46362 ΕΞ 10-11-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού” (Β’ 3272)» (Β’ 1086)»

Αριθμ.46362 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 5886/21-11-2022)

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178) και ιδίως τις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ καθώς και του άρθρου 54.
2. Του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), και ιδίως της παρ. 12 του άρθρου 30 και του άρθρου 38.
3. Του άρθρου 103 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).
4. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), και ιδίως του άρθρου 57.
5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).
6. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
7. Του π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) (Α’ 192).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β’ 3272).

Δ. Την υπ’ αρ. 1609/18.12.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ 263, η επιχορήγηση για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

Ε. Το από 09.05.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΝ 073/2022), σε συνδυασμό με την από 16.02.2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία (ΓΝ 017/2021).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 7651 ΕΞ 2021/17.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31-07-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας ’’Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού’’ (Β’ 3272)» (Β’ 1086).

Ζ. Την υπό στοιχεία 19292 ΕΞ 2022/19.05.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 7651 ΕΞ 2021/17.03.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας ’’Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού’’ (Β’ 3272)» (Β’ 1086).

Η. Την από 7-4-2022 εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.ΟΜ.Ε.

Θ. Την υπό στοιχεία 15807/ΕΞ/2022/27.4.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και Π.Δ.Ε.), το Μ.Π.Δ.Σ. και στον προϋπολογισμό του ΕΚΟΜΕ, σε σχέση με την επιβάρυνση που έχει προσδιορισθεί με την υπό στοιχεία 15161ΕΞ2020 όμοια εισήγηση που συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4704/2020,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651 ΕΞ 2021/17.03.2021 απόφασης περί προκήρυξης καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 19292 ΕΞ 2022/19.05.2022 απόφαση (Β’ 2538)» και αντικαθιστούμε το άρθρο 1 ως εξής:
«Άρθρο 1
Σκοπός-Πλαίσιο και περίοδος ισχύος του καθεστώτος ενίσχυσης
1. Σκοπός της παρούσας είναι η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφ. Δ’ του ν. 4487/2017 και η εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων αυτού, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).
2. Το καθεστώς ενίσχυσης που προκηρύσσεσαι με την παρούσα, ρυθμίζει την ενίσχυση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που εμπίπτει στις κατηγορίες κωδικού αριθμού δραστηριότητας 59.11, 59.12 και 62.01.21, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017. Ειδικότερα, ως προς την κατηγορία κωδικού αριθμού δραστηριότητας 62.01.21, τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 (στο εξής: ΓΑΚ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).
3. Για τους σκοπούς της παρούσας, πέραν των ορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 20 και οι γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής του άρθρου 23 του ν. 4487/2017, καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).
4. Ως ημερομηνία έναρξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 24η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης του κύκλου ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ