44176/12.5.2023
Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του Εσωτερικού Ελεγκτή.

(ΦΕΚ Β 3269/17.5.2023)

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 93 του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207),

β. του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 «Ίδρυση Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου» (Α’ 295),

γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε. του Κεφαλαίου ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρα 75-84) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

η. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπό στοιχεία Ν/86/ 25.4.2023 συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης», σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται το σχέδιο απόφασης για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τον τρόπο αξιολόγησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

3. Το υπό στοιχεία Φ/1/1864/26.4.2023 έγγραφο του ΟΕΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Το υπό στοιχεία Φ/1/1971/5.5.2023 έγγραφο του ΟΕΕ «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4849/2021» προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την υπ’ αρ. 43210/10.5.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρ. 5.ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την οποία «διαπιστώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθότι το κόστος διεξαγωγής της βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των Εσωτερικών Ελεγκτών του Ιδιωτικού Τομέα, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, θα βαρύνει αποκλειστικά εκείνους τους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που θα αποστείλουν τα προς εκπαίδευση σχετικά άτομα», αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του περιεχόμενου και του τρόπου αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του Εσωτερικού Ελεγκτή, ως εξής:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του Εσωτερικού Ελεγκτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες και κεφάλαια ανά θεματική ενότητα:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Κεφάλαιο Α: Βασικές έννοιες ελεγκτικής.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η περιγραφή των βασικών εννοιών ελεγκτικής και ο προσδιορισμός των κύριων εννοιών του Εσωτερικού Ελέγχου.

Κεφάλαιο Β: Ιστορική αναφορά. Νομικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του Εσωτερικού Ελέγχου διαχρονικά και του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα.

Κεφάλαιο Γ: Είδη ελέγχων. Υποχρεωτικοί έλεγχοι βάσει νόμων ή αποφάσεων κεφαλαιαγοράς.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σε συνδυασμό με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Κεφάλαιο Δ: Εταιρική Διακυβέρνηση – Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η ανάλυση του συστήματος και των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ειδικά για τις εισηγμένες εταιρίες στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ο ρόλος της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στο ευρύτερο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού.

Κεφάλαιο Ε: Αναφορά σε διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η ανάλυση των ισχυ-όντων προτύπων IPPF του IIA- Global.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Αντικείμενο της θεματικής ενότητας είναι η περιγραφή της οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των βέλτιστων πρακτικών του IIA- Global.

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Κεφάλαιο Α: Βασικές έννοιες του κινδύνου.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η αναγνώριση, καταγραφή, αξιολόγηση και εκτίμηση των κινδύνων.

Κεφάλαιο Β: Μοντέλα εκτίμησης κινδύνων (COSO ERM).

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η ανάλυση του ανανεωμένου πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου από την Επιτροπή COSO για τη διαχείριση κινδύνου.

Κεφάλαιο Γ: Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων βάσει κινδύνων.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η ανάλυση της μεθοδολογίας για την κατάρτιση του ετησίου πλάνου ελέγχου βασισμένου στον κίνδυνο, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στα ισχύοντα πρότυπα IPPF του IIA- Global.

Κεφάλαιο Δ: Διοικητικά θέματα – πόροι ελέγχου (εντολή έργου, προϋπολογισμός ανθρωποημερών κ.λπ.).

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η ανάλυση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ανθρωποημερών της ελεγκτικής ομάδας στο πλαίσιο του ετησίου πλάνου ελέγχου βασισμένου στον κίνδυνο.

Κεφάλαιο Ε: Ανάλυση κινδύνων ανά διαδικασία (Ενδεικτικά για Προμήθειες/αγορές, Ανθρώπινο Δυναμικό / μισθοδοσία, Πωλήσεις).

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων κινδύνων συγκεκριμένων λειτουργικών κύκλων.

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Κεφάλαιο Α: Σχεδιασμός ελέγχου (planning), περιγραφή αντικειμένου ελέγχου, ανάλυση κινδύνων ανά διαδικασία, διαμόρφωση προγράμματος ελέγχου.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των σταδίων σχεδιασμού μιας ελεγκτικής αποστολής.

Κεφάλαιο Β: Επιστολή έναρξης ελέγχου, εναρκτήρια συνάντηση.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η παροχή ενδεικτικών υποδειγμάτων για χρήση τους από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές.

Κεφάλαιο Γ: Διενέργεια ελέγχου (Fieldwork, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, αξιολόγηση και καταγραφή ευρημάτων κ.λπ.).

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η περιγραφή των βημάτων διενέργειας μιας ελεγκτικής αποστολής με πρακτικά παραδείγματα.

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ».

Κεφάλαιο Α: Κατηγορίες εκθέσεων ελέγχου.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της προσωρινής και τελικής Έκθεσης των Eσωτερικών Eλε-γκτών.

Κεφάλαιο Β: Τεχνικές σύνταξης αποτελεσματικών εκθέσεων και κοινοποίησή τους.

Αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η περιγραφή των βημάτων για τη σύνταξη Eκθέσεων και η κοινοποίησή τους στους αποδέκτες αυτών.

Άρθρο 2

Τρόπος αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του Εσωτερικού Ελεγκτή πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση του εκπαιδευόμενου, με την μέθοδο της υποβολής ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας.

2. Σε κάθε θεματική ενότητα ο εκπαιδευόμενος βαθμολογείται από μηδέν (0) έως εκατό (100). Ο βαθμός αυτός είναι ποσοστό επί τοις εκατό (%) και προκύπτει από το ποσοστό, του υπολοίπου των σωστών μείον τις λανθασμένες απαντήσεις, επί του συνόλου των υποβλη-θεισών ερωτήσεων ((σωστές απαντήσεις – λανθασμένες απαντήσεις) / υποβληθείσες ερωτήσεις θεματικής ενότητας Χ 100).

3. Ως επίδοση του εκπαιδευόμενου υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών που αυτός πέτυχε ανά θεματική ενότητα διά του αριθμού των θεματικών ενοτήτων (σύνολο βαθμών σε όλες τις θεματικές ενότητες / πλήθος θεματικών ενοτήτων).

4. Η παρακολούθηση θεωρείται επιτυχής και στον εκπαιδευόμενο χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης βασικής εκπαίδευσης Εσωτερικού Ελεγκτή, όταν η επίδοση του είναι ίση ή μεγαλύτερη του πενήντα (50).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2023

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ