45058/06-09-2021
Κατάλογος Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 326 ν. 4781/2021
Αριθμ. 45058/2021

(ΦΕΚ Β’ 4352/21-09-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 324 και το εδάφιο β’ της {start}παρ. 3 του άρθρου 326{end} του  ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου  Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

2. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και  Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Τις ειδικώς αιτιολογημένες εισηγήσεις των επικεφαλής των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για τις Αρχές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 324 του ν. 4781/2021, καθώς το σύστημα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που υφίσταται σε αυτές είναι είτε αμιγώς ιδιωτικό είτε μη αξιόπιστο ή μη προσβάσιμο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτές.

5. Την υπ’ αρ. 44581/3.9.2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 324 του ν. 4781/2021, εμπίπτουν οι εξής Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.ΠΡΣ. ΒΑΓΔΑΤΗΣ16.Γ.Π. ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
2.ΠΡΣ. ΒΗΡΥΤΤΟΥ17.Γ.Π. ΑΔΕΛΑΪΔΑΣ
3.ΠΡΣ. ΚΑΜΠΕΡΑΣ18.Π. ΑΤΛΑΝΤΑΣ
4.ΠΡΣ. ΜΑΝΙΛΑΣ19.Γ.Π. ΒΕΓΓΑΖΗΣ
5.ΠΡΣ. ΜΕΞΙΚΟΥ20.Γ.Π. ΒΟΣΤΩΝΗΣ
6.ΠΡΣ. ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ21.Γ.Π. ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ
7.ΠΡΣ. ΜΠΑΝΓΚΟΚ22.Γ.Π. ΕΡΜΠΙΛ
8.ΠΡΣ. ΝΟΥΡ ΣΟΥΛΤΑΝ23.Γ.Π. ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
9.ΠΡΣ. ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝ24.Γ.Π. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
10.ΠΡΣ. ΠΕΚΙΝΟΥ25.Γ.Π. ΣΑΓΚΑΗΣ
11.ΠΡΣ. ΣΕΟΥΛ26.Γ.Π. ΣΙΚΑΓΟΥ
12.ΠΡΣ. ΤΕΧΕΡΑΝΗΣ27.Γ.Π. ΤΑΜΠΑΣ
13.ΠΡΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ28.Π. ΧΙΟΥΣΤΟΝ
14.ΠΡΣ. ΧΑΡΑΡΕ29.Γ.Π. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
15.Μ.Α. ΟΗΕ

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ