44077/28-04-2022
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεία Θάλασσα 2014-2020

(ΦΕΚ Β’ 2113/28-04-2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄15).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

7. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (Β’ 2473) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν. 4314/2014 και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2015) 7417/23.10.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία Θάλασσα 2014-2020».

10. Την υπ’ αρ. 112219/14.10.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεία Θάλασσα 2014-2020» (Β΄ 5004).

11. Το υπ’ αρ. 810/19.4.2022 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, περί αιτήματος υπερδέσμευσης.

12. Το υπ’ αρ. 43405/26.4.2022 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

13. Τo υπ’αρ. 43810/27.4.2022 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεία Θάλασσα 2014-2020».

14. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία Θάλασσα 2014-2021 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αλιεία Θάλασσα» ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣΤΙΤΛΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΔΔ)Ύψος Ενταγμένων (ΟΠΣ:20/04/22)ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΥΨΟΥΣ Π/Υ ΑΞΟΝΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
2Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας83.192.115101.761.927131.302.115157,83%
4Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής70.500.00040.091.192107.980.686153,17%
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.514.195.340502.330.591610.503.055118,73%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Άξονα 4 δεν μπορεί να υπερβεί το 153,17%. Σε επίπεδο Προγράμματος η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων δεν μπορεί να υπερβεί το 118,73% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ