47177/19.05.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23443/26.04.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασίας και δικαιολογητικών για επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, μέσω των Περιφερειών, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β’ 1766)

Αριθμ. 47177/2022

(ΦΕΚ Β’ 2665/31-05-2022)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4837/2021 «Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» (Α’ 178).

2. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

5. Του άρθρου 83 και της παρ. 49 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1021) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Του άρθρου 180 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Του π. δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

11. Της υπό στοιχεία Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/23-4-2002 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου» (Β’ 577).

12. Της υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔ ή/και ΙΔ από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).

13. Της υπ’ αρ. 23443/26.04.2021 απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασίας και δικαιολογητικών για επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, μέσω των Περιφερειών, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β’ 1766).

Β. 1) Την υπ’ αρ. 39399/27-4-2022 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αυτή ρυθμίζει τα διαδικαστικά ζητήματα της παροχής επιχορηγήσεων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μέσω των Περιφερειών, και καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των αποφάσεων επιχορήγησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η περ. ε’ του άρθρου 2 «Προϋποθέσεις» της υπ’ αρ. 23443/26-4-2021 απόφασης (Β’ 1766) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Να έχουν υποβάλει στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται καθώς και στους φορείς από τους οποίους επιχορηγήθηκαν ή χρηματοδοτήθηκαν, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται (αα) απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας, (ββ) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν και (γγ) τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 180 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)».

Άρθρο 2

Οι περ. α’, β’, και ζ’ της παρ. 2, η παρ. 3, η περ. β’ της παρ. 4 και η παρ. 5 του άρθρου 3 «Διαδικασία επιχορήγησης» της υπ’ αρ. 23443/26-4-2021 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι φορείς του άρθρου 1, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, υποβάλουν στην οικεία Περιφέρεια τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Τεκμηριωμένο αίτημα με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Ι.Δ., κατά τον τύπο και διάρθρωση του Παραρτήματος της παρούσας, το οποίο επέχει θέση αίτησης για επιχορήγηση και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα σε αυτήν στοιχεία.

β. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος το τεκμηριωμένο αίτημα της περ. α’ νόμιμου εκπροσώπου».

«ζ. Αποδεικτικά κατάθεσης στους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται και στους φορείς επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται (αα) απολογισμού της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, (ββ) ξεχωριστού απολογισμού των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος και (γγ) προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 180 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)».

«3. Η Περιφέρεια ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2. Μέχρι την 31η Μαρτίου είναι δυνατή η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 ή ότι δεν υποβλήθηκαν ή υποβλήθηκαν πλημμελώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία της επιχορήγησης».

«4. Η Περιφέρεια, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις που της αναλογούν σύμφωνα με την απόφαση Αρχικής Κατανομής της παρ. 1:

β) Υποβάλλει Έκθεση Κατανομής στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το αργότερο έως την 30η Ιουνίου. Στην Έκθεση Κατανομής τεκμηριώνεται, ανά φορέα, η προκρινόμενη αποδοχή ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος του, βάσει της αξιολόγησης της περ. α’ της παρούσας παραγράφου και των λοιπών προβλέψεων της παρούσας απόφασης. Στην ως άνω έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, τα εξής:

αα) Πίνακας, ο οποίος αποστέλλεται και ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή, στον οποίο περιλαμβάνεται για κάθε Ν.Π.Ι.Δ. που υπέβαλε αίτημα επιχορήγησης (i) η επωνυμία του, (ii) ο Α.Φ.Μ. του, (iii) το ποσό επιχορήγησης που το Ν.Π.Ι.Δ. αιτήθηκε και iv) το προτεινόμενο από την Περιφέρεια ποσό επιχορήγησής του. Στον πίνακα θα αναφέρονται ξεχωριστά τα Ν.Π.Ι.Δ. το αίτημα των οποίων απορρίφθηκε και ο λόγος απόρριψης.

ββ) Τα τεκμηριωμένα αιτήματα των φορέων της περ. α’ της παρ. 2.

γγ) Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ότι τα προς επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά των περ. ζ’ και η’.

δδ) Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017.

εε) Απολογισμό των επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν μέσω της Περιφέρειας από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το προηγούμενο έτος».

«5. Λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα Έκθεση Κατανομής της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται απόφαση τελικής κατανομής σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, στην οποία ορίζονται τα επιχορηγούμενα, ανά Περιφέρεια, Ν.Π.Ι.Δ. και το ακριβές ύψος της επιχορήγησής τους.

Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου: α) προβλέπει στο σώμα της το ακατάσχετο της επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4315/2014 και β) κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ..

Μετά την έκδοση της απόφασης Τελικής Κατανομής οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες: α) εκδίδουν Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη β) εισηγούνται την έκδοση χρηματικού εντάλματος με δικαιούχο την Περιφέρεια και γ) αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i) Απόφαση δέσμευσης πιστώσεων

ii) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα υπογεγραμμένη από τον Διατάκτη που περιλαμβάνει κατά στήλη τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ και πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο.

iii) Απόφαση επιχορήγησης (Τελική Κατανομή), έγκριση δαπάνης, υπογραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη.

iv) Αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ/νσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του ΓΛΚ, από την οποία να προκύπτει ότι, ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει σε αυτήν τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 (Α’137) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 27 και 22 αυτού. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης.

v) Ετήσιο απολογισμό της Περιφέρειας για τη μεταβίβαση των πιστώσεων προς τα ΝΠΙΔ βάσει της σχετικής υπουργική απόφαση έγκρισης του προηγούμενου έτους.

vi) Βεβαίωση του Υπουργού Εσωτερικών για την ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων της εκάστοτε Περιφέρειας στις βάσεις δεδομένων αυτού (άρθρο 41 παρ. 3 τελ. εδάφιο ν. 4129/2013)».

Άρθρο 3

Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 «Προθεσμία απορρόφησης και αξιοποίησης» της υπ’ αρ. 23443/26-4-2021 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η αρμόδια Περιφέρεια οφείλει να πιστώσει στους επιχορηγούμενους φορείς το ποσό της επιχορήγησης (απορρόφηση πιστώσεων), το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους έκδοσης της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 3.

2. Κάθε επιχορηγούμενο Ν.Π.Ι.Δ. οφείλει να αξιοποιήσει το ποσό της επιχορήγησης έως το τέλος του επόμενου έτους έκδοσης της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 3».

Άρθρο 4

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 «Επιστροφή αναπορρόφητων και αναξιοποίητων πιστώσεων» της υπ’ αρ. 23443/26-4-2021 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«Επιστροφή αναπορρόφητων πιστώσεων

1. Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες κατ’ εφαρμογή της παρούσας, αλλά δεν καταβλήθηκαν σε Ν.Π.Ι.Δ. εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 4 ή των κατά παράταση τεθεισών προθεσμιών, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του σχετικού παραστατικού προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ανωτέρω ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Άρθρο 5

Στο άρθρο 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και αναδιαμορφώνεται ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι φορείς του άρθρου 1 υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν στην οικεία Περιφέρεια έως τις 30-5-2021 και οι Περιφέρειες υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 3 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως τις 30-6-2021. Ειδικώς για το έτος 2022, φορείς που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως την 31-5-2022.».

Άρθρο 6

Το Παράρτημα της υπ’ αρ. 23443/26-4-2021 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Επωνυμία

2. Διακριτικός τίτλος:

3. Έδρα (ταχυδρομική Διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, e-mail):

4. Στοιχεία επικοινωνίας νομίμου εκπροσώπου (τηλέφωνα, mail):

5. Στοιχεία επικοινωνίας επικεφαλής διοίκησης (τηλέφωνα, mail):

6. ΑΦΜ και ΔΟΥ:

7. Ιδρυτική/Συστατική πράξη:

8. Αριθμός/ημερομηνία ισχύουσας άδειας λειτουργίας (εάν υφίσταται) και ημερομηνία λήξης:

9. Τύπος άδειας λειτουργίας:

10. Απόφαση σύστασης/λειτουργίας δημοσιευμένη σε ΦΕΚ (εάν υφίσταται):

11. Ειδική πιστοποίηση (αριθμός και ημερομηνία ΦΕΚ/ ημερομηνία λήξης):

12. Πράξη συγκρότησης Δ.Σ. (πρακτικό):

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γεν. Γραμματέας:

Ταμίας: κ.λπ.

13. Συνοπτικός Προϋπολογισμός – Απολογισμός:

Προηγούμενο έτος

(απολογισμός)
Τρέχον έτος

(Προϋπολογισμός)
Σύνολο εξόδων

 

Έξοδα Μισθοδοσίας

 

Οφειλές σε τρίτους (ποσά και προέλευση οφειλής)

 

Σύνολο εσόδων

 

Έσοδα από τακτική επιχορήγηση

 

Έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση

 

Έσοδα από κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης

 

Πόροι από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

Έσοδα από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Άλλα έσοδα από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης (κατά ποσό και προέλευση)

 

Έσοδα από αξιοποίηση περιουσίας

 

Ταμειακό Υπόλοιπο συμπεριλαμβάνονται και οι τραπεζικές καταθέσεις (όψεως, ταμιευτήριο και προθεσμιακές)

 

14. Κλειστή – Ανοιχτή περίθαλψη:

15. Ομάδα-Στόχος:

16. Γεωγραφική εμβέλεια δράσης του Φορέα:

17. Αριθμός ωφελούμενων/εξυπηρετούμενων τρέχοντος έτους:

18. Δυναμικότητα δομής (για μονάδες κλειστής φροντίδας):

19. Αριθμός Εργαζομένων:

20. Αριθμός Εθελοντών:

21. ΙΒΑΝ/ΤΡΑΠΕΖΑ:

22. Αναγκαιότητα επιχορήγησης (έως 500 λέξεις): Σκοπός της ζητούμενης επιχορήγησης, οικονομικού έτους………, είναι η κάλυψη των κάτωθι δαπανών (αναφέρεται με σαφήνεια τι είδους δαπάνες θα καλυφτούν από το ζητούμενο ποσό, καθώς και λεπτομερής ανάλυση του κόστους ανά κατηγορία δαπάνης και αιτιολογία).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ