4548/110/2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1430/26/2022 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», (Β’ 1446) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6440/129/2022 (Β’ 6511) και την υπ’ αρ. 3413/84/2023 (Β’ 5948) απόφαση ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., περί επιχορήγησης της Δ.ΥΠ.Α για την υλοποίηση του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δράσης 16913

Αριθμ. απόφ. 4548/110

(ΦΕΚ Β’ 7059/14.12.2023)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

– Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

– Το άρθρο 56 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) Μέρος Θ’ «Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση» με βάση το οποίο: «1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους. 2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποι-ούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ειδικό Μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρό-χους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254). 3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά Μητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4485/2017 (Α’ 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4763/2020».

– Το άρθρο 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

– Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), ειδικότερα δε το άρθρο 12 του νόμου αυτού.

– Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης» (Α’ 163).

– Το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και τον ν. 4957/2022 (Α’ 141).

– Το άρθρο 89 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 24Α «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» στον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193)

– Τα άρθρα 63 – 66 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Α’ 254).

– Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98),το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).

– Το Π.Δ.11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 25).

– Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

– Την υπ’ αρ. 6417/138/30.11.2021 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α «Έγκριση Τεχνικού Δελτίου προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

– Την υπό στοιχεία 156360 ΕΞ 2021/08.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΠ7Η-156) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Απόφαση Ένταξης του Έργου 5ΟΒ2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες- Δράση 16913» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226).

– Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

– Την από 10.02.2022 θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.ΥΠ.Α.

– Την υπ’ αρ. 1430/26 (Β’ 1446) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την υπ’ αρ. 6440/129 (Β’ 6511) και την υπ’ αρ. 3413/84 (Β’ 5948) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

– Την υπό στοιχεία 71693 ΕΞ 2023/09.05.2023 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο των Δράσεων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 3079).

– Την υπ’ αρ. 82759/2022 (Β’ 4581) απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

– Την υπό στοιχεία 137851 ΕΞ2023/21.09.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α για την υλοποίηση του Έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226, Κωδικός ΠΔΕ 2021ΤΑ03400010) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16913».

– Την υπ’ αρ. 4220/103/21.11.2023 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α για την τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου.

– Την υπό στοιχεία 182597 ΕΞ/11.12.2023 απόφαση Ένταξης της ΕΥΣΤΑ όπως ισχύει.

– Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

– Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

– Τη γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ. αρ. 1430/26/2022 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», (Β’ 1446) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με το έργο: «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α για την υλοποίηση του έργου “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δράσης 16913 ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1, της υπ’ αρ. 1430/26/2022 (Β’ 1446) απόφασης, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας άνω των 18 ετών. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων -ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υλοποίηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 182597 ΕΞ/11.12.2023 απόφαση ένταξης στο ΤΑΑ όπως ισχύει.

Η Δ.Υ.Π.Α. προκειμένου να υλοποιήσει το παρόν έργο, καλεί τους παρόχους κατάρτισης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα Οριστικά Μητρώα Παρόχων, να υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης που προτίθενται να υλοποιήσουν, ώστε να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στο Μητρώο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα προσφερθούν στους ωφελούμενους – άνεργους, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Άρθρο 2

Η περίπτωση Β, του άρθρου 8 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», της υπ’ αρ. 1430/26/2022 (Β’ 1446) απόφασης, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Β. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των 503.830.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όπου απαιτείται).

Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Ο προϋπολογισμός που αφορά αμιγώς την υλοποίηση της κατάρτισης για τα έτη 2022 και 2023 βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 του Π/Υ της Δ.ΥΠ.Α, ενώ για το έτος 2024 θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9492 «Λοιπές Δαπάνες Εκπαίδευσης -ΤΑΑ» και διαμορφώνεται σε 502.500.000,00€ από 301.500.000,00€. Η δαπάνη του εμπειρογνώμονα για την αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των προγραμμάτων βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 9422 του Π/Υ της Δ.ΥΠ.Α.

Τυχόν τραπεζικές προμήθειες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α στον ΚΑΕ 0431».

Άρθρο 3

Η 1η παράγραφος του άρθρου 9 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ -ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της υπ’ αρ. 1430/26/2022 (Β’ 1446) απόφασης, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 250.000 ωφελούμενοι, μέσω του Μητρώου Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και του Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1430/26/2022 (Β’ 1446) απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ