48382/17-08-2023
Υποχρεώσεις Παρόχων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

Αθήνα 17/08/2023
Αρ. Πρωτ.: 48382

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Γραφείο Διοίκησης & Γρ. Δ.Σ.
Αρμόδιες Διευθύνσεις:
1. Πληροφορικής
Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών & Ασφάλειας Συστημάτων
Τηλέφωνο: 210-8802338
email: dionysios.arvanitis@opekepe.gr
2. Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
Τμήμα Ενισχύσεων & Καθεστώτων
Τηλέφωνο: 210-8802413
email: maria.sassalou@opekepe.gr
Url: www.opekepe.gr

Θέμα: «Υποχρεώσεις Παρόχων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 21/11/2022 εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027,

2. Το με Αρ. Πρωτ.: 44456/21-7-2023 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Χορήγησης Ενισχύσεων για τα Οικολογικά Προγράμματα (Ecoschemes) έτους 2023,

3. Το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Το Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/ 29.8.2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τις διατάξεις του ν.2637/1998 (Α’ 200), άρθρ. 13 – 29, περί σύστασης ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπών Οργανισμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Την υπ’ αριθμ. 132537/21.4.2011 (Β’ 684) υπουργική απόφαση περί έγκρισης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης & Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ,

7. Την υπ’ αριθμ. 2642/294319/15.11.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 975/18-11-2019) υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

8. Την ανάγκη καθορισμού των υποχρεώσεων των Παρόχων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων,

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των υποχρεώσεων των Παρόχων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων.

Άρθρο 1. Πάροχος Ηλεκτρονική Εφαρμογής Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

1.1. Ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων νοείται η οντότητα η οποία διαθέτει για χρήση σε άλλη οντότητας (Δικαιούχοι, ήτοι, ενεργοί γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ή ομάδες ενεργών γεωργών, που κατέχουν αγροτεμάχια στις αγρονομικές περιφέρειες των μόνιμων και αρόσιμων καλλιεργειών) ψηφιακή εφαρμογή κατάλληλη για την ενίσχυση των δικαιούχων για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης.

1.2. Οι όροι, «πάροχος ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων», «πάροχος ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων» και «πάροχος ψηφιακής εφαρμογής Κωδικού παρέμβασης (ΚΜ) Π1-31.6» λογίζονται ως όροι με ταυτόσημο περιεχόμενο και στην παρούσα απόφαση αναφέρονται εφεξής ως «πάροχος».

Άρθρο 2. Χορήγηση «Άδειας Καταλληλότητας» λογισμικού για την Διαχείριση Εισροών και Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

2.1. Ο πάροχος υποχρεούται να έχει «άδεια καταλληλότητας» για το λογισμικό Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων που διαθέτει. Για τον σκοπό αυτό συνιστάται στον Οργανισμό Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) διαρκής τριμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων, στο εξής «Επιτροπή».

2.2. Με απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου.

2.3. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτουν η έγκριση του λογισμικού Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων του παρόχου (χορήγηση άδειας καταλληλότητας) και η ανάκληση της άδειας καταλληλότητας, ύστερα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων τήρησης των οριζόμενων προδιαγραφών στο άρθρο 3 της παρούσας.

2.4. Η χορήγηση της άδειας καταλληλότητας κάθε λογισμικού Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων του παρόχου, διενεργείται πριν αυτό διατεθεί για χρήση με ξεχωριστή διαδικασία. Το εγκεκριμένο λογισμικό λαμβάνει διακριτό μοναδικό αριθμό άδειας καταλληλότητας «Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων εφεξής «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.».

2.5. Η Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα χορήγησης άδειας καταλληλότητας κάθε λογισμικού Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων, με στόχο την ορθή λειτουργία κάθε λογισμικού «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» των παρόχων.

2.6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.», είτε λόγω απόκλισης του λογισμικού από την εγκεκριμένη λειτουργία είτε λόγω εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία ή στον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων των παραγωγών που λαμβάνει το λογισμικό από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζει την ανάκληση της άδειας και ορίζει την ημερομηνία πέραν της οποίας απαγορεύεται η χρήση της άδειας αυτής.

2.7. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ., ώστε να αναρτούνται οι άδειες καταλληλότητας, που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί, με κατάλληλο τρόπο στη εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έκαστης χρονιάς καθώς και στην κατάλληλη διεπαφή (API) της ΕΑΕ έκαστης χρονιάς.

Άρθρο 3. Διαχείριση Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής παρόχου – προδιαγραφές εγκεκριμένου λογισμικού «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.»

3.1 Η «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
• πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ·
• πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίμακα·
• πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης

3.2 Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.», κατ’ ελάχιστο, είναι τα ακόλουθα:
• καλλιεργητικές εργασίες
• εφαρμογή θρεπτικών (ημερομηνία και ώρα, τύπο, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα, στάδιο της καλλιέργειας),
• εφαρμογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία και εμπορικό όνομα, μέθοδο, ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρμογής, καιρικές συνθήκες),
• εφαρμογή αρδεύσεων (ημερομηνία και ώρα, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα)
• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών, και ύδατος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών
• ποσότητες δραστικών φυτοπροστατευτικών ανά δραστική
• κατανάλωση ύδατος
• εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος βάσει των χρήσεων γης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών.

3.3 Η «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• δυνατότητες αυτόματης ενσωμάτωσης δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους γεωργούς·
• δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ/διοικητικών αρχών και γεωργών·
• τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων·
• παρέχει εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα βέλτιστα ισχύοντα πρότυπα και το Νόμο 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού του παρόχου «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.»

4.1. Άδεια καταλληλότητας «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» μπορεί να λάβει ο εκάστοτε πάροχος που έχει έδρα ή δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4172/2013, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή

4.2. Επιπλέον ο πάροχος υποχρεούται:
α) Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης.
β) Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας, ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών, πιστοποιείται με ISO 27001.
γ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα, καθ’ όλη την διάρκεια υποστήριξης των «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.», για τις οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας (παράρτημα Α).
δ) Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα, που αφορούν στο σύνολο των στοιχείων των παραγωγών.

Άρθρο 5. Διαδικασία χορήγησης «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού Διαχείρισης Εισροών και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.»

5.1. Για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

5.2. Περαιτέρω, ο αιτούμενος άδεια καταλληλότητας «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» προσκομίζει στην Επιτροπή:
α) πλήρη αποτύπωση των πληροφοριών και στοιχείων που τηρεί καθώς και των προϋποθέσεων που πληροί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος (η αποτύπωση θα τηρεί την δομή αυτή). Επίσης, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα μπορεί να ελέγχει και να επαληθεύει τα ανωτέρω μέσω παροχής print screens και δυνατότητα testing,
β) πλήρη περιγραφή όλων των υφιστάμενων διεπαφών που διαθέτει ή σχεδιάζεται να διαθέτει το λογισμικό με τρίτα συστήματα (εκτός των διεπαφών με την ΕΑΕ/api του ΟΠΕΚΕΠΕ)
γ) πλήρη περιγραφή των προϋποθέσεων χρήσης της εφαρμογής από τους παραγωγούς/χρήστες της συγκεκριμένης «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» (terms of use)
δ) πλήρη περιγραφή του τρόπου αυθεντικοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων που τηρούνται από την «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.», δηλαδή την πιστοποίηση της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου των πληροφοριών και στοιχείων αυτών.

5.3. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα στοιχεία αξιολόγησης της πρότασης, γίνεται προέλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ακολούθως ο πλήρης φάκελος τίθεται προς αξιολόγηση από τα μέλη της Επιτροπής.

5.4. Εφόσον η «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» λάβει άδεια καταλληλότητας, η Επιτροπή ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ., ώστε να αναρτούνται οι εν λόγω άδειες, με κατάλληλο τρόπο στη εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έκαστης χρονιάς καθώς και στην κατάλληλη διεπαφή (API) της ΕΑΕ έκαστης χρονιάς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειας καταλληλότητας που έχουν ανακληθεί.

5.5. Η άδεια καταλληλότητας «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» έχει ισχύ πέντε (5) έτη

5.6. Για κάθε τροποποίηση των διαδικασιών ή αναβάθμιση του λογισμικού «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.», που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας και τα οποία σχετίζονται με το άρθρο 3 ή με λοιπές απαιτήσεις ή προβλέψεις του παρόντος, ο πάροχος υποβάλλει
σχετικό αίτημα με περιγραφή των προτεινομένων αλλαγών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος σε συνεδρίασή της.

Άρθρο 6. Λοιπές Υποχρεώσεις Παρόχων

6.1. Ο πάροχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα αυθεντικοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (OpenID connect-Keyclock) για την πιστοποίηση – αναγνώριση της εφαρμογής που παρέχει.

6.2. Ο Δικαιούχος / Χρήστης θα ταυτοποιείται, μέσω της επιλογής που έχει κάνει στην εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης εκάστου έτους, όπου και θα επιλέγει την εφαρμογή που χρησιμοποίει για την ενεργοποίηση του Οικολογικού Προγράμματος. Το λογισμικό «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυθεντικοποίηση χρηστών και με δεύτερο επίπεδο ταυτοποίησης δηλαδή επιβεβαίωση μέσω αποστολής κωδικού μιας χρήσης (OTP) στο κινητό του χρήστη την πρώτη φορά που χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

6.3. Ο πάροχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το λογισμικό «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.», που διαθέτει προς χρήση, να διασφαλίζει την πιστοποίηση προέλευσης και ακεραιότητα του περιεχομένου των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχει.

6.4. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων, που αφορούν κάθε δικαιούχο/χρήστη της, στην ίδια την οντότητα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

6.5. Ειδικότερα, ο πάροχος χρησιμοποιεί την κατάλληλη διεπαφή του ΟΠΕΚΕΠΕ (post) προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λαμβάνει τις πληροφορίες και και τα στοιχείων που περιέχει το λογισμικό «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» για τους δικαιούχους/χρήστες του. Η διεπαφή θα επιτρέπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ την άμεση άντληση όλων των πληροφοριών και στοιχείων για κάθε δικαιούχο/χρήστη που έχει δηλώσει το εν λόγω λογισμικό για ενεργοποίηση του Οικολογικού Προγράμματος 6, με βάση το μορφότυπο και τα κριτήρια αναζήτησης, όπως αναρτώνται στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό της εκάστοτε Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

6.6. Επιπρόσθετα, και κυρίως μέχρι να τεθεί η ανωτέρω διεπαφή σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και κατόπιν αιτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πάροχος παραδίδει στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχει για τους δικαιούχους/χρήστες του, για συγκεκριμένο ημερολογιακό εύρος σε μορφότυπο που θα υποδειχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ζητήσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία μόνο των δικαιούχων/χρηστών που έχουν δηλώσει το εν λόγω λογισμικό για ενεργοποίηση του Οικολογικού Προγράμματος 6.

6.7. Οποιαδήποτε άρνηση ή καθυστέρηση ανταπόκρισης του παρόχου βάσει των ανωτέρω παραγράφων 6.4 και 6.5. θα επιφέρει άμεση ανάκληση της άδειας καταλληλότητας.

6.8. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ παρόχου και δικαιούχου/χρήστη, ο πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στον δικαιούχο/χρήστη το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων σε ηλεκτρονικό μέσο με χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Η διακοπή συνεργασίας είναι επιτρεπτή το πολύ 1 φορά ανά έτος και η αλλαγή θα δηλωθεί στην ΕΑΕ του επόμενου έτους. Δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή εφόσον δηλωθεί σε οριστική ΕΑΕ το τρέχον έτος.

6.9. Ο πάροχος εφαρμόζει την πιστοποιημένη πολιτική ασφαλείας κατά ISO 27001, ως προς τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται.

6.10. Ο πάροχος λαμβάνει τις πληροφορίες της αίτησης του δικαιούχου/χρήστη του, εφόσον η εφαρμογή έχει δηλωθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο, και παρέχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις πληροφορίες και τα στοιχεία των δικαιούχων/παραγωγών μέσω διεπαφής: https://eae.opekepe.gr/api/v1/swagger-ui/index.html#/

6.11. Ο πάροχος έχει υποχρέωση διαφύλαξης των πληροφοριών και στοιχείων και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών, για κάθε δικαιούχο/χρήστη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή του, για όσο χρόνο συμφωνεί με τον δικαιούχο/χρήστη των υπηρεσιών του και κατ’ ελάχιστο για 5 έτη.

6.12. Ο πάροχος διαθέτει στους δικαιούχους/χρήστες βιβλίο οδηγιών χρήσης ή εναλλακτικά ηλεκτρονικές οδηγίες στα Ελληνικά.

6.13. Ο πάροχος εκπαιδεύει τους δικαιούχους/χρήστες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχου για την «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» και τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Οικολογικό Πρόγραμμα 6. Η τεκμηρίωση της εκπαίδευσης θα παρέχεται μέσω ειδικού πεδίου του λογισμικού «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» με τίτλο: «Έχω λάβει κατάλληλη εκπαίδευση για το παρόν λογισμικό και για τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με το Οικολογικό Πρόγραμμα 6» που θα επιλέγει κάθε δικαιούχος/χρήστης εντός του λογισμικού.

6.14. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι ο χρόνος παρεχόμενης υπηρεσίας προς οποιοδήποτε δικαιούχο/χρήστη «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.» ανέρχεται τουλάχιστον σε 99% του χρόνου που παρέχεται από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

6.15. Ο πάροχος παρέχει άμεση και απεριόριστη πρόσβαση στις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές και Υπηρεσίες για τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας καταλληλότητας.

6.16. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας του, ο πάροχος παραδίδει στον ΟΠΕΚΕΠΕ το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών, για κάθε δικαιούχο/χρήστη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή του.

6.17. Ο πάροχος τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν, στο πλαίσιο της σχέσης του με τους δικαιούχους/χρήστες του και δεν αποκαλύπτει δεδομένα ή πληροφορίες αυτών σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιεί αυτά για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων.

6.18. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας καταλληλότητάς του, να ενημερώσει τις δικαιούχους/χρήστες του, σχετικά με την απόφαση αυτή.

Άρθρο 7. Ισχύς της απόφασης

7.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7.2. Την παρούσα απόφαση ακολουθεί ένα (1) παραρτήματα (Α: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Για να λάβει άδεια καταλληλότητας «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.», η ενδιαφερόμενη οντότητα – πάροχος υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό της οντότητας που αιτείται την άδεια καταλληλότητας «Ε.Δ.Ε.Π.Π.Π.».
β) Πιστοποιητικό ασφάλειας ISO-27001, σε ό,τι αφορά την τήρηση ψηφιακών δεδομένων που πρόκειται να διαβιβαστούν σε βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
γ) Τις προβλεπόμενες περιγραφές των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης
δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
ε) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
στ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης.
ζ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
η) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

Α.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική, ψηφιακά υπογεγραμμένη, μορφή στο email: apps@opekepe.gr.