48433 ΕΞ 2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-CharterPermission» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 48433 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 6451/13-11-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, των παρ. 50 και 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84,

3. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119),

5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

6. του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

7. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

8. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

10. των άρθρων 8 και 9 του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82) και

11. της υπ’ αρ. 3133.1/75335/21-10-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση ’’Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένο σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας’’ και την απόδοση ’’Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας’’» (Β’ 5567).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία Α.1047/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικράτειας «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

Δ. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης» (Β’ 2435).

Ε. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Ζ. Την υπ’ αρ 4590/29-09-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ένταξη φορέων στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α’ 184)» (Β’4636).

Η. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Θ. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/9-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

Ι. Τα υπ’ αρ. 12671/07-04-2022, 12672/07-04-2022, 13924/23-06-2022,14917/16-09-2022,14918/16-09-2022 και 20644/10-08-2023 αιτήματα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Δημιουργία θ-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή θ-παραβόλου από Φορέα», «Αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth 2.0», «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth2.0.ΡΑ – Υπαλλήλων» και «Πληροφορίες από το Φορολογικό Μητρώο για την έκδοση άδειας εκναύλωσης πλοίου αναψυχής», αντίστοιχα.

ΙΑ. Τα υπ’ αρ. 3133.1-1/60420/29-08-2023, 3133.1-1/60421/29-08-2023, 3133.1-1/60422/29-08-2023, 3133.1-1/ 60426/29-08-2023, 3133.1-1/60430/29-08-2023 και 3133.1-1/60855/31-08-2023 έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Δημιουργία θ-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα», «Αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth 2.0», «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth2.0.ΡΑ – Υπαλλήλων» και «Πληροφορίες από το Φορολογικό Μητρώο για την έκδοση άδειας εκναύλωσης πλοίου αναψυχής» αντίστοιχα, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΙΒ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΓ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e- CharterPermission» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» με τις κάτωθι μεθόδους:

– Μέθοδος δημιουργίας νέου παραβόλου με βάση τα στοιχεία του πολίτη.

– Μέθοδος δημιουργίας παραβόλου με Α.Φ.Μ. και ελάχιστα στοιχεία μέσω άλλων υποδομών των τραπεζών (π.χ. POS, ATM, APS).

– Ανάκτηση της κατάστασης του παραβόλου ανά πάσα στιγμή.

β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/ Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» με τις κάτωθι μεθόδους:

– Αναζήτηση με: (α) κωδικό παραβόλου (β) Α.Φ.Μ. (γ) ημερομηνίες και Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης.

– Υλοποιεί τη δέσμευση ενός παραβόλου και επιστρέφει τη νέα κατάσταση του παραβόλου (Δεσμευμένο).

– Αναζητά και επιστρέφει τους ΚΑΕ που ανήκουν στο παράβολο καθώς και ορισμένα επιπλέον στοιχεία για επιβεβαίωση.

– Διαδικασία επιστροφής χρημάτων ολική ή μερική (σε συγκεκριμένους ΚΑΕ), με αιτιολόγηση του λόγου επιστροφής.

– Ακύρωση ενός παραβόλου (ειδικού σκοπού).

γ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0».

δ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» με τις κάτωθι μεθόδους:

– Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον Α.Φ.Μ.

– Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον Α.Φ.Μ.

ε) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων».

στ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες από το Φορολογικό Μητρώο για την έκδοση άδειας εκναύλωσης πλοίου αναψυχής» με την μέθοδο «Έλεγχος Α.Φ.Μ. για την έκδοση άδειας ναύλωσης».

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφιακή εφαρμογή έκδοσης άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας και έκδοση τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας και την επαλήθευση του OSS Α.Φ.Μ. που παρέχει ένας χρήστης που δεν είναι υπόχρεος κατοχής ελληνικού Α.Φ.Μ., κατά την είσοδό του με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), καθώς και της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 21 του ιδίου νόμου, εκδοθείσας, υπ’ αρ. 3133.1/75335/21-10-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση “Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας” και την απόδοση “Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας”» (Β’ 5567) (ΑΔΑ: 6Π0Γ4653ΠΩ-Ξ5Ι).

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οΑυίή2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ