριστικά πλοία τα οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με σκοπό τη θαλάσσια περιήγηση ή τη λήψη θαλασσίου λουτρού) ισχύουν τα κάτωθι:

Πλέον της τηρούμενης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, προβλέπεται η ύπαρξη λοιπού προσωπικού, το οποίο ασφαλίζεται στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή ΕΟΧ.

Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

 

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ