458566/29.9.2023
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ των πληγεισών από φυσικές καταστροφές περιοχών

Αρ. Πρωτ.: 458566
Ημ/νία: 29/09/23

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54,
10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108808812
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ των πληγεισών από φυσικές καταστροφές περιοχών».

ΣΧΕΤ.: α. η με αριθμ. 16/2023 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ
β. το με αριθμ. πρωτ. 85113/27.09.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.5053/2023 (Α’158) με το οποίο τροποποιείται η περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 5018/2023 (Α’25) περί της κατ’ εξαίρεση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ε) στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α) που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα ή εργάζονται σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’196), καθώς και στους ανέργους των ανωτέρω περιοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται από την ημερομηνία επέλευσης της φυσικής καταστροφής, ανεξαρτήτως οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α..».

Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή στις περιοχές της χώρας που προσδιορίσθηκαν:

α) με το άρθρο 1 της με αριθμ. Δ.15/Δ775452/23.08.2023 (Β’5269) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ771184/1.8.2023 (Β’4933) υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές» και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Ιουλίου 2023 (Σχετ.: το με αριθμ. πρωτ. 404462/28.08.2023 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ)

β) με το άρθρο 1 της με αριθμ. Δ.15/Δ780773/12.09.2023 (Β’5415) υπουργικής απόφασης, και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Αυγούστου 2023 (Σχετ.: το με αριθμ. πρωτ. 438311/18.09.2023 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ) και

γ) με το άρθρο 1 της με αριθμ. Δ.15/Δ’/80782/12.09.2023 (Β’5415) υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» και επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023. (Σχετ.: το με αριθμ. πρωτ. 446136/22.09.2023 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ)

Επισημαίνεται ότι στους μισθωτούς και μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες) ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ καθώς και στους άνεργους των πληγεισών περιοχών χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα από την ημέρα επέλευσης της φυσικής καταστροφής, ανεξαρτήτως χρονικών προϋποθέσεων και οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ αντίστοιχα και για τους ανέργους εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στην ΔΥΠΑ.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ