43069/10-05-2022
Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) του ν. 4763/2020, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2022.

(ΦΕΚ Β 2295/10.5.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4α του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές Καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 125) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 69 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

2. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254) και ιδίως την παρ. 8 του άρθρου 11.

3. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 57).

4. Τον ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131).

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’112) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

6. Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).

9. Το άρθρο 52 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδο-τικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133).

11. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

12. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63 /2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

15. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»(Α’ 31).

16. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

17. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 18).

18. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

19. Το π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

20. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

21. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

22. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του ”Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού” (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

23. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

24. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

25. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

26. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-01-2020 απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

27. Την υπ’ αρ. 49718/13-07-2021 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006, σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020» (Β’3078).

28. Την υπό στοιχεία ΦΒ7/108652/Κ3/6-09-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (Β’ 4146).

29. Την υπ’ αρ. 86899/5-11-2021 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός της αποζημίωσης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020» (Β’ 5164).

30. Την υπ’ αρ. 126109/22-11-2021 απόφαση «Ένταξης της πράξης ”Μαθητεία/ πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικά έτη 2020-2022” με Κωδικό ΟΠΣ 5124318 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020”» (ΑΔΑ: Ω8ΤΑ46ΜΤΛΠ-3ΩΙ).

31. Την υπό στοιχεία 109405/31-12-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός του αριθμού των μαθη-τευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2021-22» (Β’6370).

32. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).

33. Την υπ’ αρ. 6468/124/07-12-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

34. Την υπ’ αρ. 22801/09-02-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

35. Τις υπ’ αρ. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διοίκησης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΟΑΕΔ για πληρωμή επιδοτήσεων του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο: 34/5-1-2022 (ΑΔΑ: 632Ν4691Ω2-ΟΦ4), 9/7-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΞΓ4691Ω2-Χ20), 134/ 27-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΞΡ4691Ω2-ΚΡΣ), 13/7-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΞΩ4691Ω2-Ζ3Χ), 208/17-1-2022 (ΑΔΑ: 6Κ7Δ4691Ω2-2ΑΗ), 17/12-1-2022 (ΑΔΑ:ΩΥΩΥ4691Ω2-Τ9Α), 11/ 7-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΠΧ4691Ω2-ΜΧΑ) και 10/7-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡ84691Ω2-ΣΟΔ).

36. Την υπ’ αρ. 25805/16-3-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται δαπάνη η οποία εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (19.113.624€), βαρύνει το έτος 2022 και αναλύεται ως εξής:

α. Για την επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για το χρονικό διάστημα έως και 31-8-2022, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., η δαπάνη ύψους έως του ποσού έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακο-σίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (6.718.944,96€) έχει προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 109405/ 31-12-2021(Β’6370) κοινή υπουργική απόφαση.

β. Για την επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για το χρονικό διάστημα έως και 31-12-2022, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία, καθώς και για την επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως και 31-12-2022, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία, η δαπάνη ύψους έως του ποσού δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (12.394.679,04€) η οποία αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 [α) υπ’ αρ. 126109/22-11-2021 απόφαση Ένταξης της πράξης «Μαθητεία/ πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικά έτη 2020-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5124318 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και β) υπ’ αρ. 41 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-πινού Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση (υπ’ αρ. 80168/ 16-7- 2021)]. Η χρηματοδότηση αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Σε περίπτωση μη συγχρηματοδότησης, οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2022 στον ΚΑΕ 0545 βάσει των αποφάσεων του στοιχείου 35 της παρούσας.

Άρθρο 1

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

2. Η επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλεται, για το έτος 2022, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία και ανέρχεται στο ποσό των 16,54 ευρώ. Κατά το προαναφερθέν διάστημα υλοποιείται πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023.

3. Το ποσό της επιδότησης αφορά στο σύνολο των μα-θητευομένων και καταβάλλεται για κάθε ημέρα πραγματοποίησης προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

Άρθρο 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η επιδότηση των 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καταβάλλεται στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 1, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μέσω λογαριασμού τραπέζης μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

2. Για την καταβολή της επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α. τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια/ Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης μαθητευόμενου, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας του μαθητευόμενου, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

3. Η ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. φοίτησης του μαθητευόμενου, με βάση το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης, συντάσσει μηνιαία κατάσταση ημερών πραγματοποίησης από τον μαθητευόμενο προγράμματος μάθησης σε χώρο εργασίας με το ποσό της επιδότησης που δικαιούται. Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές προβαίνουν στην πίστωση του ποσού στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του μαθητευόμενου.

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στο μαθητευόμενο είναι:

α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο).

β)Παραστατικό καταβολής εισφορών ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου.

γ)Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης καταβολής στον μαθητευόμενο του ποσού αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη.

Άρθρο 3

ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η Δ.ΥΠ.Α. ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία, όπως αυτές προκύπτουν κυρίως από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 1046/2018 καθώς και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 20142020, ο οποίος επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2018 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζεται κατά περίπτωση στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός

Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και

Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ