48264/10.5.2022
Καθορισμός ποσού για χορήγηση ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, κατά το έτος 2022

Αριθμ. 48264/2022

(ΦΕΚ Β’ 2375/16-05-2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 6, την παρ. 1 του άρθρου 7 και το άρθρο 8Α του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

5. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 15).

6. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ35/22-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405).

10. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

11. Την υπ’ αρ. οικ. 42343/19-4-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αυτής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το συνολικό ποσό για χορήγηση ενισχύσεων του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) ορίζεται σε 5.000.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ποσό για χορήγηση ενισχύσεων του άρθρου 7 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) ορίζεται σε 5.000.000 ευρώ.

3. Τα ποσά των παρ. 1 και 2 συνιστούν τον προϋπολογισμό του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο οποίο εγγράφεται με την παρούσα απόφαση.

4. Από τα παραπάνω εκτιμάται ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά το τρέχον έτος 2022 θα ανέλθει σε 1.500.000 ευρώ και κατά τα επόμενα έτη σε 8.500.000 ευρώ, αναλόγως του χρόνου εκταμιεύσεως των εγκεκριμένων ποσών.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ