46803/8.5.2023
Χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στα προστατευόμενα τέκνα και αδέρφια θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την Περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο

(ΦΕΚ Β’ 3076/09.05.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ)», σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. -Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ -Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και άλλες διατάξεις» (Α’273), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 73 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού -Διατάξεις για την ευζωίας των ζώων συντροφιάς -Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικοί του δημοσίου τομέα -Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91),

2. του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),

3. του άρθρου 80 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),

4. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

5. του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240),

6. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

7. της υπό στοιχεία 12642/Δ.1 4472/17.3.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033),

8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005 Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

9. του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

10. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

11. του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

12. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 21),

13. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053) και

14. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

Β) Την υπ’ αρ. 122943/31945/19-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 9ΟΞ746ΜΤΛΚ-5ΒΣ).

Γ) Την υπό στοιχεία 2/187311/ΔΠΓΚ/19-12-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 62Τ8Η-ΦΓ1).

Δ) Την υπ’ αρ. 46318/5-5-2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ε) Την υπ’ αρ. 45442/3-5-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΤΦ46ΜΤΛΚ-2ΘΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους 40.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 42057 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΣΤ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 40.000,00 € και για κάθε επόμενο έτος δαπάνη ύψους 48.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τις ετήσιες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε.Φ. 1033 -202 -0000000 -ΑΛΕ 2310506899),

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α’ 273), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης

Χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση στα προστατευόμενα τέκνα και αδέρφια θανόντων, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο, ποσού 1.000,00 € ανά τέκνο ή αδερφό/ή, αντίστοιχα.

Η τακτική μηνιαία οικονομική ενίσχυση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 θεωρούνται:

Τα άγαμα τέκνα, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, και τα αδέρφια θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο,

Α. που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή είναι φοιτητές ή σπουδαστές και μέχρι την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών τους σπουδών ή την ολοκλήρωση της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Γ. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

Άρθρο 3
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδια όργανα για την χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (OΠΕΚΑ).

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

3. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

4. Αρμόδιος για την έγκριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

5. Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης ορίζονται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης

1. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1, η Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ επικοινωνεί με τους δυνητικά δικαιούχους, οι οποίοι της γνωστοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία, αυτεπαγγέλτως, αναζητά ή επαληθεύει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου:
α) Πλήρες ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο.
β) Ημερομηνία γέννησης.
γ) Κατηγορία δικαιούχου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2
δ) Ίδρυμα φοίτησης, για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
στ) Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εφόσον υπάρχει.
ζ) Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
η) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ), στον οποίο είναι πρώτοι δικαιούχοι.
θ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων.
ι) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας των προστατευομένων τέκνων.

2. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων των ορφανών τέκνων που αποτελούν ιδία οικογένεια υποβάλλεται αίτηση υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση την επιτροπεία επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Όσον αφορά ενήλικα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς, η αίτηση υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, δηλώνοντας ως εξαρτώμενα τέκνα, τον εαυτό του και τα αδέρφια του.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων.
δ) Έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας τους Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΑ τα στοιχεία των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο.
ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
στ) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας των προστατευομένων τέκνων.

4. Η αναζήτηση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών ή η επαλήθευση-επιβεβαίωση του περιεχομένου τους πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

5. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

6. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

7. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 5
Διαδικασία ελέγχου

1. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον δικαιούχο στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, εγκριτική πράξη.

3. Εάν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων ή της εξέτασης των δικαιολογητικών, εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, απορριπτική πράξη.

Άρθρο 6
Διαδικασία πληρωμής

1. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ δημιουργεί, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικό αρχείο, με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα δικαιούμενα ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από την καταχώρηση των στοιχείων των υποβαλλόμενων αιτήσεων, τα οποία αποστέλλονται για επεξεργασία και μηχανογραφική εκκαθάριση στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

4. Η μηχανογραφική εκκαθάριση της δαπάνης πρέπει να καλύπτει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια της εκκαθάρισης αυτής, η οποία, πιστοποιείται με την υπογραφή των αρμοδίων οργάνων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, επί καταστάσεων, στις οποίες αναγράφονται, αναλυτικά, τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, τα πληρωτέα ανά δικαιούχο και ανά τράπεζα ποσά και συγκεντρωτικά, το πλήθος των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό και η αμοιβή ΔΙΑΣ.

5. Οι εν λόγω καταστάσεις υπογράφονται και από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ και διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για εκκαθάριση και έκδοση χρηματικού εντάλματος και εντολής πληρωμής.

6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4520/2018.

7. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, επιλογής του δικαιούχου.

8. Σε περίπτωση απόρριψης της πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, για οποιοδήποτε λόγο, ή απόδοσης μικρότερου του δικαιούμενου ποσού, είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την έγκριση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, η πληρωμή της δαπάνης και χωρίς τη μεσολάβηση της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου που τηρείται στον ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 7
Διακοπή οικονομικής ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση διακόπτεται:
α) με τη λήξη των σπουδών, προκειμένου για φοιτητές -σπουδαστές, και, σε κάθε περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου.

2. Η διακοπή καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1, γνωστοποιείται εγγράφως στον δικαιούχο.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης των προστατευομένων τέκνων που επηρεάζει το δικαίωμα χορήγησης ή το ύψος του δικαιούμενου ποσού του επιδόματος να γνωστοποιούν άμεσα εντός μηνός τη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 8
Άσκηση προσφυγής

Κατά των πράξεων έγκρισης, απόρριψης, ανάκλησης, διακοπής και καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών οικονομικής ενίσχυσης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τον δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4520/2018.

Άρθρο 9
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4520/2018.

Άρθρο 10
Κοινοποίηση πράξεων

Η κοινοποίηση των πράξεων έγκρισης, απόρριψης, διακοπής ή αναστολής και καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ -ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ