46285 ΕΞ 31-12-2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 31368/9.11.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός της Αρχής Εγγραφής και των εντεταλμένων εκπροσώπων αυτής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προς τον σκοπό της έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ταυτοποίησης και των ρόλων στελεχών των φορέων του δημόσιου τομέα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών» (Β’ 4941)

Αριθμ. 46285 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β’ 71/17-01-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/910 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 257), και ιδίως του άρθρου 24 αυτού,
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
ε) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 8 (Α΄ 102),
στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), και ιδίως των άρθρων 13 και 14,
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), και ιδίως του άρθρου 23 αυτού,
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπ’ αρ. 9192 ΕΞ 13-04-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης» (Β΄ 1466).

3. Την υπ’ αρ. 31368 ΕΞ 2020/09-11-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός της Αρχής Εγγραφής και των εντεταλμένων εκπροσώπων αυτής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προς τον σκοπό της έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ταυτοποίησης και των ρόλων στελεχών των φορέων του δημόσιου τομέα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών» (Β΄ 4941).

4. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

5. Την υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996).

6. Την ανάγκη αναβάθμισης της παροχής των υπηρεσιών των ΚΕΠ και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων των ΚΕΠ, αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε οι υπηρεσίες τους να βρίσκονται πάντα σε υψηλά επίπεδα ποιότητας, ιδίως με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

7. το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση και έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών στους υπαλλήλους των ΚΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

1. Μετά την παρ. 7 του άρθρου Μόνου της υπ’ αρ. 31368 ΕΞ 2020/09-11-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 4941), προστίθεται νέα παράγραφος 7Α, ως εξής:
«7Α. Κατά παρέκκλιση των παρ. 4 έως 7, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), εξουσιοδοτείται η Αρχή Εγγραφής της παρ. 1: α) να προβαίνει στην απ’ ευθείας διάθεση και έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή β) να αποδίδει τους ρόλους που προβλέπονται στην παρ. 4 σε υπαλλήλους των ΚΕΠ, για την διάθεση και έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στους δικαιούχους υπαλλήλους αυτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ).».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 31368 ΕΞ 2020/09-11-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 4941).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ