47825/10.5.2023
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 5.8.2022 Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου 2022-2025».

(ΦΕΚ Β 3123/11.5.2022)

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 27), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3.   άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Την υπ’ αρ. 2473/28.3.2023 αίτηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου για επέκταση της από 5.8.2022 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου 2022-2025», με Π.Κ. 22/15.9.2022, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της παρ. 2.2/α’ του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 όπως ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία ΕΞ 182541/11.4.2023 βεβαίωση πλήρωσης της αριθμητικής προϋπόθεσης της παρ. 2.2/β’ του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α’ 27) όπως ισχύει, από την αρμόδια υπηρεσία.

11. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 3η.5.2023.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 5.8.2022 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋ-παλλήλων Νήσου Ρόδου 2022-2025», με Π.Κ. 22/15.9.2022, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ