44689/12-05-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

Αριθμ. 44689/2022

(ΦΕΚ Β’ 2424/18-05-2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 16 του α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 179).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 291).

3. Το άρθρο 21 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

6. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

13. Την υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414).

14. Την υπ’ αρ. 639/2021 (Συνεδρίαση 47/23.07.2021) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

15. Το υπ’ αρ. 32541/06.04.2022 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περιόδου ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αναφέρεται σε διατάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποίηση του άρθρου 28 της υπό στοιχεία Φ21/544/28-03-2002 υπουργικής απόφασης

Στο τέλος του άρθρου 28 της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η διόρθωση λαθών ή παραλείψεων που δεν απαιτούν επανυποβολή της ΑΠΔ, αλλά τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης των ασφαλισμένων που αναφέρονται σε αυτή, δύναται να πραγματοποιηθεί και από τους υπόχρεους εργοδότες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, εφόσον αφορά σε αναλυτικές εγγραφές ΑΠΔ κανονικού ή συμπληρωματικού τύπου, οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί ως ορθά επεξεργασμένες και αφορούν μισθολογικές περιόδους από 01.01.2017 και έπειτα. Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που εντάσσονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής τροποποίησης των αναλυτικών εγγραφών ΑΠΔ και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ορίζονται κάθε φορά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, του αριθμού των ημερών ασφάλισης ανά ασφαλισμένο και του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με προσθήκη ή αφαίρεση των κλάδων Σύνταξης, Βαρέων, Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Β’ 414).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ