435882/15.9.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
Αριθμ. 435882/2023

(ΦΕΚ Β’ 5574/20-09-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των:
α) ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε,
β) π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8) όπως τροποποιήθηκε,
γ) ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
δ) υπό στοιχεία Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β’ 1720), όπως τροποποιήθηκε,
ε) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας,
στ) ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξει» (Α’ 184),
ζ) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/εε) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69Γ,
η) της υπ’ αρ. 75555/289/6.7.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016» (Β’ 2336).

2. Την υπό στοιχεία 88/συν. 7η/28-2-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων του Διατάκτη του Ε.Φ.Κ.Α» (Β’ 829).

3. Την υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016.

4. Τις υπ’ αρ. 63504/17-03-2020 (Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’2153), 233157/29-9-2020 (Β’4422), 316376/30.11.2020 (Β’ 5419), 339747/18-12-2020 (Β’ 5688), 95149/17.03.2021 (Β’ 1244), 97244/01-03-2022 (Β’ 1238) και 236645/20-05-2022 (Β’ 2581) αποφάσεις του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., με τις οποίες συμπληρώθηκε η ανωτέρω υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη.

5. Το με ημερομηνία 14/9/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Διεύθυνση Προμηθειών.

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα, διαπιστώνουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 63504/17-03-2020 (Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’ 2153), 233157/29-9-2020 (Β’4422), 316376/30-11-2020 (Β’ 5419), 339747/18-12-2020 (Β’ 5688), 95149/17.03.2021 (Β’ 1244), 97244/01-03-2022 (Β’ 1238) και 236645/20-05-2022 (Β’ 2581) πράξεις, ως εξής:

Από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην παρ. Β στον πίνακα, στον οποίο αναγράφεται το είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (ΟΡ.ν.) από το α/α 151 που αφορά ΚΑΕ: 0824, CPV: 60000000-8 Υπηρεσίες Μεταφορών διαγράφονται οι λέξεις (μόνο για ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας) και προστίθενται οι λέξεις (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) ως ακολούθως:

151
0824
60000000-8
Υπηρεσίες Μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
Κατόπιν των ανωτέρω ο πίνακας αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

Το είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (ΟΡ.ν.), αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΚ.Α.ΕCPV

Περιγραφή

1161309123000-7Φυσικό αέριο
2161109132100-4Αμόλυβδη βενζίνη
3161109134100-8Πετρέλαιο ντίζελ
4161109135100-5Πετρέλαιο θέρμανσης
5126122457000-8Κάρτες εισόδου
6126122817000-0Ημερολόγια ή Προσωπικές Ατζέντες
7088924951230-6Υπηρεσίες Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
8081730121200-5Φωτοαντιγραφικές συσκευές (Μίσθωση)
9128130124000-4Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου (Μόνο για εξαρτήματα/ ανταλλακτικά που αφορούν επισκευές/συντηρήσεις εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)
10171930124300-7Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου
11171930125000-1Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
12171930125100-2Φύσιγγες σκόνης τόνερ
13171930125110-5Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
14171930125120-8Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές
15126130141200-1Επιτραπέζιες αριθμομηχανές
16189930191400-8Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων
17171930192113-6Φύσιγγες μελάνης
18189930192170-3Πίνακες ανακοινώσεων
19171930192320-0Μελανοταινίες εκτυπωτών
20129330197641-1Θερμογραφικό χαρτί (Μόνο για ρολά για τα συστήματα προτεραιότητας)
21712330213300-8Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
22128130230000-0Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (Μόνο για εξαρτήματα/ ανταλλακτικά που αφορούν επισκευές/συντηρήσεις Η/Υ)
23143931100000-7Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές
24143931154000-0Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος
25143931160000-5Μέρη ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
26189931430000-9Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
27189931440000-2Μπαταρίες
28129231500000-1Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
29189931523000-8Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες
30712931620000-8Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης
31973931625000-3Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς
32973931625100-4Συστήματα πυρανίχνευσης
33973931625200-5Συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς
34141331681410-0Ηλεκτρολογικό υλικό
35974531711310-9Συστήματα Καταγραφής χρόνου παρουσίας
36177932232000-8Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων (οπτικοακουστικό υλικό)
37712932234000-2Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
38712932235000-9Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
39177932520000-4Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
40177932523000-5Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
41974432541000-7Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων
42974432543000-1Τηλεφωνικά κέντρα
43974432552100-8Τηλεφωνικές συσκευές (για προμήθεια)
44974432552310-3Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα
45138133140000-3Ιατρικά αναλώσιμα
46135133631600-8Αντισηπτικά και απολυμαντικά
47138133760000-5Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτετες χειρός και χαρτοπετσέτες
48138133761000-2Χαρτί υγείας
49138133763000-6Χάρτινες χειροπετσέτες
50088134351000-2Ελαστικά ελαφράς χρήσεως
51189935111000-5Πυροσβεστικός εξοπλισμός
52189935111320-4Φορητοί πυροσβεστήρες
53126135121500-3Σφραγίδες
54974435121700-5Συστήματα συναγερμού
55189935821000-5Σημαίες
56142337823900-2Χαρτί περιτυλίγματος
57974538410000-2Όργανα μέτρησης
58189938821000-6Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού
59711139111000-3Καθίσματα
60711139113700-4Υποπόδια
61711139121100-7Γραφεία
62711139122200-5Βιβλιοθήκες
63142339131100-0Ράφια αρχειοθέτησης
64711139136000-4Κρεμάστρες
65141339515400-9 έως 39515440-1Σκίαστρα (με όλες τις υποομάδες που αφορούν στόρια, περσίδες κ.λ.π. για εσωτερικούς χώρους)
66141339522120-4Τέντες
67141339522130-7Σκίαστρα (αφορούν εξωτερικούς χώρους)
68711239717200-3Συσκευές κλιματισμού
69138139830000-9Προϊόντα Καθαρισμού
70712742120000-6Αντλίες και συμπιεστές
71143942131110-0Βαλβίδες σωμάτων κεντρικής θέρμανσης
72143942131400-0Στρόφιγγες, κρουνοί ή δικλείδες ειδών υγιεινής
73143942160000-8Λεβητοστάσια
74143942161000-5Λέβητες ζεστού νερού
75143942419510-4Μέρη ανελκυστήρων
76711242512000-8Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις
77711242512300-1Συγκροτήματα Θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
78189942923110-6Ζυγαριές
79135344111400-5Χρώματα και επενδύσεις τοίχων
80711144112300-1Διαχωριστικά στοιχεία
81135344113330-7Υλικά επίχρισης
82142944115210-4Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
83141344200000-2Δομικά υλικά
84189944333000-3Σύρμα
85142944411100-5Κρουνοί
86141344411300-7Νιπτήρες
87141344411700-1Καθίσματα λεκανών τουαλέτας, καλύμματα λεκανών τουαλέτας, λεκάνες τουαλέτας, λεκάνες και καζανάκια αποχωρητηρίου
88189944422000-4Γραμματοκιβώτια
89189944423200-3Σκάλες
90189944423400-5 έως 44423460-3Σήματα και συναφή είδη, επιγραφές ονομάτων, επιγραφές διευθύνσεων
91143944423700-8Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης
92141344424000-8Κουτιά και ταινίες υποδοχών μετρητών (μόνο ότι αφορά σε ηλεκτρολογικό/υδραυλικό υλικό)
93142344424200-0Κολλητική ταινία
94142944520000-1Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες
95142944521200-0Λουκέτα κι αλυσίδες
96142944522000-5Πόρπες, μέρη κλειδαριών και κλειδιά
97142944523000-2Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα
98142944530000-4 έως 44532200-0Συνδετήρες (ξυλόβιδες, παξιμάδια, βίδες, μπουλόνια, πριτσίνια ροδέλες κ.λπ.)
99143944610000-9Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση
100142344617100-9Χαρτοκιβώτια
101143944620000-2Σώματα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και μέρη τους
102135344810000-1Χρώματα επίχρισης
103135344820000-4Βερνίκια
104135344830000-7Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες
105087945232221-7Υποσταθμός μετασχηματιστών
106974445312200-9Εργασίες εγκατάστασης αντικλεπτικού συναγερμού
107974445314000-1Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
108086345314300-4Καλωδιακή υποδομή
109086345315100-9Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
110086345316100-6Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων
111086345317000-2Άλλες εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
112086345330000-9Υδραυλικές εργασίες
113086345331000-6Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
114086345331100-7Εργασίες εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
115086345331110-0Εργασίες εγκατάστασης λεβήτων
116086345331200-8Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού
117086345331230-7Εργασίες εγκατάστασης ψυκτικού εξοπλισμού
118088945343220-1Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστήρων
119088945350000-5Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
120086345421145-2Εργασίες τοποθέτησης ρολλών παραθύρων
121088150112000-3Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων
122088750313100-3Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
123088750313200-4Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
124088750314000-9Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεομοιοτυπίας
125088750316000-3Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έκδοσης εισιτηρίων
126088750323000-5Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
127088450334130-5Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων
128088450334140-8Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεφωνίας
129088950413200-5Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Πυρόσβεσης
130086350511000-0Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
131086350514200-3Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών
132087950530000-9Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
133086350531300-9Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συμπιεστών
134087950532300-6Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
135087950700000-2Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου (Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού)
136087950710000-5Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
137087950711000-2Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
138087950712000-9Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
139087950750000-7Υπηρεσίες Συντήρησης ανελκυστήρων
1400863 και 087950800000-3Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
141087951000000-9Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)
142087951100000-3Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
143088951212000-1Υπηρεσίες εγκατάστασης συσκευών καταγραφής χρόνου
144088951300000-5Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
145088951310000-8Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, ήχου και βίντεο
146088951340000-7Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ενσύρματης τηλεφωνίας
147088851620000-4Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού γραφείου
148972551700000-9Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας
149088951800000-0Υπηρεσίες εγκατάστασης μεταλλικών δοχείων
150972551810000-3Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών
151082460000000-8Υπηρεσίες Μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
152081560130000-8Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
153081560182000-7Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό
154043963712400-7Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων
155083164120000-3Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων (υπηρεσίες courier)
156043971317200-5Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας
1570419 ή 043971631000-0Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης
158084577314000-4Υπηρεσίες συντήρησης (αποψίλωσης) οικοπέδων
159084577340000-5Κλάδεμα δένδρων και θάμνων
160043979711000-1Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού
161043979713000-5Υπηρεσίες φύλαξης
1620419 ή 043979722000-1Υπηρεσίες γραφολογίας
163084590670000-4Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες
164084590911200-8Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων (μόνο για κενά κτίρια)
165084590911300-9Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων
166084590919200-4Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
167084590921000-9Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης
168086398395000-8Υπηρεσίες κλειθροποιού

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 63504/17-03-2020 (Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’ 2153), 233157/29-9-2020 (Β’4422), 316376/30-11-2020 (Β’ 5419), 339747/18-12-2020 (Β’ 5688), 95149/17.03.2021 (Β’ 1244), 97244/01-03-2022 (Β’ 1238) και 236645/20-05-2022 (Β’ 2581) πράξεις.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ