46411/18.5.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58175/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 1819)

(ΦΕΚ Β’ 3387/19.05.2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’112) και άλλες διατάξεις.

5. Τον ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ)» (Α’ 85).

6. Το άρθρο 110 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

11. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

12. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).

13. Την υπ’ αρ. 58175/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 1819), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 45934/2018 (Β’ 2045), 97778/2018 (Β’ 4707), 81758/2020 (Β’ 3382), 132911/2020 (Β’ 5592), 4735/2021 (Β’ 226) 77562/2021 (Β’ 3180), 56864/2022 (Β’ 2863) 89285/16-09-2022 (Β’ 4956) και 33418/2023 (Β’ 2357) αποφάσεις.

14. Την υπ’ αρ. 10014/02.02.2023 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2023 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2024-2026.

15. Το από 17/5/2023 πρακτικό της ΕΠΣΥ του αναπτυξιακού Προγράμματος, Ειδικού Σκοπού, Νοτίου Αιγαίου.

16. Την υπ’ αρ. 46168/18.05.2023 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την οποία, με την παρούσα απόφαση προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000 ευρώ), η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την περίοδο 2021-2025,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 58175/23.05.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 1819), ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 «Περιοχή παρέμβασης, στόχοι και αναπτυξιακές προτεραιότητες» αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση ενός πλέγματος παρεμβάσεων, πρωτίστως υποδομών αλλά όχι μόνο, στην νησιωτική περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ενισχύσει την ουσιαστική σύγκλιση της Περιφέρειας με τις αντίστοιχες ηπειρωτικές περιφέρειες σε επίπεδο υποδομών, θα αμβλύνει τις μεγάλες προκλήσεις της νησιωτικότητας της και θα εμπλουτίσει το τοπικό αναπτυξιακό μίγμα δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ευκαιρίες απασχόλησης και πέραν του τουρισμού αλλά και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.».

2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 1 «Περιοχή παρέμβασης, στόχοι και αναπτυξιακές προτεραιότητες» αντικαθίσταται ως εξής:

«Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
α) η βελτίωση των μεταφορών εντός των νησιών αλλά και εντός της Περιφέρειας καθώς και βελτίωση της μικροκινητικότητας,
β) η δημιουργία αλλά και την αναβάθμιση χώρων πολιτισμού, βασικών τοποσήμων της Περιφέρειας,
γ) η διατήρηση της συνοχής στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου μέσω και της ενίσχυσης των ψηφιακών υπηρεσιών,
δ) η αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης,
ε) η βελτίωση του τοπικού οικονομικού κλίματος και της εξωστρέφειας των τοπικών οικονομιών,
στ) η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες υποδομές.».

3. Το έκτο εδάφιο του άρθρου 1 «Περιοχή παρέμβασης, στόχοι και αναπτυξιακές προτεραιότητες» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι η περίοδος από 25/05/2017 έως 31/12/2025.».

4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 «Περιοχή παρέμβασης, στόχοι και αναπτυξιακές προτεραιότητες» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ367) μέχρι του ύψους των εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (172.000.000,00 ευρώ) εκ των οποίων:
α) € 52.000.000 προέρχονται από τον προϋπολογισμό των Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, όπως ορίζεται στον Πίνακα 4.1 «Κατανομή πόρων του ΕΠΑ ανά Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2021-2025» του κεφαλαίου 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 38/2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 141748/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’6358), και
β) € 120.000.000 θα προέρχονται από το αποθεματικό του ΕΠΑ, μετά την έκδοση της κοινής απόφασης του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 122 του ν. 4635/2019, για ισόποση αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΠΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, ο συνολικός προϋπολογισμός των υφιστάμενων ή νέων προσκλήσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των € 52.000.000.».

5. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 «Διαδικασίες επιλογής και ένταξης έργων -Υποχρεώσεις δικαιούχων» προστίθεται εδάφιο:

«Φορείς υλοποίησης έργων που εντάσσονται μετά την 1η Ιουνίου 2023 δύνανται αποκλειστικά να είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και Νομικά Πρόσωπα αυτής.».

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 «Διαδικασίες επιλογής και ένταξης έργων -Υποχρεώσεις δικαιούχων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των έργων του Προγράμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από την 30η/09/2025 και μόνον εφόσον η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ολοκληρώνεται εντός της διάρκειας εφαρμογής του Προγράμματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 58175/23.05.2017 (Β’ 1819) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 45934/2018 (Β’ 2045), 97778/2018 (Β’ 4707), 81758/2020 (Β’ 3382), 132911/2020 (Β’ 5592), 4735/2021 (Β’ 226), 77562/2021 (Β’ 3180), 56864/2022 (Β’ 2863), 89285/16-09-2022 (Β’ 4956) και 33418/2023 (Β’ 2357) αποφάσεις.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ