42909 ΕΞ 02-10-2023
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων», «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ» και «Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 42909 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5769/04-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως την παρ. 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84.
3. Το άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).
4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
5. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
8. Του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ” και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 56 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)» παρ. 3 και 59 «Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων» (Α’ 61).
9. Του Καταστατικού της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» και ιδίως το Μέρος Α’ αυτής που αναφέρεται στο Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» (Β’ 5111).
10. Του άρθρου Β.3 της υπ’ αρ. 3345/02-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798).
11. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
12. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
13. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
14. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 24269/15-06-2022 έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ προς την ΑΑΔΕ με θέμα «Αιτήματα διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών “Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων” και “Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας” στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την Α.Α.Δ.Ε, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.».

Ε. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1072308/11-8-2022 της ΑΑΔΕ με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών “Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων” και “Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας” από την ΑΑΔΕ στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 8649/19-5-2022 έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ με θέμα «Αίτημα παροχής επιπλέον πεδίων για την υπηρεσία Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.) “Αίτημα παροχής επιπλέον πεδίων για την υπηρεσία Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)”».

Ζ. Το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 19587/20-5-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. προς την ΑΑΔΕ με θέμα «Αίτημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ, για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου” για την δράση “Ψηφιακή Μέριμνα 2”».

Η. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1048518/03-06-2022 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας από την ΑΑΔΕ στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου” για τις δράσεις “Ψηφιακή Μέριμνα 2” και “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”».

Θ. Το υπ’ αρ. 13583/07-06-2022 αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Εθνικής Οικονομίας) για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων», το υπ’ αρ. 12988/ 03-05-2022 αίτημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)» και το υπ’ αρ. 13107/09-05-2022 αίτημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ», στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Ι. Το υπ’ αρ. 10769/03-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Εθνικής Οικονομίας) για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων», το υπ’ αρ. 10628/ 16-06-2022 έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)» και το υπ’ αρ. 10627/16-06-2022 έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ», με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου ΑΑΔΕ».

ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως ακολούθως:

– Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Εθνικής Οικονομίας) για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων», με σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών και απλούστευση των λειτουργιών του ΟΠΣΚΕ, προκειμένου να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. υποβολή αίτησης, ένστασης, αιτήματος πληρωμής, αξιολόγηση αίτησης, ένστασης, αιτήματος πληρωμής, έλεγχος αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, κ.λπ.). Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με το ν. 4914/2022 και ιδίως τα άρθρα 56 παρ. 3 και 59 και με βάση το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1072308/11-08-2022 της ΑΑΔΕ.

– Η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)» στο πληροφοριακό σύστημα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, με σκοπό την επιβεβαίωση των φορολογικών στοιχείων των δυνητικών δικαιούχων μέσω της άντλησής τους από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η χρήση των στοιχείων αφορά την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38427/14-10-2021 (Β’ 5111) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και τα άρθρα της υπ’ αρ. 3345/ 02-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2798).
Επιπροσθέτως με το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1048518/03-06-2022 έγγραφο της ΑΑΔΕ διατίθενται τα επιπλέον στοιχεία που ζητήθηκαν από τον φορέα με το υπ’ αρ. 8649/19-05-2022 έγγραφο, εξαιρουμένων των στοιχείων που αφορούν σε Μέλη Επιχείρησης, Σχέσεις, Συμμετοχές, Συσχετίσεις.

– Η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38427/14-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 5111) και την υπ’ αρ. 3345/02-06-2022 (Β’ 2798) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Οι φορείς που ορίζονται στην παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ